top of page
Золотухіна.jpg
Золотухіна 2.png
Історико-педагогічна школа професора Золотухіної С. Т.

Розробка провідної ідеї наукової концепції професора Золотухіної С. Т. – виховуючого навчання – суттєво вплинуло на становлення власної науково-педагогічної школи. По-перше, робота над цією проблемою дозволила науковцю визначити в історії освіти й виховання України низку «білих плям», які перешкоджають відтворенню цілісної картини історико-педагогічного процесу; по-друге, позначити коло недосліджених питань, які не втратили актуальності й можуть бути творчо використані в сучасних умовах. Зважаючи на це, на початку 90-х років ХХ ст. С. Т. Золотухіною було започатковано науковий осередок, вектор наукових пошуків якого було спрямовано на вивчення різних аспектів процесу становлення й розвитку освіти та виховання в Україні в період «золотого століття» вітчизняної педагогіки. Згодом він перетворився на потужну наукову школу, що нараховує близько семи десятків дослідників, якими захищено 13 докторських та 53 кандидатських дисертацій.

Тематика наукових досліджень, які проводилися представниками наукової школи професора Золотухіної С. Т. під її безпосереднім керівництвом, що на сьогодні є завершеними доробками, охоплює цілу низку історико-педагогічних проблем:

  • дослідження творчої спадщини педагогів минулого, зокрема С. І. Миропольського, М. Ф. Сумцова, М. М. Ланге, їхнього внеску в розвиток освіти й педагогічного знання (М. М. Головкова, 1994 р.; Л. О Журенко, 1998 р.; О. А. Тишик, 2000 р.; Ш. Р. Рзаєв, 2000 р.; Л. О. Голубнича, 2000 р.; О. М. Кін, 2001 р.; Н. В. Петренко, 2009 р.; Г. В. Корнюш, 2016 р.);

  • організація педагогічного процесу в навчальних закладах різного типу в конкретно-історичні періоди (О. І. Оніпченко, 2003 р.; О. М. Лук’янченко, 2005 р., О. В. Васильєва, 2006 р.; Т. І. Попова, 2007 р.; В. П. Шпак, 2007 р.; Т. М. Кошечкіна, 2008 р.; О. А. Єрьоменко, 2008 р.; І. Є. Крикун, 2010 р., О. В. Чередник, 2013 р.; О. В. Черкашина, 2014 р.; О. Б. Ткаченко, 2014 р.; Д. О. Ревіна, 2015 р.);

  • професійна підготовка педагога (О. В. Корх-Черба, 2005 р.; Л. Д. Зеленська, 2006 р.; О. В. Радзієвська, 2010 р.; О. І. Башкір, 2010 р.; В. В. Масич, 2010 р.; І. О. Качинська, 2011 р.);

  • становлення й розвиток вищої освіти в Україні, зокрема, на Слобожанщині (О. М. Мартиненко (Друганова), 1999 р.; О. Д. Пташний, 2003 р.; О. В. Барибіна, 2007 р.; С. О. Микитюк, 2007 р, Л. Д. Зеленська, 2012 р.);

  • висвітлення питань навчання й виховання в матеріалах педагогічної преси (Г. І. Приходько, 1999 р.; Н. М. Гордій, 2007 р.; Г. В. Ткач, 2013 р.);

  • розвиток освіти в країнах Заходу і Сходу (І. А. Хотченко, 2014 р.; Л. Г. Буданова, 2017 р.);

  • дослідження дидактичних проблем: взаємозв’язок навчання і виховання, розвиток педагогічних технологій навчання іноземних мов, теорія і практика контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів; організація навчально-пізнавальної діяльності в умовах комп’ютерного навчання і діалогового навчання у ЗВО; формування розумової самостійності, навчально-інтелектуальних умінь у студентів тощо (Є. М. Ребчинська, 1994 р.; О. Д. Пташний, 2003 р.; О. В. Барибіна, 2007 р.; Т. М. Кошечкіна, 2008 р.; А. В. Рацул, 2009 р.Г. В. Василенко, 2012 р.; О. О. Орлова, 2012 р.).

Важливу роль у формуванні наукової школи професора С. Т. Золотухіної відіграла дослідницька діяльність докторантів – В. П. Шпак «Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні XIX – початок ХХ ст., 2007 р.; , О. М. Друганової «Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)», 2009 р.; Л. Д. Зеленської «Учені ради в системі діяльності університетів України XIX століття», 2012 р.; О. А. Гнізділової «Становлення й розвиток наукових шкіл у вищих педагогічних навчальних закладах Східної України в ХХ столітті», 2012 р.; Є. О. Лодатко «Теорія і практика розвитку математичної культури вчителя початкових класів», 2012 р.; А. В. Соколової «Теорія та практика формування дитячої хорової культури у Східній Україні (20–80 роки ХХ ст.)», 2013 р.; О. М. Дубініної «Теоретичні та методичні засади формування математичної культури майбутніх фахівців з програмної інженерії у процесі професійної підготовки», 2016 р.; Л. Г. Буданової «Дидактичні засади моніторингу якості навчальних досягнень студентів за спеціальністю «Фармація» в університетах краї Східної Європи», 2017 р.; О. А. Рацул «Теоретичні та методичні засади системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів», 2017 р.; В. В. Масич «Теоретичні та методичні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки», 2018 р.; І. М. Дичківської «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної педагогічної діяльності», 2018 р.; М. Е. Пісоцької «Теорія і практика індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ століття – початок ХХІ століття)», 2019 р.; О. І. Башкір «Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України (початок ХХ – початок ХХІ століть), 2019 р. – які акумулювали й розвинули ідеї свого наукового наставника. Учні професора С. Т. Золотухіної (В. П. Шпак, О. М. Друганова, Л. Д. Зеленська, О. А. Гнізділова, Г. І. Приходько, О. М. Кін, О. А. Рацул та ін.) продовжують справу свого вчителя і в традиціях школи ведуть самостійну підготовку нових поколінь дослідників.

bottom of page