Науковий керівник 2.png

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, спільно з науковими керівниками, вибудовують індивідуальну освітню траєкторію, яку реалізовують впродовж усього періоду навчання. Керівництво науковою діяльністю аспірантів здійснюють досвідчені доктори наук, професори, доценти. Наукові здобутки та результати досліджень аспірантів систематично обговорюються на засіданнях кафедри під час семестрової атестації на основі аналізу кількісних і якісних показників підготованого тексту дисертації, публікацій у фахових виданнях України, закордонних періодичних виданнях, журналах, включених до науково-метричних баз (Scopus, Web of Science та ін.), тез у збірниках науково-практичних конференцій, сертифікатів про науково-педагогічне стажування, участь в грантовій та проєктній діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри освітології та інноваційної педагогіки надає аспірантам постійну підтримку, здійснює консультування, пропонує нові вектори розвитку дослідницьких проєктів здобувачів. Кожен науковий керівник доброзичливо і приязно ставиться до аспірантів, допомагає їм підійматися по науковим сходинкам до поставленої мети – захисту дисертаційного дослідження.