top of page
Науковий керівник 2.png

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки" спільно з науковими керівниками вибудовують індивідуальну освітню траєкторію, яку реалізовують упродовж усього періоду навчання. Керівництво науковою діяльністю здобувачів здійснюють досвідчені доктори наук, професори, доценти. Наукові здобутки та результати досліджень здобувачів систематично обговорюються на засіданнях кафедри під час семестрової атестації на основі аналізу кількісних і якісних показників підготовленого тексту дисертації, публікацій у наукових фахових виданнях України, закордонних періодичних виданнях, журналах, що включені до науковометричних баз (Scopus, Web of Science та ін.), тез у збірниках науково-практичних конференцій, сертифікатів про науково-педагогічне стажування, участь у грантовій та проєктній діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри освітології та інноваційної педагогіки надає здобувачам постійну підтримку, здійснює консультування, пропонує нові вектори розвитку дослідницьких проєктів. Кожен науковий керівник доброзичливо і приязно ставиться до здобувачів, допомагає їм підійматися по науковим сходинкам до поставленої мети – захисту дисертаційного дослідження.

bottom of page