top of page
DSC_9506.jpg

Зеленська Людмила Дмитрівна,

доктор педагогічних наук, професор,

декан факультету історії і права,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

19851989 – навчання на шкільному відділенні Харківського педагогічного училища;

19901996 р. – навчання на історичному факультеті Харківського державного університету за спеціальністю «Історія». Здобула кваліфікацію «Історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін»;

20032006 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2006 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

Вчене звання доцента отримала у 2008 р.

З 2009 по 2012 р. проходила наукову підготовку в докторантурі.  

2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Учені ради в системі діяльності університетів України ХІХ століття»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

Вчене звання професора отримала у 2013 р.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2005–2006 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2006–2012 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2012–2020 рр. - професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2020–лютий 2021 р. – професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

липень 2022 – січень 2023 р. – в.о. декана факультету історії і права ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

лютий 2023 – по теперішній час – декан факультету історії і права ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни «Загальна педагогіка» (для здобувачів бакалаврського рівня), «Інноваційна педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Супервізія і коучинг в освіті» (для здобувачів магістерського рівня), «Теорія та методика викладання у вищій школі», «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» (для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти). Є співавтором 1 підручника, 5 навчально-методичних посібників, 10 методичних рекомендацій до вивчення навчальних дисциплін і організації практик здобувачів.

Має свідоцтва про реєстрацію авторського права:

1. №91307 Брошюра «Безперервна пропедевтична педагогічна практика. Методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

2. №91304 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

3.№91303 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (магістерського) другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

4. № 91302  Книга «На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди». Колектив авторів. 05.08.2019

Гарант освітньо-професійної програми «Освітологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – генеза вищої освіти в Україні й на Слобожанщині; педагогічна персоналістика; управління закладами вищої освіти на засадах автономії й колегіального самоврядування; корпоративна культура освітньої установи; інновації в освіті.

Автор понад 250 наукових праць, серед яких 5 монографій (4 у співавторстві), 2 розділи у колективних монографіях, 10 статей у міжнародних виданнях, індексованих у базах Scopus, WOS, 140 статей у фахових збірниках України та зарубіжних періодичних виданнях, 80 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

Керівник наукової школи «Історія освіти в Україні» (сертифікат №17).

Підготовлено: 1 доктора педагогічних наук, 11 кандидатів педагогічних наук, 2  доктора філософії (спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки). Зокрема, за останні 5 років: Гуріна В. О. «Розвиток мистецької освіти в жіночих навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2018 р.); Фомін В. В. «Теорія і практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець XVIII -  початок ХХ століття)» (2019 р., докторська дисертація); Литовченко Г. В. «Тенденції розвитку змісту шкільних підручників із образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ – початок XXI століття) (2019 р.); Іванова О.В. «Організація інклюзивного навчання в країнах Західної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» (2019 р.); Калініченко Т. М. «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні (1901-1933)» (2019 р.); Бондар Т. В. Громадсько-просвітницька діяльність Товариства «Знання» в Україні (друга половина ХХ – початок XXI століття)» (2021 р. PhD); Бурлаченко Н.В. «Організація проблемного навчання у закладах вищої освіти України другої половини XX – початку XXI століття (за матеріалами педагогічної періодики)» (2021 р. PhD).

Представниками наукової школи видано 5 монографій, 1 підручник, 20 методичних рекомендацій, 2 науково-популярних видання, опубліковано понад 150 статей у фахових виданнях України, 20 – у міжнародних періодичних виданнях, 15 – проіндексовано в базах Scopus, WOS. Отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права, підготовлено аналітичні звіти з історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Учительського інституту, Інституту шляхетних дівчат, кафедри педагогіки, видатних діячів освіти і науки Слобожанщини. Організовано 14 і взято участь більше ніж у 150 науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського і регіонального рівнів.

Рецензент, офіційний опонент дисертаційних досліджень зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Рецензент монографій, підручників і посібників, наукових статей.

2015–2018 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 64.053.06 у ХНПУ імені Г. С. Сковороди

2018–2019 рр.– учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2020 – по теперішній час – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Член редакційної колегії міжнародного журналу «Pedagogy and Education management Review» (PEMR (National Libray of Estonia)).

Співпрацює з Баварською державною бібліотекою. До її фондів на замовлення наукового відділу передано такі наукові праці: Зеленська Л. Д. «Учена рада університету: історія, теорія, досвід»; Зеленська Л. Д., Золотухіна С. Т. «Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (історико-педагогічний аспект)»; Зеленська Л. Д., Разуменко Т. О. «Рада факультету: історія та сучасність»; Зеленська Л. Д. «Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи: минуле і сучасність».

З 2013 р. – член Всеукраїнської асоціації педагогів імені В. О. Сухомлинського.

З 2021 р. – член громадської організації «Об’єднання миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни», консультант з питань освіти.

З 2021 р. – почесний член Міжнародної асоціації сучасної освіти, науки, культури.

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2013 р. - член Всеукраїнської асоціації педагогів імені В.О.Сухомлинського.

З 2021 року є членом громадської організації "Миротворці України", консультант з питань освіти.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Стажування у Західно-Фінляндському коледжі обсягом 120 годин. Очна форма з 06.05.-10.05.2019 р. (сертифікат № 10052019/15);

Стажування в Національній академії Національної гвардії України: 26 квітня - 26 червня 2021 року (довідка №44/2021 від 26.06.2021 р., 180 год.);

Міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: досвід європейських країн» (12.06.2021 – 18.07.2021, 180 год., 6 кредитів ЄКТС) (сертифікат SZFL-000567);

Підвищення кваліфікації (дистанційна форма) за темою «Особливості інституційного аудиту в ЗЗСО» (08.11-11.11.2021 р., 30 год) ПК 31584378/162/11

Сертифікат за участь у тренінгу «Громадянська освіта та методика її навчання» (22-24 лютого 2018 р., 24 год);

Сертифікат учасника науково-практичної школи-семінару та кваліфікаційного тренінгу «Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО» 10-02 – 6.03. 2020 (Візуальна комунікація, Коучингові технології у викладанні, 32 год.);

Сертифікат про успішне завершення авторського онлайн-тренінгу «Будь у тренді: МІГ в он-лайн» (сертифікат № AUP-515-DEC-20, 12 год., 2020 р.)

Сертифікат про успішне завершення навчання за програмою підвищення кваліфікації на курсі «ТОП-30 ігор ZOOM-педагога» за напрямом «ІКТ» (6 год.) № 2020/11-29 від 27.11.2020;

Сертифікат про підвищення кваліфікації у рамках гейміфікованої освітньої онлайн-події «EdCamp-марафон» від 6 січня 2021 р. (сертифікат №0М2021/78 обсягом 60 годин, 2 кредити ЄКТ);

Certificate “Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience” And has developed the educational project on the topic Mentoring Support of the Individual Trajectory of Personal and Professional Development of the Student of the Institution of Higher Pedagogical Education (H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University) (Amount: 180 hours / 6 ECTS credits, Intership period: from June 12 to July 18, 2021 Learning result: development of professional competencies. Series and registration number: SZFL-000567)

Certificate about the international skills development (the webinar) “Distance learning tools on the exam ple of ZOOM and MOODLE platforms”34542/2021; 15-22 february, Lublin, Republic of Poland; 1.5 ECTS)

Certificate about the international skills development (the webinar)ES№7964/2021 30.08.2021 “Innovative forms of modern education with the use of Microsoft Teams and Office 365 PLATFORMS” (1,5 ECTS, 23-30 of August, 2021 Lublin, Republic of Poland);

Сертифікат про проходження курсу «Робота у СДО MOODLE (базовий рівень)» (30 год, Серія ДО №0337);

Сертифікат експерта з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг (платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometeus, 12.08.2021 р.);

Державний сертифікат про володіння державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня (УМД №00060576);

Сертифікат рівня В2 з англійської мови, №10057019/05 (Західно-Фінляндський коледж).

Сертифікати

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2012 р. – Пам’ятне посвідчення ХНПУ імені Г. С. Сковороди «За успішний захист докторської дисертації ;

2013 р. – Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди з нагоди Дня науки та за результатами науково-дослідної роботи;

2014 р. – Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2015 р. – Пам’ятне посвідчення ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Взірець професійної майстерності»;

2015 р. – Подяка голови Харківської  обласної державної адміністрації з нагоди Дня науки;

2015 р. – знак НАПН України «К. Д. Ушинський»;

2017 р. – Почесна грамота Харківської обласної адміністрації;

2018 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України;

2019 р. – Грамота Міністерства освіти і науки України;

2019 р. – Почесний знак ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Г. С. Сковорода»;

2020 р. – Диплом НАПН України «За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл»;

2022 р. – Грамота Харківської обласної ради.

Зеленська 4.jpeg
Зеленська 3.jpeg
Зеленська 2.jpeg
Зеленська 5.jpeg
Зеленська _1.jpg
Зеленська 27.jpeg
Зеленська 29.jpeg
НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

Інституційний репозитарій (Dspace)

Google Scholar

Scopus

Web of Science

ORCID

Researchgate

 

ZELENSKA LIUDMYLA  DMYTRIVNA

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Dean of the History and Law Faculty,

Professor of the Educology and Innovative Pedagogy Department

 

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

1985–1989 – Studying at the School Department, Kharkiv Pedagogical School;

1990–1996 – Studying at the Faculty of History, Kharkiv State University «History» specialіty, qualified as «The Historian». The Teacher of History and Social and Political Disciplines;

2003–2006 – Postgraduate studies at the Department of General Pedagogy, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

2006 – Defended the thesis on «The Problem of Professional and Pedagogical Competence Formation of Scientists in Slobozhanshchyna Higher Educational Institutions (the end of XIX-th – beginning of XX-th century)» on speciality 13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy;

2008 – Received the academic title of the Associate Professor;

2009–2012 – Scientific training in doctoral studies;

2012 – Defended her Ph.D. thesis for the degree of the Doctor of Pedagogical Sciences on «Academic Councils in the System of Ukrainian Universities in the XIX-th century», speciality 13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy;

2013 – received the academic title of the Professor.

 

PROFESSIONAL CAREER AND MANAGEMENT EXPERIENCE

2005–2006 – Teacher of the General Pedagogy Department, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

2006–2012 – Associate Professor of the General Pedagogy Department, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

2012–2020 – Professor of the General Pedagogy and the Pedagogy of the Higher School Department, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

2020 – February 2021 – Professor of the Educology and Innovative Pedagogy Department, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

July 2022 – January 2023 – Acting Dean of the History and Law Faculty, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

February 2023 – Present – Dean of the History and Law Faculty, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

 

TEACHING AND METHODICAL ACTIVITY

Teaching educational disciplines: «General Pedagogy» (for Bachelors), «Innovative Pedagogy», «Higher School Pedagogy», «Supervision and Coaching in Education» (for Masters), «Theory and Methodology of Teaching in Higher School», «Teacher of Higher Education».

The co-author of 1 textbook, 5 educational and methodical manuals, 10 methodical recommendations for study of educational disciplines and organization of applicants’ practical training

The owner of the Certificate of Copyright Registration for:

1. №91307 Brochure «Non-stop Propaedeutic Pedagogical Practice. Methodological Recommendations for the Students of Higher Pedagogical Education of the First (bachelor) Level of the Second Year of Study». Group of authors. 05.08.2019;

2. №91304 Brochure «Methodical Recommendations for Conducting Pedagogical Practice for Students of Higher Education (Bachelor’s). Level 3 and 4». Group of authors. 05.08.2019;

3. №91303 Brochure «Methodical Recommendations for Carrying out of Pedagogical Practice for Students of Higher Education (Master’s degree) of the Second Year of Study». Group of authors.05.08.2019;

4. № 91302 Book «On the Violinals of the History of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University». Group of authors. 05.08.2019.

The Guarantor of the Educational and Professional Program «Educology» of the Second (Master’s) Level of Higher Education, Specialty 011 «Educational, Pedagogical Sciences».

The Expert of the National Agency for Quality Assurance of Higher Education.

 

SCIENTIFIC ACTIVITY

Scientific interests: the genesis of higher education in Ukraine and in Slobozhanshchyna; pedagogical personalities; management of higher education institutions on the basis of autonomy and collegiate self-government; corporate culture of educational institution; innovations in education.

The author of more than 250 scientific works, including 5 monographs (4 in the co-authorship), 2 sections in collective monographs, 10 articles in international publications, index in bases of Scopus, WS, 140 articles in the collections of Ukraine and foreign periodicals, 80 theses reports at conferences of different levels.

The Head of the scientific school: «The History of Education in Ukraine» (certificate №17)

Prepared: 1 Doctor of Pedagogical Sciences, 11 Candidates of Pedagogical Sciences, 2 Doctors of Philosophy (speciality 011 – Educational, Pedagogical Sciences). In particular, for the last 5 years: Gurina V. A. «Development of Art Education in Women’s Educational Institutions of Ukraine (the second half of the XIX-th – the beginning of the XX-th century)» (2018); Fomin V. C. «Theory and Practice of Organizing Children and Youth Social Care Institutions Activity in Ukraine (end of XVIII-th – beginning of XX-th century)» (2019, Doctor’s thesis); Litovchenko G. V. «Tendencies in the Development of the School Textbooks Content on Fine Arts in the Domestic Pedagogical Thought (second half of the XX-th – beginning of the XXI-th century)» (2019); Ivanova O. V. «The Organization of Exclusive Education in the Countries of Western Europe (end of XX-th – beginning of XXI-th century)» (2019); Kalinichenko T. M. «Tendencies of Higher Education Development in Ukraine (1901–1933)» (2019); Bondar T. V. «Public and Educational Activity of the Society «Knowledge» in Ukraine (the second half of the XX-th – beginning of XXI-th century)» (2021, PhD); Burlachenko N. V. «The Organization of Problem Education in Higher Education Institutions of Ukraine in the Second half of XX-th – beginning of XXI-th century (based on the materials of pedagogical period)» (2021, PhD).

The representatives of the scientific school have issued 5 monographs, 1 textbook, 20 methodical recommendations, 2 popular scientific publications, published more than 150 articles in specialized editions of Ukraine, 20 – in international periodicals, 15 – in bases of Scopus, WS. 4 certificates of copyright registration have been received, the analytical reports on the history of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Teachers’ Institute, Institute of Noble Girls, Departments of Pedagogy, prominent figures of education and science of Slobozhanshchina have been prepared. 14 of them have been organized and participated in more than 150 scientific and practical conferences of international, all-Ukrainian and regional levels.

Reviewer, official opponent of dissertation researches on specialty 011 «Educational, Pedagogical Sciences».

Reviewer of monographs, textbooks and manuals, scientific articles.

2015–2018 – Member of the specialized Academic Council of K 64.053.06 in the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

2018–2019 – Academic Secretary of the specialized Academic Council of D 64.053.04 in the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

2020 –Present –Deputy Head of the specialized Academic Council D 64.053.04 in the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

 

Member of the Editorial Board of the International Journal: «Pedagogy and Education Management Review» (PEMR (National Library of Estonia)).

Co-worker with the Bavarian State Library. The following scientific works were transferred to its funds on the order of the scientific department: Zelenska L. D. «University’s Academic Council: History, Theory, Experience»; Zelenska L. D., Zolotukhina S. T. «Professional and Pedagogical Competence of the Higher Educational Institution Teachers (historical and pedagogical aspect)»; Zelenska L. D., Razumenko T. O. «Faculty Council: History and Modern Times»; Zelenska L. D. «The Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School: Past and Present».

Since 2013 – Member of the All-Ukrainian Association of Educators named after V. O. Sukhomlinsky.

Since 2021 – Member of the Public Organization: «The United Nations Peacekeepers, Participants in the International Operations and War-disabled», education consultant.

Since 2021 – Honorary Member of the International Association of Modern Education, Science, Culture.

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Internship in the Western Finland College, 120 hours. Full-time form from 06.05–10.05.2019 (certificate № 10052019/15);

Internship at the National Academy of the National Guard of Ukraine: April 26 – June 26, 2021 (reference № 44/2021 from 26.06.2021, 180 hours);

International internship «Fundraising and the Bases of Project Activity in Educational Institutions: Experience of European Countries» (12.06.2021 – 18.07.2021, 180 hours, 6 credits of ECTS) (certificate SZFL-000567);

Advanced training (distance form) on the topic: «Peculiarities of Institutional Audit at schools» (08.11-11.11.2021, 30) PC 31584378/162/11;

Certificate for Participation in the Training «Public Education and the Methods of its Training» (February 22–24, 2018, 24 hours);

Certificate of Advanced Training in Scientific and Practical School Seminar and Qualification Training «Modern Technologies of Educational Activity of Higher Education Teacher» 10.02 – 06.03.2020 (Visual Communication, Teaching Technologies, 32 hours);

Certificate of Successful Completion of the Online Training «Be in the Trend: COULD in the Online» (Certificate № AUP-515-DEC-20, 12 hours, 2020);

Certificate of Successful Completion of Training under the Program of Advanced Training on the Course «TOP-30 Games ZOOM-Teacher» in the Direction «ICT» (6) № 2020/11-29 from 27.11.2020;

Certificate of Advanced Training in the Framework of the Educational Online Game «EdCamp-Marathon» dated January 6, 2021 (certificate №0M2021/78 in volume of 60 hours, 2 credits of the project);

Certificate of Fundraising and the Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience. The educational project has been developed on the topic: «Mentoring Support of the Individual Trajectory of Students Personal and Professional Development in the Institution of Higher Pedagogical Education (H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University) (Amount: 180 hours / 6 ECTS credits, Internship period: from June 12 to July 18, 2021 Learning Result: the Development of Professional Competencies. Series and Registration Number: SZFL-000567);

Certificate of Ukrainian Football Championship Participation in the Framework of the Gaming Lighting of the «EdCamp-Marathon» National Guide from 6 to 2021. (Championship №0M2021/78, volume 60 hours, 2 Credits of ECTS);

Certificate of the International Skills Development (the Webinar) «Distance Learning Tools on the Exam of ZOOM and MOODLE Platform» 34542/2021; 15–22 February, Lublin, Republic of Poland; 1,5 ECTS)

Certificate of the International Skills Development (the Webinar) ES№7964/2021 30.08.2021 «Innovative Forms of Modern Education with the Use of Microsoft Teams and Office 365 PLATFORMS» (1,5 ECTS, 23-30 of August, 2021 Lublin, Republic of Poland);

Certificate of Completion of the Course «Work in the SDO MOODLE (basic level)» (30, series TILL №0337);

Certificate of the Expert on Accreditation of Educational Programs: Online Training (Platform of Mass Open Online Courses Prometeus, 12.08.2021);

State Certificate of the State Language at the Level of Free of the Second Degree (UMD №00060576);

Certificate of the Level B2 in English, №10057019/05 (Western Finland College).

 

HONORS & AWARDS

2012 – Memorable Certificate of the KhNPU named after G. S. Skovoroda «For the Successful Defense of Doctoral Dissertation;

2013 – Certificate of Honor of the KhNPU named After G. S. Skovoroda “On the Occasion of the Science Day and on the Results of the Research Work;

2014 – Certificate of Honor of the KhNPU named After G. S. Skovoroda;

2015 – Memorable Certificate of the KhNPU named after G. S. Skovoroda «The Example of Professional Skills»;

2015 – Gratitude of The Head of Kharkiv Regional State Administration on the Occasion of the Science Day;

2015 – Badge of the National Academy of Sciences of Ukraine «K. D. Ushinskiy»;

2017 – Certificate of Honor of Kharkiv Regional Administration;

2018 – Gratitude of the Ministry of Education and Science of Ukraine;

2019 – Diploma of the Ministry of Education and Science of Ukraine;

2019– Badge of Honor of the KhNPU named after G. S. Skovoroda

2020 –Diploma of the National Academy of Sciences of Ukraine «For a Significant Contribution to the Development of Scientific Schools»;

2022 – Certificate of Kharkiv Regional Council.

bottom of page