Зеленська Людмила Дмитрівна,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки

Освіта

1996 р. – закінчила історичний факультет Харківського державного університету;

2006 р. – закінчила аспірантуру на кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2012 р. – закінчила докторантуру на кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Проблема формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття)»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Харківський національний педагогічний університет Г. С. Сковороди. Харків, 2006.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Учені ради в системі діяльності університетів України ХІХ століття»: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Харківський національний педагогічний університет імені                          Г. С. Сковороди. Харків, 2012.

 

Професійна кар’єра

2005–2006 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2006–2012 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

з 2012 – професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 

Почесні звання і нагороди

Нагороджена Пам’ятним посвідченням ХНПУ імені Г. С. Сковороди «За успішний захист докторської дисертації (2012 р.), Почесною грамотою ХНПУ імені Г. С. Сковороди з нагоди Дня науки та за результатами науково-дослідної роботи (2013 р.), Почесною грамотою ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2014 р.), Пам’ятним посвідченням ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Взірець професійної майстерності» (2015 р.), Подякою голови Харківської  обласної державної адміністрації з нагоди Дня науки (2015 р.), знаком НАПН України «К. Д. Ушинський» (2015 р.),  Почесною грамотою Харківської обласної адміністрації (2017 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2018 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2019 р.), Почесним знаком ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Г. С. Сковорода» (2019 р.).

 

Науково-дослідницька діяльність

Автор понад 160 наукових досліджень, із яких одна одноосібна і чотири колективних монографії, один підручник (у співавторстві), статті у фахових  виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях:

1. Зеленська Л. Д., Золотухіна С. Т. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (історико-педагогічний аспект) : монографія. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2007. 185 с.

2. Зеленська Л. Д. Учена рада університету: історія, теорія, досвід : монографія. Харків : ХНАДУ, 2011. 480 с.

3. Зеленська Л. Д., Разуменко Т. О. Рада факультету: історія та сучасність. Харків : ХНАДУ, 2015. 140 с.

4. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи: минуле і сучасність / Л. Д. Зеленська , О. І. Башкір, С. О. Васильєва та ін. Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. 156 с.

5. Педагогіка : базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / кол. авт.; за ред. І. Ф. Прокопенка. Харків : Фоліо, 2015. 572 с. (С. 48–61, 90–117, 304–314, 414–425, 478–533)

6. На скрижалях історії ХНПУ імені Г. С. Сковороди / за ред. Л. Д. Зеленської, С. Т. Золотухіної. Харків : ФОП Бровін, 2016. 114 с.

7. Зеленська Л. Д. Ґенеза діяльності вчених рад у зарубіжній і вітчизняній системах університетської освіти (ХІІ-ХІХ ст.). Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів : Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка. Вип. 32. 2017. С. 246–257.

8. Зеленська Л. Д. Колегіальні органи в організаційно-управлінській структурі університетів України ХІХ століття. Дриновський збірник. Софія-Харків : Вид-во БАН імені проф. Марине Дринова. 2018. Т. ХІ. С. 103–116.

9. Зеленська Л. Д., Зеленський Б. Р. Теоретичні та методичні засади організації кооперативного навчання у закладах вищої освіти. Інженерні та освітні технології. Кременчук : КрНУ. 2019. № 2. Т. 7. С. 19–29.

10. Ionova O., Luparenko S., Zolotukhina S., Zelenska L., Sira I., Kabanska O., Kutsenko T. Children’s Health Maintenance Activities of the State and the Public Organizations in Ukraine at the Beginning of the 20th Century. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. Vol. 9. No 1. 

- учасник понад 60-ти наукових конференцій, зокрема:

1. Зеленська Л. Д., Балацинова А. Д. Використання засобів електронного навчання у професійній підготовці сучасного вчителя в умовах переходу до епохи «Smart». Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации : материалы XVII Междунар. наук.-практ. конф. (Харьков, 14 февраля 2019 г.). Харьков : Изд-во НУА, 2019. С. 92–94.

2. Зеленська Л. Д., Черевань І. І. Функції викладача закладу вищої освіти в умовах smart-освіти. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали V наук.-практ. конф. (Харків, 22–23 травня 2019 р.). Харків : НТУ «ХПІ», 2019. С. 60–62.

3. Зеленська Л. Д. Організація профільного навчання в закладах загальної середньої освіти на засадах кластерного підходу. Университетско-школьные кластеры: мировой опыт и перспективы его адаптации в Украине : материалы XVIII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф. (Харьков, 14 февр. 2020). Харьков : Изд-во НУА, 2020. С. 69–71.

- учений секретар спеціалізованої вченої ради (Д 64.053.04) у ХНПУ імені Г. С. Сковороди (011 – Освітні, педагогічні науки);

- керівник наукових досліджень здобувачів наукового ступеня доктор філософії / доктор наук (підготовлено і захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук);

- рецензент монографій, підручників і посібників:

1. Академическая среда второй половины ХХ века: Харьковский контекст : монография / под общ. ред. Е. В. Астаховой. Харьков : Изд-во НУА, 2018. 304 с.

2. Методичні рекомендації: «Психологія за професійним спрямуванням» (Психологія для магістрів) / укл. :  І. І. Дорожко, Л. В. Турищева. Харків : ХНПУ, 2018. 48 с.

3. Лутаєва Т. В. Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний та історико-педагогічні аспекти : монографія.  Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. 599 с.

4. Теорія і практика впровадження компетентнісного підходу в Україні (англ. мовою) : колективна монографія / за ред. С. Т. Золотухіної, І. М. Трубавіної. Харків, 2019.

- учасник методологічного семінару НАПН України: «Особистість в умовах кризових викликів сучасності» (24 березня 2016 р.) (виступ з доповіддю «Викладач вищого навчального закладу в умовах сучасних викликів»);

- опонування дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора педагогічних наук: Зузяк Т. П. «Тенденції становлення педагогічної освіти на Поділлі (кінець XVIII – початок ХХ століття)»: 13.00.01 (Спецрада Д 44.053.03 у ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018); Філоненко О. В. «Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини) другої половини XIX – початку ХХ століття в історико-педагогічних рефлексіях українських дослідників»: 13.00.01 (Спецрада Д 74.053.01 в Уманському держ. пед. ун-ті імені Павла Тичини, 2018).

- член редакційної колегії Міжнародного рецензованого електронного журналу «Траєкторія науки»;

 

Сфера наукових інтересів

Генеза вищої освіти в Україні та на Слобожанщині; педагогічна персоналістика; сучасні технології навчання; управління закладами вищої освіти.

Профіль у Google Академія

 

Профіль у Researchgate

 

E-mail: lyudmyla.zelenska@hnpu.edu.ua

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди