top of page
DSC_9506.jpg

Зеленська Людмила Дмитрівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1985-1989 – навчання на шкільному відділенні Харківського педагогічного училища;

1990 - 1996 р. – навчання на історичному факультеті Харківського державного університету за спеціальністю «Історія». Здобула кваліфікацію «Історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін»;

2003 - 2006 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2006 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

Вчене звання доцента отримала у 2008 р.

З 2009 по 2012 р. проходила наукову підготовку в докторантурі.  

2012 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Учені ради в системі діяльності університетів України ХІХ століття»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

Вчене звання професора отримала у 2013 р.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2005–2006 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2006–2012 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2012 – 2020 рр. - професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2020 – лютий 2021 р. - професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни «Педагогіка» (для здобувачів бакалаврського рівня), «Інформаційно-педагогічні студії», «Педагогіка НУШ», «Педагогіка вищої школи», «Супервізія й коучинг в освіті» (для здобувачів магістерського рівня), «Теорія та методика викладання у вищій школі», «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» (для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти). Є співавтором 1 підручника, 3 навчально-методичних посібників, 7 методичних рекомендацій до вивчення навчальних дисциплін і організації практик здобувачів;

Має патенти:

№91307 Брошюра «Безперервна пропедевтична педагогічна практика. Методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

2. № 91304 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

3.№ 91303 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (магістерського) другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

4.№ 91302 Книга «На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди». Колектив авторів. 05.08.2019

Член проєктної групи ОНП «Освітні, педагогічні науки» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011;

Керівник проєктної групи з ліцензування спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти;

Доповідач на пленарному засіданні методологічного семінару Національної Академії Педагогічних Наук України «Особистість в умовах кризових викликів сучасності» (24 березня 2016 р.).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – генеза вищої освіти в Україні й на Слобожанщині; педагогічна персоналістика; новітні освітні технології; управління закладами вищої освіти на засадах автономії й колегіального самоврядування.

Автор понад 200 наукових праць, серед яких 5 монографій (4 у співавторстві), 4 статті у міжнародних виданнях, індексованих у базах Scopus, WOS, 120 статей у фахових збірниках України та зарубіжних періодичних видання, 70 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

Очільник наукової школи з питань історії освіти. Під керівництвом проф. Зеленської Л.Д. захищено одну докторську і 11 кандидатських дисертацій, зокрема: Цапко А. М. «Підготовка магістрів в університетах України ХІХ ст.» (2017 р.); Гуріна В. О. «Розвиток мистецької освіти в жіночих навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2018 р.); Фомін В. В. «Теорія і практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець XVIII -  початок ХХ століття)» (2019 р., докторська дисертація); Литовченко Г. В. «Тенденції розвитку змісту шкільних підручників із образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ – початок XXI століття) (2019 р.); Іванова О.В. «Організація інклюзивного навчання в країнах Західної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» (2019 р.).

Керівник наукових досліджень здобувачів наукового ступеня доктор філософії / доктор наук зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Рецензент, офіційний опонент дисертаційних досліджень зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Рецензент монографій, підручників і посібників, наукових статей.

2015-2018 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 64.053.06 у ХНПУ імені Г. С. Сковороди

2018-2019 рр. - учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2020 - по теперішній час – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Член редакційної колегії міжнародного рецензованого електронного наукового журналу «Траєкторія науки»,  міжнародного журналу «Pedagogy and Education management Review» (PEMR (National Libray of Estonia)).

Співпрацює з Баварською державною бібліотекою. До її фондів на замовлення наукового відділу передано такі наукові праці: Зеленська Л.Д. «Учена рада університету: історія, теорія, досвід»; Зеленська Л.Д., Золотухіна С.Т. «Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (історико-педагогічний аспект)»; Зеленська Л.Д., Разуменко Т.О. «Рада факультету: історія та сучасність»; Зеленська Л.Д. «Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи: минуле і сучасність».

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2013 р. - член Всеукраїнської асоціації педагогів імені В.О.Сухомлинського.

З 2021 року є членом громадської організації "Миротворці України", консультант з питань освіти.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Стажування на базі Інституту інформатизації освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 18.01.2017 р. до 17.03.2017 р.  (посвідчення №06/23-160);

Стажування у Західно-Фінляндському коледжі обсягом 120 годин. Очна форма з 06.05.-10.05.2019 р. (сертифікат № 10052019/15);

Сертифікат учасника науково-практичної школи-семінару та кваліфікаційного тренінгу «Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО» 10-02 – 6.03 2020 (Візуальна комунікація, Коучингові технології у викладанні, 32 год.);

Сертифікат про успішне завершення авторського онлайн-тренінгу «Будь у тренді: МІГ в он-лайн» (сертифікат № AUP-515-DEC-20,12 год.)

Сертифікат учасника IX Міжнародної Болонської конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації» (Erasmus+) (0,5 кредити);

Сертифікат про успішне завершення навчання за програмою підвищення кваліфікації на курсі «ТОП-30 ігор ZOOM-педагога» за напрямом «ІКТ» (6 год.) № 2020/11-29 від 27.11.2020;

Подяка від імені Національного агентства кваліфікацій за участь в Міжнародному форумі «Людський капітал. Новий порядок денний» (12-13 листопада 2020 р.);

Сертифікат про підвищення кваліфікації у рамках гейміфікованої освітньої онлайн-події «EdCamp-марафон» від 6 січня 2021 р. (сертифікат №0М2021/78 обсягом 60 годин, 2 кредити ЄКТ)4

Сертифікат рівня В2 з англійської мови, №10057019/05 (Західно-Фінляндський коледж).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2012 р. - Пам’ятне посвідчення ХНПУ імені Г. С. Сковороди «За успішний захист докторської дисертації ;

2013 р - Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди з нагоди Дня науки та за результатами науково-дослідної роботи;

2014 р - Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2015 р - Пам’ятне посвідчення ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Взірець професійної майстерності»;

2015 р. - Подяка голови Харківської  обласної державної адміністрації з нагоди Дня науки;

2015 р - знак НАПН України «К. Д. Ушинський»;

2017 р - Почесна грамота Харківської обласної адміністрації;

2018 р. - Подяка Міністерства освіти і науки України;

2019 р. - Грамота Міністерства освіти і науки України;

2019 р. - Почесний знак ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Г. С. Сковорода».

Профіль у Google Академія 

 

Профіль у Researchgate

 

E-mail: lyudmyla.zelenska@hnpu.edu.ua

Zelenska Liudmyla  Dmytrivna

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Professor of the Education and Innovative Pedagogy Department at

Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

1985-1989 - studies at the School Department, Kharkiv Pedagogical School;

1990 - 1996 - studies at the Faculty of History, Kharkiv State University, "History" speciality,  qualified as "The Historian. The Teacher of History and Social and Political Disciplines";

2003 - 2006 - postgraduate studies, the Department of the General Pedagogy, Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda;

2006 - defended a PhD thesis on "The Problem of Professional and Pedagogical Competence Formation of Scientists in  Slobozhanshchyna Higher Educational Institutions (late XIX-th  - beginning of XX-th century)" in the specialty 13.00.01 - General Pedagogy and History of Pedagogy;

2008- received the academic title of associate professor

2009 -2012 - scientific training in doctoral studies

2012 – defended a thesis for the degree of  Ph.D. in Pedagogy on "Academic Councils in the System of Universities of Ukraine in the XIX-th century"; specialty 13.00.01 - General Pedagogy and History of Pedagogy;

2013- received the academic title of professor.

 

PROFESSIONAL CAREER AND MANAGEMENT EXPERIENCE

2005–2006 – lecturer, the Department of General Pedagogy, Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda;

2006–2012 - associate professor, the Department of General Pedagogy, Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda;

2012 - 2020 – professor, the Department of General Pedagogy and Pedagogy of the Higher School, Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda;

2020 - February 2021 – professor, the Department of Education and Innovative Pedagogy, Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda

 

TEACHING AND METHODICAL ACTIVITY

At the university: "Pedagogy" (for Bachelors), "Information and Pedagogical Studies", "Pedagogy NUS", "Higher School Pedagogy", "Supervision and Coaching in Education" (for Masters), "Theory and Methods of Teaching in Higher School", "Pedagogical Skills of a Higher School Teacher "(for Applicants  of Academic and Scientific Level Higher Education).

 Co-author of 1 textbook, 3 textbooks, 7 methodical recommendations for the academic disciplines study and the organization of applicants practices

 

Patents received:

1. №91307- Brochure: “The Practice of Teaching without Interruption. The Methodological Recommendations for Applicants of Higher Pedagogical Education (Bachelor's Degree), 2-d year”. Team of authors. 08/05/2019

2. № 91304 Brochure: “Methodological Recommendations for Pedagogical Practice for Applicants of  Higher Education (Bachelor's) Level in the 3d and 4th years of study." Team of authors. 08/05/2019

3. № 91303 Brochure: "Methodological Recommendations for Pedagogical Practice for the Second Year Applicants of Higher Education (Master's), the  second year of study." Team of authors. 08/05/2019

4. № 91302 Book: "On the History Tablets of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda". Team of authors. 08/05/2019

Member of the project group of ESP "Educational, Pedagogical Sciences" for Applicants of the third (educational-scientific) level of higher education, specialty 011;

Head of the project group for licensing the specialty 011 "Educational, Pedagogical Sciences" of the second (Master's) level of higher education;

Speaker at the plenary session of the methodological seminar: "Personality in the Crisis of Modernity", the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (March 24, 2016).

 

RESEARCH ACTIVITIES

Research interests: genesis of higher education in Ukraine and Slobozhanshchyna; pedagogical personalism; the latest educational technologies; management of higher education institutions on the basis of autonomy and collegial self-government.

 

Author of more than 200 scientific papers, including 5 monographs (4 co-authored), 4 articles in international publications indexed in Scopus, WOS databases, 120 articles in professional collections of Ukraine and foreign periodicals, 70 abstracts at conferences at various levels.

Head of  the Research School on the History of Education. Under the leadership of prof. Zelenska L.D. one doctoral and 11 candidate dissertations have been defended, in particular: Tsapko A.M. "Preparation of Masters in Universities of Ukraine of the XIX-th century.", (2017); Gurina V.O. "Development of Art Education in Women's Educational Institutions of Ukraine (second half of the XIX-th - beginning of the XX-th century)", (2018); Fomin V.V. "Theory and Practice of Organizing the Activities of Social Care Institutions for Children and Youth in Ukraine (late XVIII-th - early XX-th century)", (2019, doctoral dissertation); Litovchenko G.V. “Trends in the Development of the School Textbooks Content on Fine Arts in the Domestic Pedagogical Thought (second half of the XX-th - beginning of the XXI-th century)”, (2019); Ivanova O.V. "Organization of Inclusive Education in Western Europe (late twentieth - early twenty-first century)", (2019).

Head of the scientific researches of candidates for the Ph.D. degree / Doctor of Science,  the speciality 011- "Educational, pedagogical sciences".

Reviewer, official opponent of dissertation research in the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences".

Reviewer of monographs, textbooks and manuals, scientific articles.

2015-2018 - Member of the Specialized Scientific Council K 64.053.06 at KhNPU named after G.S. Skovoroda

2018-2019 - Scientific Secretary of the Specialized Academic Council                     D 64.053.04 at KhNPU named after G.S. Skovoroda;

2020 – up to present - Deputy Chairman of the Specialized Academic Council      D 64.053.04 at KhNPU named after G.S. Skovoroda;

 

Member of the editorial board of the international peer-reviewed electronic scientific journal: "Trajectory of Science"; the international journal: "Pedagogy and Education Management Review" (PEMR (National Library of Estonia)).

Cooperates with the Bavarian State Library. The following scientific works have been transferred to its funds at the request of the scientific department: Zelenska L.D. "Academic Council of the University: History, Theory, Experience"; Zelenska L.D., Zolotukhina S.T. "Professional and Pedagogical Competence of a Higher Education Teacher (historical and pedagogical aspect)"; Zelenska L.D., Razumenko T.O. "Faculty Council: History and Modernity"; Zelenska L.D. "Department of General Pedagogy and Higher School Pedagogy: Past and Present".

Member of the All-Ukrainian Association of Teachers named after V.O. Sukhomlinsky since 2013

Collective member of International Assotiation of Soldiers of Peace, Educational consultant 2021

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Internship on the basis of the Institute of Education Informatization,  KhNPU named after G.S. Skovoroda  from 18.01.2017 to 17.03.2017 (certificate №06 / 23-160);

Internship at Western Finland College, 120 hours. Full-time form from 06.05.-10.05.2019 (certificate № 10052019/15);

 Certificate of the participant of the scientific and practical school-seminar and qualification training: "Modern Technologies of Educational Activity of the Higher Education Teacher",10-02 - 6.03 2020 (Visual Communication, Coaching Technologies in Teaching, 32 hours);

 Certificate of successful completion of the author's online training: "Be in Trend: MIG Online" (certificate № AUP-515-DEC-20, 12 hours);

 Certificate of participation in the IX-th International Bologna Conference: "European Integration of Higher Education in Ukraine in the Context of the Bologna Process: the Role of Assessing the Quality of Teaching and Learning in the Accreditation Process" (Erasmus +) (0.5 credits);

 Certificate of successful completion of the advanced training program at the course: "TOP-30 Games ZOOM-Teacher" in the field of "ICT" (6 hours) № 2020 / 11-29 from 27.11.2020;

Commendation on behalf of the national qualifications agency for participation in the international forum: "Human Capital. New Agenda” (November 12-13, 2020);

Certificate of professional development in the framework of the gamified educational online event: "EdCamp-Marathon" from January 6, 2021 (certificate №0М2021 / 78 for 60 hours, 2 ECT credits);

 B2 level certificate in English, №10057019 / 05 (Western Finland College).

 

HONORS & AWARDS

2012 - Commemorative certificate of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: "For Successful Defense of the Doctoral Thesis” ;

2013 - Honorary diploma of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda on the occasion of the Day of Science and the results of research work;

2014 - Honorary diploma of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda;

2015 - Commemorative certificate of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: "The Master of Professional Excellence ";

2015 - Commendation of the Head of the Kharkiv Regional State Administration on the occasion of the Science Day;

2015 - Honorary badge "K.D.Ushinsky" of the National Academy of Sciences of Ukraine

2017 -Honorary diploma of the Kharkiv Regional Administration;

2018 – Commendation of the Ministry of Education and Science of Ukraine;

2019- Diploma of the Ministry of Education and Science of Ukraine;

2019 - Honorary badge "G.S. Skovoroda" of the National Academy of Sciences of Ukraine

unnamed (3).jpg
unnamed (2).jpg
bottom of page