ЗЕЛЕНСЬКА.JPG

Зеленська Людмила Дмитрівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1985-1989 – навчання на шкільному відділенні Харківського педагогічного училища;

1990 - 1996 р. – навчання на історичному факультеті Харківського державного університету за спеціальністю «Історія». Здобула кваліфікацію «Історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін»;

2003 - 2006 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2006 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

Вчене звання доцента отримала у 2008 р.

З 2009 по 2012 р. проходила наукову підготовку в докторантурі.  

2012 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Учені ради в системі діяльності університетів України ХІХ століття»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

Вчене звання професора отримала у 2013 р.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2005–2006 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2006–2012 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2012 – 2020 рр. - професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2020 – лютий 2021 р. - професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни «Педагогіка» (для здобувачів бакалаврського рівня), «Інформаційно-педагогічні студії», «Педагогіка НУШ», «Педагогіка вищої школи», «Супервізія й коучинг в освіті» (для здобувачів магістерського рівня), «Теорія та методика викладання у вищій школі», «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» (для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти). Є співавтором 1 підручника, 3 навчально-методичних посібників, 7 методичних рекомендацій до вивчення навчальних дисциплін і організації практик здобувачів;

Має патенти:

№91307 Брошюра «Безперервна пропедевтична педагогічна практика. Методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

2. № 91304 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

3.№ 91303 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (магістерського) другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019

4.№ 91302 Книга «На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди». Колектив авторів. 05.08.2019

Член проєктної групи ОНП «Освітні, педагогічні науки» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011;

Керівник проєктної групи з ліцензування спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти;

Доповідач на пленарному засіданні методологічного семінару Національної Академії Педагогічних Наук України «Особистість в умовах кризових викликів сучасності» (24 березня 2016 р.).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – генеза вищої освіти в Україні й на Слобожанщині; педагогічна персоналістика; новітні освітні технології; управління закладами вищої освіти на засадах автономії й колегіального самоврядування.

Автор понад 200 наукових праць, серед яких 5 монографій (4 у співавторстві), 4 статті у міжнародних виданнях, індексованих у базах Scopus, WOS, 120 статей у фахових збірниках України та зарубіжних періодичних видання, 70 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

Очільник наукової школи з питань історії освіти. Під керівництвом проф. Зеленської Л.Д. захищено одну докторську і 11 кандидатських дисертацій, зокрема: Цапко А. М. «Підготовка магістрів в університетах України ХІХ ст.» (2017 р.); Гуріна В. О. «Розвиток мистецької освіти в жіночих навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2018 р.); Фомін В. В. «Теорія і практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець XVIII -  початок ХХ століття)» (2019 р., докторська дисертація); Литовченко Г. В. «Тенденції розвитку змісту шкільних підручників із образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ – початок XXI століття) (2019 р.); Іванова О.В. «Організація інклюзивного навчання в країнах Західної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» (2019 р.).

Керівник наукових досліджень здобувачів наукового ступеня доктор філософії / доктор наук зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Рецензент, офіційний опонент дисертаційних досліджень зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Рецензент монографій, підручників і посібників, наукових статей.

2015-2018 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 64.053.06 у ХНПУ імені Г. С. Сковороди

2018-2019 рр. - учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2020 - по теперішній час – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Член редакційної колегії міжнародного рецензованого електронного наукового журналу «Траєкторія науки»,  міжнародного журналу «Pedagogy and Education management Review» (PEMR (National Libray of Estonia)).

Співпрацює з Баварською державною бібліотекою. До її фондів на замовлення наукового відділу передано такі наукові праці: Зеленська Л.Д. «Учена рада університету: історія, теорія, досвід»; Зеленська Л.Д., Золотухіна С.Т. «Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (історико-педагогічний аспект)»; Зеленська Л.Д., Разуменко Т.О. «Рада факультету: історія та сучасність»; Зеленська Л.Д. «Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи: минуле і сучасність».

З 2013 р. - член Всеукраїнської асоціації педагогів імені В.О.Сухомлинського.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Стажування на базі Інституту інформатизації освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 18.01.2017 р. до 17.03.2017 р.  (посвідчення №06/23-160);

Стажування у Західно-Фінляндському коледжі обсягом 120 годин. Очна форма з 06.05.-10.05.2019 р. (сертифікат № 10052019/15);

Сертифікат учасника науково-практичної школи-семінару та кваліфікаційного тренінгу «Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО» 10-02 – 6.03 2020 (Візуальна комунікація, Коучингові технології у викладанні, 32 год.);

Сертифікат про успішне завершення авторського онлайн-тренінгу «Будь у тренді: МІГ в он-лайн» (сертифікат № AUP-515-DEC-20,12 год.)

Сертифікат учасника IX Міжнародної Болонської конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації» (Erasmus+) (0,5 кредити);

Сертифікат про успішне завершення навчання за програмою підвищення кваліфікації на курсі «ТОП-30 ігор ZOOM-педагога» за напрямом «ІКТ» (6 год.) № 2020/11-29 від 27.11.2020;

Подяка від імені Національного агентства кваліфікацій за участь в Міжнародному форумі «Людський капітал. Новий порядок денний» (12-13 листопада 2020 р.);

Сертифікат про підвищення кваліфікації у рамках гейміфікованої освітньої онлайн-події «EdCamp-марафон» від 6 січня 2021 р. (сертифікат №0М2021/78 обсягом 60 годин, 2 кредити ЄКТ)4

Сертифікат рівня В2 з англійської мови, №10057019/05 (Західно-Фінляндський коледж).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2012 р. - Пам’ятне посвідчення ХНПУ імені Г. С. Сковороди «За успішний захист докторської дисертації ;

2013 р - Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди з нагоди Дня науки та за результатами науково-дослідної роботи;

2014 р - Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2015 р - Пам’ятне посвідчення ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Взірець професійної майстерності»;

2015 р. - Подяка голови Харківської  обласної державної адміністрації з нагоди Дня науки;

2015 р - знак НАПН України «К. Д. Ушинський»;

2017 р - Почесна грамота Харківської обласної адміністрації;

2018 р. - Подяка Міністерства освіти і науки України;

2019 р. - Грамота Міністерства освіти і науки України;

2019 р. - Почесний знак ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Г. С. Сковорода».

unnamed (3).jpg
unnamed (2).jpg