top of page
Васильева.JPG

Васильєва Світлана Олександрівна,
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1995 по 2000 рр. навчалась на  природничому факультет Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та основ валеології.

З 2000 по 2003 рр. навчалась в  аспірантурі при кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступень кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Педагогіка та історія педагогіки».

Вчене звання доцента отримала у 2008р.

З 2012 по 2015рр. проходила наукову підготовку в докторантурі при кафедрі загальної  педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У 2017р. захистила дисертацію на тему «Розвиток професійного статусу вчителя у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)».

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ТА ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2000р.– вчитель біології ЗОШ № 126 м. Харкова

2000 - 2003р. керівник факультативу з біології з підготовки до науково-дослідної діяльності учнів, у загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня №126 Ленінського району.

У 2003 році автор авторської програми «Основи наукових досліджень» для учнів 8-12 класів які входять до наукових товариств загальноосвітніх навчальних закладів.

З 2000 – 2003 рр. – аспірант кафедри загальної педагогікиХарківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 2003 – 2016 рр. доцент кафедри загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 2017р. по теперішній час  – доктор педагогічних наук, доцент, на посаді професора кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладає різні навчальні дисципліни, зокрема, «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Основи освітньої інноватики», «Інформаційно-педагогічні студії».

 Згідно до наказу МОН від 20.05.2016 №1/11-6795 є експертом конкурсного відбору проєктів молодих учених.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси: історичний аспект розвитку професійного статусу вчителя; формування професійного статусу вчителя; вплив різних факторів на його розвиток, науково-дослідна діяльність учнів, інноваційні методи навчання.

Має 6 авторських свідоцтв, 1 авторську програму та більше 90 публікацій та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2018 р. та по сьогодення є начальником збору-семінару з підготовки студентів ІІІ курсів до роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

З 2016 р. учасник Всеукраїнської асоціації педагогів імені В.О.Сухомлинського.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2017р. – сертифіковане підвищення кваліфікації Вища семінарія духовенства асоціації католицького апостольства  сумісно з  Університетом Кардінала Стефана Вишинського. м. Варшава Польща.

2018р.  Учасник Міжнародного форуму «Навчання людей поважного віку досвід та перспективи». Вінніця

2018р учасник XV Міжнародної школи семінару «Сучасні технології в освіті». Харків, ХПІ.

2020р.учасник XVІІ Міжнародної школи семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті », ХПІ.

 2020 сертифіковане стажування стажування “ online learning as a non-traditional form of the modern education on the example of the moodle platform” Lubline, Republic of Poland.

2020 сертифіковане підвищення кваліфікації Підвищення у  Центрі післядипломної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна. з теми «Проєктна діяльність в галузі освіти».

2021р. учасник XVІІІ Міжнародної школи семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті». Харків, ХПІ.

2021 сертифіковане підвищення кваліфікації «Проєктний підхід та між секторна співпраця в діяльносі сучасного закладу освіти, ОТГ, АРР». Фундація CEASC, ГО «Ассоціація проектних менеджерів України».

2021 сертифіковане підвищення кваліфікації The use distance tools of learning for training of specialists of such specialaties as psychology and law enforcements activity on the example of zoom and moodle platforms. Дісціпліни:Моніторінг якості вищої освіти, інклюзівна освіта, методика викладання біології. Люблин. Польша.

 2021р. Учасник курсу «Робота у СДО  MOODLE (базовий рівень)» обсяг 30 гдин. Сертифікат серія ДО № 0078. ХНПУ імені Г.С. Сковороди

2021р. Учасник циклу вебінарів Грантові проєкти фінансової перспективи ЄС 2021-2027: формування бюджету». Фундація CEASC, ГО «Ассоціація проектних менеджерів України».

2021р. сертифіковане підвищення кваліфікації « Distanse learning tools on the example of zoom and moodle ». «Дистанційні Засоби Навчання На Прикладі Платформ Zoom Та Moodle platforms» Дісціпліни: якість професійної освіти, інклюзівна освіта.  Люблин. Польша.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

У 2009 році стала переможцем ІV обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом «Гуманітарні науки».

Нагороджена почесними грамотами головного управління освіти і науки, ЗОШ № 126, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Профіль у Google Академія

 

E-mail: svitlana.vasileva@hnpu.edu.ua

Vasylieva Svitlana Oleksandrivna

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Education and Innovative Pedagogy Department at Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda


EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

From 1995 to 2000 studies at the Faculty of Natural Sciences of Kharkiv State Pedagogical University named after G.S.Skovoroda in the specialty "Biology" and qualified as a teacher of biology and basics of valeology.

From 2000 to 2003 postgraduate studies, the Department of  General Pedagogy, Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda

In 2007 defended PhD thesis and received the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in "Pedagogy and History of Pedagogy".

2008 – received the academic title of associate professor

From 2012 to 2015 - scientific training in doctoral studies at the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher Education of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda.

In 2017 defended a thesis on "Development of the professional status of a teacher in the domestic pedagogical theory and practice (second half of the XX - beginning of the XXI century)".

PROFESSIONAL CAREER AND MANAGEMENT EXPERIENCE

2000 – biology teacher of Kharkiv secondary school № 126

2000 – 2003  head of biology additional course for students’ research activities training, in the secondary school of I-III degree №126 of Leninsky district.

In 2003 – the author of the author's program "Fundamentals of Scientific Research" for students of 8-12 classes, who are members of scientific societies of secondary schools.

From 2000 to 2003 –  graduate student of the Department of General Pedagogy of Kharkiv State Pedagogical University named after G.S.Skovoroda.

From 2003 to 2016 –  Associate Professor of the Department of General Pedagogy, Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda.

From 2017 till present – Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
in a position of  Professor of the Education and Innovative Pedagogy Department at Kharkiv National Pedagogical University named after G.S.Skovoroda.

 

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK

During the work at the university, taught various disciplines, in particular, "Fundamentals of pedagogical skills", "Pedagogy", "Higher school pedagogy", "Fundamentals of educational innovation", "Information and pedagogical studies".

According to the order of the Ministry of Education and Science dated 20.05.2016 №1 / 11-6795 is an expert of competitive selection of projects of young scientists.

 

RESEARCH ACTIVITIES

Research interests: historical aspect of professional development of a teacher; formation of professional status of a teacher; influence of various factors on his/her  development, research activities of students, innovative teaching methods.

I have 6 copyright certificates, 1 author's program, and more than 90 publications and educational and methodical works, including monographs, textbooks, scientific articles in professional domestic and foreign publications.

 

SOCIAL ACTIVITIES

From 2018 to the present, is the head of the meeting-seminar on the preparation of third-year students to work in children's health and recreation facilities. Since 2016, a member of the All-Ukrainian Association of Teachers named after V.O. Sukhomlinsky.

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

2017 - certified advanced training of the Higher Seminary of the Clergy of the Association of the Catholic Apostolate together with the University of Cardinal Stefan Wyszyński. Warsaw, Poland.

2018- participant of the International Forum "Teaching people of respectable age experience and prospects". Vinnytsia

2018- participant of the XV International School seminar "Modern technologies in education". Kharkiv, KhPI.

2020-participant of the XVII International School of the seminar "Modern pedagogical technologies in education", KhPI.

 2020- certified advanced training “ online learning as a non-traditional form of the modern education on the example of the moodle platform” Lubline, Republic of Poland.

2020 - certified advanced training at the Center for Postgraduate Education of KhNU named after V.N. Karazin, on the topic "Project activities in the field of education."

2021 - participant of the XVIII International School seminar "Modern pedagogical technologies in education". Kharkiv, KhPI.

2021- certified advanced training "Project approach and inter-sectoral cooperation in the activities of a modern educational institution, OTG, APP." CEASC Foundation, GO "Association of Project Managers of Ukraine".

2021- certified advanced training The use distance tools of learning for training of specialists of such specialaties as psychology and law enforcements activity on the example of zoom and moodle platforms. Disciplines: Monitoring the quality of higher education, inclusive education, methods of teaching biology. Lublin. Poland.

2021- participant of the course "Work in SDO MOODLE (basic level)" volume 30 hours. Certificate series DO № 0078. KhNPU named after G.S.Skovoroda.

2021- participant of the series of webinars Grant projects of the EU financial perspective 2021-2027: budgeting ".CEASC Foundation, GO "Association of Project Managers of Ukraine".

2021- certified advanced training « Distanse learning tools on the example of zoom and moodle ». «Distance Learning Tools on the Example of Zoom and Moodle platforms» Disciplines: quality of vocational education, inclusive education. Lublin. Poland.

 

HONORS & AWARDS

In 2009 she became the winner of the IV regional competition "The best young scientist of Kharkiv region" in the field of "Humanities".

She was awarded diplomas of the Main Department of Education and Science, Secondary School № 126, KhNPU. G.S.Skovoroda.

серт польша словакия.jpg
ХНПУ 18.jpg
Политех 18.jpg
серт. тернополь.jpg
ХНПУ.jpg
цифорова компетентнысть.jpg
Васильєва Світлана.jpg
Сертификат Б2.jpg
Інклюзия тернополь 8,04,21.jpg
Vasylieva Svitlana.jpg
Vasylieva Scotlana.jpg
bottom of page