ШТЕФАН.jpg

Штефан Людмила Андріївна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1978–1983 рр. – Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди. Фізико-математичний факультет. Спеціальність «Фізика та математика». Кваліфікація – вчитель фізики та математики (Диплом з відзнакою).

1986–1990 рр. – аспірантура по кафедрі загальної педагогіки Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди (заочна форма навчання).

1999–2002 рр. – докторантура по кафедрі загальної педагогіки Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (денна форма навчання).

 

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Проблема формування пізнавальної активності школярів у працях послідовників К. Д. Ушинського – В. І. Водовозова, М. Ф. Бунакова, І. М. Ульянова» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди. Харків, 1990.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20–90-ті рр. ХХ ст.)» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2003.

 

Професійна кар’єра

1986–1990 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки ХДПІ імені Г. С. Сковороди (за сумісництвом);

1991–1995 рр. – завідувач кафедри дошкільної педагогіки та психології ХДПУ імені Г. С. Сковороди;

1995–1999 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки ХДПУ імені Г. С. Сковороди;

2002–2016 рр. – професор кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2017–2020 рр. – завідувач кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 

Науково-дослідна діяльність

Автор понад 250 наукових досліджень, з яких: 6 монографій, 2 колективні монографії (у тому числі 1 зарубіжна), 4 статті в науково-метричних базах Web of Science та Scopus, 1 базовий підручник із педагогіки (у співавторстві), 6 навчальних посібників (у співавторстві), 3 методичні рекомендації з курсів історії педагогіки та порівняльної педагогіки, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

1. Формування готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування. Наука і освіта. 2017. № 10. С. 74–82. (у співавторстві). Web of Science

2. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики: констатувальний етап. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 65. № 3. С. 184–200. (у співавторстві) Web of Science

3. Concept of tolerance in the system of social adaptation of migrants as a component of non-formal education (illustrated in the model of canadian province of Quebec and France). SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 25–26, 2018. Vol. 3. С. 158–168. (у співавторстві) Web of Science

4. Distant Programme of Developing Educational Competences. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s40299-019-00487-9. (у співавторстві) Scopus, Web of Science Core Collection

5. Особливості організації дистанційного навчання студентської молоді в Канаді: ретроспективний аналіз : Монографія. Харків : Оригінал, 2015. 212 с. (у співавторстві)

6. Організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах провідних країн світу. Педагогіка : Базовий підручник для студентів ВНЗ. Харків : Фоліо, 2015. С. 536–550.

7. Організація соціально-педагогічної служби в загальноосвітніх школах України: ретроспективний аналіз : Монографія. Харків : ХНАУ, 2016. 188 с. (у співавторстві)

8. Антропологічний підхід. Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна монографія. Харків : Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2014. С. 146–166. (у співавторстві)

9. Теорія та практика організації правового виховання учнів старшої школи Великої Британії: ретроспективний аналіз : Монографія. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. 208 с. (у співавторстві)

10. Профілактика девіантної поведінки дітей та молоді в Україні : ретроспективний аналіз. Харків : Оригінал, 2018. (у співавторстві)

11. Digital Formation In The Austrian System Of Adult Education. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph. Vienna : Premier Publishing, 2019. P.  249–255.  (у співавторстві)

 

15 років є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 з педагогічних наук в ХНПУ імені Г. С. Сковороди, виконувала функції ученого секретаря. Підготувала 18 кандидатів педагогічних наук.

Є членом Всеукраїнської асоціації педагогів імені В. О. Сухомлинського.

Входить до редакційних колегій

Є членом редакційних колегій 3 фахових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:

"Теорія та методика навчання та виховання" (ХНПУ імені Г. С. Сковороди);

"Теорія і практика управління соціальними системами" (НТУ «ХПІ»);

"Професійна освіта: методологія, теорія та технології" (Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди).

Викладає навчальні дисципліни

«Розвиток світової та вітчизняної педагогічної думки»;

«Порівняльна педагогіка».

 

Почесні нагороди і звання

Нагрудний знак "Відмінник освіти України" (1997), медалі «В. О. Сухомлинський» та «А. С. Макаренко», подяка голови Харківської обласної державної адміністрації, нагрудні знаки «Г. С. Сковорода» і«За наукові досягнення», переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Кращий викладач професійно орієнтованих дисциплін» (2007),  переможець університетського конкурсу «Людина року» (2008).

 

Міжнародні стажування

У 2018 році брала участь у Днях української культури у Краківській академії імені Анджея Фрича Моджевського.

 

Сфера наукових інтересів

Питання навчання та виховання молодого покоління в Україні та провідних країнах світу.

 

Профіль у Google Академія

 

E-mail: Valeriy.61.sh@gmail.com

unnamed (2).jpg
unnamed (1).jpg
unnamed.jpg
Штефан Людмила.jpg