top of page
Рибалко.jpg

Професор Рибалко Л.С. очолює групу науковців, які досліджують педагогічні та акмеологічні засади самореалізації особистості в освітньому процесі в різних навчальних закладах, зокрема в закладах вищої освіти, закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти. Дослідників об’єднує ідея створення педагогічних умов самореалізації особистості, в тому числі здобувачів вищої освіти, вчителів, школярів. Під керівництвом проф. Л.С. Рибалко здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня виконано 22 кандидатські дисертації. Молодими науковцями проблема самореалізації особистості в освітньому процесі  розкривається багатогранно та цікаво, охоплює таку освітню/педагогічну тематику, як:

  •  педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу (Н.В. Мараховська, 2009), професійне самопізнання майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки (Ю.І. Єрмак, 2014);

  • професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітньо-проектній діяльності (С.В.Кіриченко, 2017);  педагогічні умови професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів (Т. В. Куценко, 2017); формування професійної мобільності вчителів на засадах акмеологічного підходу в системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів (Горбачова І. І., 2018); професійна самореалізація вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища (Твердохліб Г. В., 2018);

  • розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти" (А. В. Яцинік, 2016);

  • формування міжособистісних взаємин студентів вищих технічних навчальних закладів у позанавчальній виховній роботі на засадах гендерного підходу (Н. В. Руденко, 2012), виховання емоційної стійкості у студентів вищих технічних навчальних закладів   (Ю.С.Кучеренко, 2014 р.), Формування професійних комунікативних умінь іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (С. О. Рідкозубова, 2016), професійна самореалізація майбутніх інженерів у процесі навчальних практик (О. Ф. Ануфрієва, 2019),

  • формування організаторських здібностей курсантів у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу системи МВС України (А.О. Пожидаєв, 2010), формування акмеологічної культури майбутніх правознавців у навчально-виховному процесі класичного університету» (А.В. Смульська, 2013); підготовка майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом у вищому навчальному закладі системи МВС України (С.О.Іщенко, 2016);

  • формування готовності майбутніх психологів до консультативної діяльності у процесі фахової підготовки (Н. Р. Байбекова, 2016 р.);

  • педагогічні засади застосування автоматизованої системи в умовах кредитно-модульного навчання студентів вищих медичних навчальних закладів (Н.А. Іванькова, 2008), формування професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (Є.В. Пизіна, 2014), дидактичні умови застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю (Ф.Я.Майнаєв, 2019).

  • педагогічне забезпечення міцності знань з предметів гуманітарного циклу у процесі навчання учнів основної школи (М.І. Комогорова, 2013), проблема морального виховання учнівської молоді у вітчизняних педагогічних періодичних виданнях другої половини ХХ століття» (О.М. Овчарова, 2013), технологія інтеграції змісту предметів гуманітарного та мистецького циклу в середній загальноосвітній школі (Т. С. Хребто, 2017);

  • формування художньо-естетичного смаку у дітей старшого дошкільного віку засобами музичного мистецтва (Г. А. Лазаренко, 2015).

Наукова школа професора Рибалко Л. С.
bottom of page