top of page

Рибалко Людмила Сергіївна,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1974 по 1979 рр. навчалася на природничому факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія», після закінчення якого отримала диплом за кваліфікацією вчителя біології та хімії.

З 1992 по 1995 рр. навчалася в аспірантурі зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

У 1995  році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

Вчене звання доцента отримала в 1998 р.

З 2005 по 2008 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі.

У 2008 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти».

Вчене звання професора отримала у 2011 р.

У 2009р. обрано академіком Української академії акмеології на громадських засадах.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1979 по 1982 рр. – учитель біології та хімії в ЗОШ № 77 м. Харкова.

З 1982 по 1984 рр. – старший лаборант кафедри хімії, викладач біології та хімії на підготовчому відділенні  за сумісництвом.

З 1984 по 1989 рр. – викладач кафедри хімії.

З 1989 по 1992 рр. – викладач кафедри зоології та охорони природи.

З 1995 по 1997 рр. – старший викладач кафедри педагогіки.

З 1997 по 2005 рр. – доцент кафедри педагогіки.

З 2008 по 2009 рр. – професор кафедри педагогіки.

З 2012 по 2015 рр. – декан природничого факультету.

З 2015 р. по теперішній час професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, зокрема, «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка вищої школи», «Інформаційно-педагогічні студії», «Теорія і методика виховання», «Фандрайзингова діяльність у освіті».

У 2018 р. видано навчально-методичний посібник «Дидактичні матеріали до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-гуманітарного профілю».

 У 2019 р. отримано 9  свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

У 2019 р. видано 4 методичні рекомендації з педагогічної практики, теорії і методики виховання.

У 2019 р. працювала в експертній комісії МОН України з процедури проведення первинної акредитаційної справи підготовки магістрів ОНП «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 01 Освіта/Педагогіка у МПДУ імені Богдана Хмельницького.

У 2019 р. стала експертом НАЗЯВО з акредитації освітніх програм.

У 2020 р. стала гарантом ОНП 011 Освітні, педагогічні науки для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – розробка теоретико-методичних засад професійно-педагогічної самореалізації  майбутнього вчителя; реалізація акмеологічного підходу в ЗЗСО і ЗВО України та за кордоном; створення акмеологічного та іншомовного середовища для ефективної самореалізації учасників освітнього процесу; дослідження можливостей  ІКТ для підвищення якості освітнього процесу та саморозвитку особистості; розробляння навчально-методичного забезпечення  процесів самореалізації суб’єктів освітнього процесу; методика викладання педагогічних дисциплін у ЗВО.

Створила наукову школу з педагогічної і професійної акмеології. Під керівництвом проф. Л. С. Рибалко  захищено 1 докторська і 23 кандидатських дисертацій з педагогічних наук.

2019 р. –  підготувала до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі  01 «Освітні, педагогічні науки» здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ф-ту фізичного виховання і спорту Іванова Д. С. з теми «Формування інтересу школярів до фізичного виховання засобами бойового мистецтва», який зайняв ІІ місце.

З 2010 по 2017 рр. – член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій з педагогічних наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2020 р. по теперішній час – член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогічних наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2018 р. – по теперішній час член редколегії фахового електронного видання  з педагогічного напряму  «Імідж сучасного педагога».

Маю більше 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, навчальні посібники, методичні рекомендації.

Виступала рецензентом і  опонентом дисертаційних досліджень з педагогічних наук.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2009 р. по теперішній час – член Української академії акмеології на громадських засадах.

З 2019 р. по теперішній час – співробітник на громадських засадах Харківського науково-педагогічного центру ВННОТ – створення проєкту системи освіти «Духовно-інтелектуальне навчання у ХХІ столітті» – «Диво – 21».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2018 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації у майстер-класі «Розвиток методичної компетентності учителів початкової школи щодо формування в учнів графічних навичок та техніки письма», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

2019 р. – сертифіковане  науково-педагогічне  стажування на тему: «Педагогічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Педагогічна та психологічні науки», Куяльський університет у Влоцлавеку (Республіка Польша).

2019 р. – сертифіковане науково-педагогічне стажування на тему: «Вивчення досвіду виховання в системі освіти Фінляндії», educational programme the participant took part in study trips to  Finnish kindergarten  (Hunkola), High School (Lauttakyla),  The Department of Culture and Education of Punkalaidum Municipality, (4) Secondary school (Pellonpuisto),  Universitу of TampeWest-Finland College, Huittinen  (Фінляндія).

2019 р. –сертифіковане підвищення кваліфікації на тренінгах освітньої програми «Медіапедагогіка, медіаграмотність та медіабезпека», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації. Авторський онлайн-тренінг. Будь у тренді: МІГ в онлайні. Проєкт в Україні та Білорусі Фонду Фрідріха Науманна за свободу.

2021 р . – сертифіковане стажування  на тему: «Теорія і практика взаємодії мистецтва і педагогіки в освітньому процесі в закладах вищої освіти України» на кафедрі музичного мистецтва естради та джазу, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського.​

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2019 р. – Диплом за вагомий внесок у розвиток наукових шкіл у галузі педагогіки.

2019 р. – Медаль «Г.С. Сковорода» ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2019 р. – Почесна грамота Української академії акмеології за багаторічну працю у відділенні «Педагогічна педагогіка».

‪Профіль у Академия Google‬

E-mail: akme15@ukr.net

Rybalko Lyudmyla Sergiivna

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Professor at the Department of Education and Innovative Pedagogy

EDUCATION AND SCIENTIFIC PREPARATION

From 1974 to 1979 she studied at the Natural Sciences Faculty of the H. S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical Institute, Program Subject Area - "Biology and Chemistry", obtained qualification as a teacher of biology and chemistry.

From 1992 to 1995 she studied at postgraduate studies, Program Subject Area  - "Theory and History of Pedagogy."

In 1995 she defended the dissertation and received the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in "Theory and History of Pedagogy".

In 1998 she received the academic title of Docent.

From 2005 to 2008 she underwent scientific training in doctoral studies.

In 2008 she defended her dissertation and received the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in "Theory and Methodology of Professional Education".

In 2011she received the academic title of Professor.

In 2009 she was elected as an Academician of the Ukrainian Academy of Acmeology on a voluntary basis.

 

PROFESSIONAL CAREER AND MANAGEMENT EXPERIENCE

From 1979 to 1982 – a teacher of biology and chemistry at the secondary school № 77 in Kharkiv.

From 1982 to 1984 – a senior laboratory assistant at the Department of Chemistry, teacher of biology and chemistry in the preparatory department part-time.

From 1984 to 1989 – a lecturer at the Department of Chemistry.

From 1989 to 1992 – a lecturer at the Department of Zoology and Nature Protection.

From 1995 to 1997 – a Senior Lecturer at the Department of Pedagogy.

From 1997 to 2005 – Associate Professor at the Department of Pedagogy.

From 2008 to 2009 - Professor at the Department of Pedagogy.

From 2012 to 2015 - Dean of the Faculty of Natural Sciences.

From 2015 till now – Professor at the Department of Education and Innovative Pedagogy

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK

During her work at the university she taught various disciplines, such as, "Pedagogy", "Fundamentals of pedagogical skills", "Higher school pedagogy", "Information and pedagogical studios", "Theory and methods of education", "Fundraising activities in education".

In 2018 she was published a textbook "Didactic materials for the use of information and communication technologies in the education of students of social sciences and humanities".

 In 2019 she received 9 certificates of copyright registration for the work.

In 2019 she was issued 4 methodological recommendations on pedagogical practice, theory and methods of education.

In 2019 she worked in the expert commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the procedure of conducting the primary accreditation case for training masters of PHD "Higher School Pedagogy" specialty 011 Educational, pedagogical sciences 01 Education / Pedagogy at Bohdan Khmelnytsky Moscow State Pedagogical University.

In 2019 she became an expert at National Agency for Quality Assurance in Higher Education on accreditation of educational programs.

In 2020 she became the guarantor of PHD 011 Educational, pedagogical sciences for applicants of the third (educational-scientific) level of higher education.

RESEARCH ACTIVITIES

Research interests - development of theoretical and methodological principles of professional and pedagogical self-realization of the future teacher; implementation of the acmeological approach in general secondary education establishments and institutions of higher education of Ukraine and abroad; creation of acmeological and foreign language environment for effective self-realization of participants of educational process; research of ICT opportunities to improve the quality of the educational process and personal self-development; development of educational and methodological support for the processes of self-realization of the subjects of the educational process; methods of teaching pedagogical disciplines in institutions of higher education.

She created a scientific school of pedagogical and professional acmeology. Under the leadership of prof. L. S. Rybalko there were defended 1 doctoral and 23 candidate dissertations in pedagogical sciences.

In 2019 she prepared D. S. Ivanova, an applicant of the first (bachelor's) level of higher education of the Faculty of Physical Education and Sports on the topic "Formation of students' interest in physical education martial arts" for the All-Ukrainian competition of student research papers in the field of study 01 "Educational, pedagogical sciences", who took second place.

From 2010 to 2017 she was a member of the Specialized Academic Council for the Defense of Candidate's Dissertations in Pedagogical Sciences H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

From 2020 to the present she is a member of the Specialized Scientific Council for the Defense of Candidate and Doctoral Dissertations in Pedagogical Sciences H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Since 2018 till now she is a member of the editorial board of the professional electronic publication in the pedagogical field "Image of a modern teacher".

She has more than 200 scientific and educational works, including monographs, scientific articles in professional Ukrainian and foreign publications, textbooks, methodical recommendations.

She was a reviewer and opponent of dissertation research in pedagogical sciences.

SOCIAL ACTIVITIES

From 2009 to the present she is a member of the Ukrainian Academy of Acmeology on a voluntary basis.

From 2019 to the present she is an employee on a voluntary basis of the Kharkiv Scientific and Pedagogical Center World Scientific Noospheric Ontological Society - creating a project of the education system "Spiritual and intellectual learning in the XXI century" - "Miracle - 21".

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

2018 - certified advanced training in the master class "Development of methodological competence of primary school teachers in the formation of students' graphic skills and writing techniques", Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University.

2019 - certified scientific and pedagogical internship on the topic: "Pedagogical education as an integral part of the education system of Ukraine and the EU" in "Pedagogical and Psychological Sciences", Kuala University in Wloclawek (Poland).

2019 - certified scientific and pedagogical internship on the topic: "Study of the experience of education in the education system of Finland", educational program the participant took part in study trips to Finnish kindergarten (Hunkola), High School (Lauttakyla), The Department of Culture and Education of Punkalaidum Municipality, (4) Secondary school (Pellonpuisto), University of TampeWest-Finland College, Huittinen (Finland).

2019 - certified advanced training at the trainings of the educational program "Media Pedagogy, Media Literacy and Media Security", Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University.

2020 - certified advanced training. Author's online training. Be in trend: MIG online. Friedrich Naumann Foundation for Freedom project in Ukraine and Belarus.

2021 - Certified internship on the topic: "Theory and practice of interaction of art and pedagogy in the educational process in higher education institutions of Ukraine" at the Department of Musical Arts, Variety and Jazz, I. P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts.

 AWARDS AND DISTINCTIONS

2019 - Diploma for significant contribution to the development of scientific schools in the field of pedagogy.

2019 - Medal “H. S. Skovoroda” of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

2019 - Diploma of the Ukrainian Academy of Acmeology for many years of work in the department of "Pedagogical Pedagogy".

 

L. S. Rybalko 's profile at Google Academy

Бланк сертификата ДИВО-A5=min(1).jpg
20200408_121812.jpg
20200408_121935.jpg
Рибалко Людмила.jpg
1.jpg
15 (2).jpg
bottom of page