Рибалко Людмила Сергіївна,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки

Освіта

1974–1979 рр. – Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди, природничий факультет. Спеціальність «Біологія і хімія». Кваліфікація учителя біології і хімії;

1992–1995 рр. – навчалася в аспірантурі на кафедрі педагогіки та історії педагогіки Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди. Спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (денна форма);

2002–2005 рр. – навчалася в докторантурі на кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (денна форма).

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Організація самоконтролю школярів» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), 1995 р.

Дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему : «Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), 2005 р.

Присвоєння вченого звання  професора кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, 2011 р. 

Професійна кар’єра

1979–1982 рр. – учитель біології та хімії ЗЗСО м. Харкова;

1982–1992 рр. – викладач біології та хімії підготовчого відділення ХДПУ імені Г. С. Сковороди;

1995 –2002 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

2005–2012 рр. – професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2012–2015 рр. – декан природничого ф-ту ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2015 р. – по нинішній час професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2009 р. – дійсний член-кор. Української академії акмеології (м. Київ) на громадських засадах, віце-президент відділення «Педагогічна акмеологія».

Науково-дослідна діяльність

За період 2015–2020 рр. автор понад 40 наукових і навчально-методичних публікацій: статті у WOS, фахові статті, статті в іноземних виданнях, монографії, навчально-методичний посібник, методичні рекомендації, тези у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Має 9 авторських свідоцтв на твір.

1. Рибалко Л. С. та ін. Професійне самовдосконалення викладачів в умовах упровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти. Iнформаційні технології і засоби навчання. Т. 2019. Т. 72, № 4.С.258-268.WOS

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3088/

2. Рибалко Л. С., Гепенко Л. О. Міжкультурне виховання як складова професійної підготовки майбутніх лікарів у закладах вищої медичної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 2018.  Вип. 44. С. 215 – 244.

3. Рибалко Л. С., Черновол-Ткаченко Р. І., Кіриченко С. В. Професійна самореалізація вчителів старшої школи  в освітній проектній діяльності в контексті Нової української школи : колективна монографія. Харків : Вид. група «Основа», 2018. 144 с.

4. L. Rybalko, F. Mainaiev CONSIDERATION OF SPECIFICS OF TRAINING STUDENTS OF THE SOCIAL AND HUMANITARIAN PROFILE WHEN USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Develop menttrends in pedagogical and psychological sciences : the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine : monograph / edit. byauthors. 1st ed. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2018. 626 p.  рр. 560-581.

Керівництво студентом Івановим Д. С., ф-т фізвиховання і спорту,  підготувала до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі 01 «Освітні, педагогічні науки», м. Дрогобич, 10-12 квітня 2019 р., студент зайняв ІІ місце.

 

За період 2015 – 2020 рр. під керівництвом Рибалко Л. С. захистилися 11 кандидатів педагогічних наук, серед яких начальник Управління освіти Адміністрації Київського району Харківської міської ради Куценко Т. В., директор Харківського ліцею №89 Кіриченко С. В.

 

Входить до редакційних колегій

1. Член редколегії фахового електронного видання  «Освітологічний дискурс» (м. Київ, Українська академія акмеології) http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/pages/view/editorialPolicy#editBoard

2. Імідж сучасного педагога, м. Полтава http://isp.poippo.pl.ua/

 

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка. Модуль Загальна педагогіка»;

«Педагогіка. Модуль Педагогіка вищої школи»;

«ОПМ»;

«Педагогічний менеджмент»;

«Теорія і методика виховання».

 

Почесні звання і нагороди

Почесна ювілейна грамота УАА, м. Київ (2019 р.).

 

Міжнародні стажування

Куяльський університет у Влоцлавеку (Республіка Польша), сертифікат про науково-педагогічне  стажування, тема «Педагогічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Педагогічна та психологічні науки» у обсязі 5 кредитів (180 годин), з 25 березня по 5 квітня 2019 року.

 

West-Finland College, Huittinen (Фінляндія),  Сертифікат № 17052019/04  про науково-педагогічне  стажування, educational programme the participant took part in study trips to (1) Finnish kindergarten  (Hunkola), (2) High School (Lauttakyla), (3)  The Department of Culture and Education of Punkalaidum Municipality, (4)Secondary school (Pellonpuisto), (5) Universitу of Tampeу обсязі 4 кредити (120 годин), з 13.05.19 року по 17.05.19 року.

Тема: «Вивчення досвіду виховання в системі освіти Фінляндії».

 

  • курси «Modern methods and technologies of education in EU higher educational institutions» within the framework of European Education Week 2019. (Varna, July 1-10.2019),

 

Сфера наукових інтересів

Професійна самореалізація майбутніх фахівців;

Теорія і методика виховання;

Організація освітнього процесу в ЗЗСО і ЗВО України та Китаю.

Профіль у Google Академії 

E-mail: akme15@ukr.net

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди