top of page
Popova.jpg

Попова Олена Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

З 1979 по 1983 рр. навчалася на фізико-математичному факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізика та математика», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою за кваліфікацією вчителя фізики та математики.

З 1985 по 1990 рр. навчалася в аспірантурі Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди.

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

У 1990 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Учене звання доцента отримала у 1994 р.

З 1998 по 2001 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

2002 року захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Учене звання професора отримала у 2003 р.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1983 по 1985 рр. – учитель фізики і математики ЗОШ № 62 м. Харкова;

З 1985 по 1990 рр. – викладач кафедри педагогіки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди;

З 1990 по 1994 рр. – старший викладач кафедри педагогіки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди;

З 1994 по 2001 рр. – доцент  кафедри загальної педагогіки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди;

З 1998 по 2003 рр. – учитель з профільного навчального курсу «Вступ до вчительської професії» у ЗОШ № 85 м. Харкова (за сумісництвом);

З 2002  р. – по теперішній час – професор кафедри загальної педагогіки та історії педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди (з 09.02.2021 перейменована на кафедру освітології та інноваційної педагогіки).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, а саме: «Педагогіка»; «Основи педагогічної майстерності»; «Педагогіка вищої школи»; «Інноваційна педагогіка», «Основи освітньої інноватики», «Інноватика в галузі освіти», «Моніторинг виховного процесу», «Продуктивна педагогіка».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – розвиток освітніх інноваційних процесів; підготовка майбутніх педагогів до інноваційної діяльності; впровадження інновацій у освітній процес закладів освіти; розробка теоретико-методичних основ професійної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності на засадах інноваційної педагогіки; актуальні питання навчання й виховання здобувачів освіти різного рівня; створення інноваційного ергономічного освітнього середовища.

Створила наукову школу з інновацій в галузі освіти, заснування якої було підтверджено сертифікатом Вченої ради Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (2022 р.).

Під керівництвом проф. О. В. Попової захищено 4 докторські і 29 кандидатських дисертацій з педагогічних наук.

З 2006 р. по 2021 р. – член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і  кандидатських дисертацій з педагогічних наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 З 2008 по 2012 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з педагогічних наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди. З 2013 по 2016 рр. ‒ член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з педагогічних наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2005  по 2007 рр. – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогічних наук Харківської державної академії фізичної культури.

Має більше 180 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, словники-довідники, енциклопедії, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, базах Scopus та Web of Science.

Неодноразово виступала опонентом дисертаційних досліджень з педагогічних наук.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2015 р. по 2020 р. – член редакційної колегії наукового збірника наукових праць «Педагогіка та психологія», який включено до переліку фахових наукових видань МОН України.

2018 р. – 2021 р. – член редакційної колегії матеріалів щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (ХНПУ імені Г. С. Сковороди).

З 2022 р. – член редакційної колегії наукового збірника наукових праць Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства.

З 2013 р. по теперішній час – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація В.О. Сухомлинського».

З 2013 р. по теперішній час – член громадської організації (NGO) «Educators and Scholars Internetional Foundation».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2014 р. – стажування на кафедрі кафедри теорії та методики професійної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди за комплексною програмою «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних закладах».

2018 р. – сертифіковані курси з англійської мови рівня В2 у ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

2021 р. –  сертифіковане стажування у Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM  та MOODLE».

2021 р. – сертифіковане стажування на кафедрі педагогіки вищої школи  в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за темою «Організація освітнього процесу в закладах освіти на засадах інноваційної педагогіки».

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

1997 р. – Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»;

2005 р.  – Диплом І ступеня за участь в обласній виставці-ярмарку  педагогічних ідей «Громадянська освіта ‒ методологія, теорія, практика» Харківської обласної державної адміністрації;

2009 р. – медаль Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський»;

2010 р. – почесне звання «Людина року ХНПУ імені Г.С. Сковороди» за показниками навчальної, виховної та громадської роботи»;

2011, 2015 рр. – медаль «Г.С. Сковорода» ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

2015 р. – медаль Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення»;

2020 р. – Диплом НАПН України за вагомий внесок у розвиток наукових шкіл у галузі педагогіки;

2022 р. – Почесна грамота (Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство (Україна ‒ США) ГО «Фонд розвитку науки та освіти «Інтелект» (Україна).

НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

Google Академія

E-mail:  olena.popova@hnpu.edu.ua

Ророva Olena,

Dr. hab. in Pedagogy,

Professor of the Department.

 

Popova Olena Volodymyrivna,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Professor of the Department of Education and Innovative Pedagogy

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

From 1979 to 1983 ‒ studying at the Faculty of Physics and Mathematics of H.S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical Institute in the specialty "Physics and Mathematics", after received a diploma with honors as a teacher of Physics and Mathematics.

From 1985 to 1990 ‒ studying at Graduate School at H.S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical Institute.

In 1990 – defended a dissertation and received the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in "General Pedagogy and History of Pedagogy."

In 1994 ‒- received the title of associate professor.

From 1998 to 2001 – doing scientific internship in doctoral studies at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

In 2002 ‒ defended a dissertation and received the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in "General Pedagogy and History of Pedagogy".

In 2003 ‒ received the academic title of professor.

 

PROFESSIONAL CAREER AND EXPERIENCE OF MANAGEMENT ACTIVITY

From 1983 to 1985 – Teacher of Physics and Mathematics at  Kharkiv Secondary School № 62;

From 1985 to 1990 – Lecturer of the Department of Pedagogy at H.S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical Institute.

From 1990 to 1994 ‒ Senior Lecturer of the Department of Pedagogy at H.S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical Institute.

From 1994 to 2001 ‒ Associate Professor of the Department of General Pedagogy at H.S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical Institute. 

From 1998 to 2003 ‒ Teacher of the profile training course "Introduction to the teaching profession" at Kharkiv Secondary School № 85 (part-time);

From 2002 ‒ to the present day ‒ Professor of the Department of General Pedagogy and History of Pedagogy at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (from 09.02.2021 was renamed as the Department of Education and Innovative Pedagogy).

 

EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL WORK

During her work at the university she taught various disciplines, namely: "Pedagogy"; "Fundamentals of pedagogical skills"; "Pedagogy of high school"; "Fundamentals of educational innovation".

 

SCIENTIFIC ACTIVITY

Research interests - development of educational innovation processes; preparation of future teachers for innovative activity; introduction of innovations in the educational process of educational institutions; development of theoretical and methodological bases of professional training of future specialists for professional activity on the basis of innovative pedagogy; topical issues of education and upbringing of students of different levels; creating an innovative ergonomic educational environment.

She created a scientific school for teaching and educating students on the basis of innovative pedagogy. Under the guidance of prof. О.V. Popova 4 doctoral and 29 candidate dissertations in pedagogical sciences were defended.

From 2006 to the present day – a member of the Specialized Academic Council for the defense of doctoral and candidate dissertations in pedagogical sciences at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

From 2008 to 2012 ‒ Scientific Secretary of the Specialized Academic Council for the defense of candidate dissertations in pedagogical sciences at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

From 2013 to 2016 ‒ a member of the Specialized Scientific Council for the defense of candidate dissertations in pedagogical sciences at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

From 2005 to 2007 – a member of the Specialized Scientific Council for the defense of candidate and doctoral dissertations in pedagogical sciences at Kharkiv State Academy of Physical Culture.

She has more than 180 scientific and educational works, including monographs, textbooks, reference dictionaries, encyclopedias, scientific articles in national and international publications, databases Scopus and Web of Science.

She has been an opponent of dissertation research in pedagogical sciences for many times.

 

PUBLIC ACTIVITY

From 2015 to 2020 ‒ a member of the editorial board of the scientific collection of scientific works "Pedagogy and Psychology", which is included in the list of professional scientific publications of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

From 2018 to 2021 – a member of the editorial board of the annual international scientific-practical conferences "Psychological and pedagogical problems of higher and secondary education in modern challenges: theory and practice" (H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University).

From 2013 to the present day ‒ a member of the All-Ukrainian public organization

 " V.O. Sukhomlinsky Association".

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

2014 - internship at the Department of Theory and Methods of Professional Education at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University under the comprehensive program "Improving the efficiency of the educational process in secondary and higher pedagogical institutions."

2018 ‒ certified English language courses level B2 at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

2021 ‒ certified internship in the International Advanced Training (Webinar) "Distance learning tools on the example of platforms ZOOM and MOODLE"

2021 ‒ certified internship at the Department of Higher School Pedagogy at the state higher educational institution " Donbass State Pedagogical University "on the topic " Organization of the educational process in educational institutions on the basis of innovative pedagogy. "

 

Google Scholar Profile

E-mail: olena.popova@hnpu.edu.ua

Ророva Olena,

Dr. hab. in Pedagogy,

Professor of the Department.

002.jpg
009.jpg
006.jpg
005.jpg
004.jpg
Сертиф_конф_психодид Попова О.В..jpg
Сертиф_конф_обдаров Попова О.В..jpg
сертифікат Попова О ХНАДУ.jpg
001.jpg
007.jpg
011.jpg
bottom of page