Popova.jpg

Попова Олена Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1978–1983 рр. – Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди, кваліфікація – вчитель фізики та математики;

1985–1990 рр. – аспірантура по кафедрі педагогіки Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди;

1998–2001 рр. – докторантура по кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Формування пізнавальної активності школярів у їхній громадській діяльності» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди. Харків, 1990.

Дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ столітті» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2001.

 

Професійна кар’єра

1983–1985 рр. – учитель фізики і математики ЗОШ № 62 м. Харкова;

1985–1990 рр. – викладач кафедри педагогіки ХДПІ імені Г. С. Сковороди;

1990–1994 рр. – старший викладач кафедри педагогіки ХДПІ імені Г. С. Сковороди;

1994–2001 рр. ‒ доцент  кафедри загальної педагогіки ХДПІ імені Г. С. Сковороди;

з 2002 р. – професор кафедри загальної педагогіки та історії педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 

Науково-дослідна діяльність

Автор більше 160 наукових праць, серед яких – монографії, колективні монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, стаття в Scopus, стаття у Web of Science Core Collection, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях:

1. Історія педагогіки : навч. посібник. Харків, 2008. 545 с. (у співавторстві).

2. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті : монографія. Харків : “ОВС”, 2001.  256 с.

3. Основи педагогічної інноватики : навч. посіб.  Х.:  ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харк. гуманіт.-пед. ін-т.,  2009.  192 с. (у співавторстві).

4. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посібник / за ред. В.І. Лозової. Х. : «ОВС», 2010. 480 с. (у співавторстві).

5. Педагогіка : баз. підруч. для студ. вищ. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / за ред. І.Ф. Прокопенка.  Харків : Фоліо, 2015. 572 с. (у співавторстві).

6. Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна монографія. Х. : Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2012.  С. 216 -245. Формування пізнавальної активності старшокласників педагогічними програмними засобами : монографія. Х. : Цифрова друкарня № 1, 2013. 290 с. (у співавторстві).

7. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до художньо-естетичного виховання підлітків : монографія. Х. : Вид-во «Щедра садиба плюс», 2014. 196 с. (у співавторстві).

8. Здоров’язбережувальні освітні технології у початковій школі. Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного молодшого шкільного віку: від історії до інновації : [монографія] Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. С.192-211.(у співавторстві).

9. Формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю ( на матеріалі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін) : монографія. Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. 234 с. (у співавторстві).

10. Формування професійних інтересів учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів поліграфічної галузі в процесі виробничої практики. Монографія. Львів : Укр. Акад. друкарства, 2017. 216 с. (у співавторстві).

11. Формування в молодших підлітків моральної спрямованості засобами евристичного навчання. Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : монографія. Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. С. 229-255. (у співавторстві).

12. Формування соціальної позиції студентів у навчально-виховному середовищі закладів вищої освіти: монографія. Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2018. 228 с. (у співавторстві).     

 

Підготувала 4 доктори і 26 кандидатів педагогічних наук.

2008–2013 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.053.06 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Навчальні дисципліни, які викладає

«Педагогіка»;

«Основи педагогічної майстерності»;

«Педагогіка вищої школи»;

«Основи освітньої інноватики».

 

Почесні звання і нагороди

Нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1997 ), знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2009), знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2015), почесним знаком університету «Г. С. Сковорода» (2011, 2015)

Сфера наукових інтересів

Інноваційні процеси в сучасній освіті;

сучасні освітні технології;

професійна підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти;

проблеми виховання.

Профіль у Google Академія

E-mail:  olena.popova@hnpu.edu.ua