top of page
Pisotska-111x153.jpg

Якімова Марина Еміліївна,
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1980-1985 рр. – Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди. Фізико-математичний факультет. Спеціальність «Фізика та математика». Кваліфікація – вчитель фізики та математики. Диплом з відзнакою.

1989-1992 рр. – аспірантура по кафедрі педагогіки ХДПІ імені Г.С. Сковороди.

У 1992 році  захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Випереджаючі завдання як засіб формування самостійності учнів» : 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

2015-2018 рр. – докторантура по кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

У 2019 році  захистила дисертацію  на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теорія і практика індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ століття – початок ХХІ століття)» : 13.00.09 – теорія навчання. 

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1985-1991 рр. – вчитель математики середньої школи № 152 м. Харкова;

1992-1998 рр. – старший викладач кафедри педагогіки;

1998-2018 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи;

з 2018 р. по теперішній час  – професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала навчальні дисципліни «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка вищої школи», «Інформаційно-педагогічні студії», «Педагогічний менеджмент», «Педагогічний експеримент та методи математичної статистики», «Моделювання науково-педагогічних досліджень», керувала науковою роботою аспірантів, педагогічною практикою студентів, написанням курсових робіт.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера науковий інтересів: питання індивідуалізації навчання учнів та студентів у вітчизняних закладах загальної середньої, спеціалізованої та вищої освіти (історичний аспект), теорія і практика педагогічної освіти, інклюзивна освіта в Україні та країнах світу. Входить до редакційних колегій збірника «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2019-2023 рр.). «Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний періодичний збірник наукових праць» (ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків, 2021 р., 2022 р.). Автор понад 114 науково-методичних праць, з яких одна одноосібна, три колективні монографії, один навчальний посібник, дев'ять методичних рекомендацій, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

Окремі видання:

1. Пісоцька М.Е. Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей у вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладах другої половини ХХ – початку ХХІ століття : теорія та практика : монографія. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. 533 с.

2. Pisotska M. The theoretical approaches to defining the concept of individualization of the future teacher`s education. Educational Studios: Theory and Practice : monograph / edit. I.M. Trubavina. S. T. Zolotukhina. Prague-Vienna : Premier Publishing, 2018. P. 112–119.

3. Pisotska M. Individualization of for ming the ability to  work individually a mong students study ingnaturel and mathematical specialties at ukrainian higher pedagogical educational institutions in the  60s – 70s of the XX thcentury. Theory and practice of introduction of  competence approach to higher education in Ukraine: monograph / edit. I.M. Trubavina. S.T. Zolotukhina. Vienna : PremierPublishing, 2019. P. 305-312 с.

4. Pisotska M. From the experience of teaching “Pedagogical experiment and mathematical statistics metods” cours to the third  (educational and scientific) level of higher education in 011 “educational, pedagogical sciences” specialty students. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 2020  P.632-639.

5. Пісоцька М.Е. Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання студентів вищої педагогічної школи УРСР другої половини ХХ століття. Education and Pedagogical Sciences. 2016. № 2 (165). С. 66-73.

6. Пісоцька М. Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей Харківського національного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди в першій половині 50-х років XX століття. Nowoczesnaedukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2016. Nr 4 (8). P. 77-82.

7. Пісоцька М.Е. Програмоване навчання студентів природничо-математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів УРСР у 60-80-ті роки ХХ століття як спосіб його індивідуалізації. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Issue : 128, 2017. V (56). С. 55-58.

8. Писоцкая М.Э. Подготовка в Одесском государственном педагогическом институте имени К.Д. Ушинского студентов естественно-математических специальностей к осуществлению индивидуализации обучения учащихся в 50-60-е годы ХХ века. Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсіт эта наукова-практычны часопіс. 2017. №1 (94). С. 68-73.

9. Пісоцька М.Е., Псарьова М. Д. Погляди вчених США на поведінково-освітні методи роботи з дітьми з розладом спектру аутизму. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 12 грудня 2019 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди.  Харків : «Мітра», 2020.  С. 108-110.

10. Пісоцька М.Е. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічний експеримент і методи математичної статистики» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії». Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. 22с.

11. Slipchuk V. Yuzkiv H. Lutaieva, T. Batechko N., Pisotska M. Pedagogical Skills and Communicative Competence of University Teachers during the Classes. Review of International Geographical Education (RIGEO), 2021, Volume 11, Issue 4. Р. 1226-1237. URL: https://doi.org/10.48047/rigeo.11.04.118 (SCOPUS).
12. Slipchuk V. Yuzkiv H. Batechko N. Pisotska M. Klymenko L. Academic mobility development among university students during COVID-19 pandemic. International Journal of Health Sciences, 2021, Volume 5, Issue 3. Р. 573-583. URL https://doi.org/10.53730/ijhs.v5n3.2490 (SCOPUS)

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

1. Участь у авторському онлайн-тренінгу «Будь у тренді: МІГ онлайн» 4-6 грудня 2020 р., 2,5 кредити, №AUP-518-DEC-20
2. Участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM  та MOODLE» з 15.02
до 22 .02 2021 р.
3. Участь у закордонного стажування (15.11.21 – 24.12.21) у Західно-Фінляндськиму Коледжі (West Finland College) м. Гуйттінен, Фінляндія (обсяг 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), сертифікат №16122021, виданий 24.12.2021.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

​Почесні грамоти ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2013, 2015, 2016, 2019, 2022 рр.).

cертификат Писоцкая 3.jpg
cертификат Писоцкая 1.jpg
cертификат Писоцкая 2.jpg
cертификат Писоцкая 8.jpg
cертификат Писоцкая 7.jpg
Пісоцька Марина.jpg
bottom of page