top of page
Luparenko.jpg

Лупаренко Світлана Євгенівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1999-2004 рр. – навчання на економічному факультеті Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Здобула кваліфікацію економіста, викладача економічних дисциплін, референта-перекладача;

2004-2007 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання;

2011 р. – отримала вчене звання доцента;

2012-2015 рр. – навчання в докторантурі на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2016 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Проблема дитинства у вітчизняній педагогічній думі ХХ століття»;

2019 р. – отримала вчене звання професора.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2004-2007 рр. – викладач-стажист кафедри фінансів та обліку ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2007-2008 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2008-2009 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2009-2014 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

2015 р. – лютий 2021 р. – професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи;

лютий 2021 р. – по цей час – професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни «Педагогіка» (для здобувачів бакалаврського рівня), «Педагогіка вищої школи» (для здобувачів магістерського рівня), «Дидактика вальдорфської школи» (для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти). Є автором й монографії, а також співавтором 4 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій до вивчення навчальних дисциплін і організації практик здобувачів.

Має патенти:

1. №91307 Брошюра «Безперервна пропедевтична педагогічна практика. Методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019 р.

2. № 91303 Брошюра «Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти (магістерського) другого року навчання». Колектив авторів. 05.08.2019 р.

3. № 91302 Книга «На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди». Колектив авторів. 05.08.2019 р.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси –  питання дитинства у вітчизняній і педагогічній думці; вальдорфська педагогіка.

Автор понад 200 наукових праць, серед яких 3 монографій (2 у співавторстві), 10 статей у міжнародних виданнях, індексованих у базах Scopus, WOS, близько 100 статей у фахових збірниках України та зарубіжних періодичних виданнях, 70 тез доповідей на конференціях різних рівнів.

Під керівництвом проф. Лупаренко С. Є. захищено 1 кандидатську дисертацію: Жадько О. А. «Організація взаємодії закладу загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування в освітньому просторі регіону» (2020 р.).

Керівник наукових досліджень здобувачів наукового ступеня доктор філософії / доктор наук зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Рецензент, офіційний опонент дисертаційних досліджень зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

2020 – по теперішній час – член спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Головний редактор наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Збірник наукових праць Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»). Є членом редакційної ради видання «Новий колегіум» і журналу «Теорія та методика навчання та виховання».

З 2013 р. – член Всеукраїнської асоціації педагогів імені В.О.Сухомлинського.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Стажування у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Польща), з 20.10.2017 р. по 20.01.2018 р., сертифікат КРК 18/137 від 20 січня 2018 р. Тема: «Інноваційні методи і технології навчання: новинки в європейській освітній практиці».

Сертифікат рівня В2 з англійської мови, сертифікат №002-А/18 (2018 р.).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2018 р. – Іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Luparenko Svitlana,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Professor of the Chair of Educology and Innovative Pedagogy

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

In 1999-2004, she studied at Economics Department of H. S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University. She got the qualification of economist, teacher of economic disciplines and translator-referent.

In 2004-2007, she was a postgraduate-student at the Chair of General Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

In 2008 she defended the dissertation "Development of cognitive activity of primary school children by means of Waldorf pedagogy" in the specialty 13.00.09 - theory of training.

In 2011 she received the academic title of associate professor.

In 2012-2015, she was a doctoral student at the Chair of General Pedagogy and Higher School Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

In 2016 she defended the doctoral dissertation "The problem of childhood in Ukrainian pedagogical thought of the 20th century" in the specialty 13.00.01 – general pedagogy and history of pedagogy.

In 2019 she received the academic title of professor.

 

PROFESSIONAL CAREER AND MANAGEMENT EXPERIENCE

2004-2007 - Lecturer-trainee of the Chair of Finance and Accounting of KhNPU H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

2007-2008 - lecturer at the Chair of General Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

2008-2009 - Associate Professor of the Chair of General Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

2009-2014 - Associate Professor of the Chair of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

2015 - February 2021 - Professor of the Chair of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School.

February 2021 - until now - Professor of the Chair of Educology and Innovative Pedagogy.

 

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK

She teaches such academic disciplines as "Pedagogy" (for bachelor's degree students), "Pedagogy od Higher School" (for master's degree students), "Waldorf School Didactics" (for applicants of educational and scientific level of higher education). She is the author of a monograph, as well as a co-author of 4 tutorials, 5 methodical recommendations for the study of academic disciplines and the organization of practices of applicants.

She has patents:

1. №91307 Brochure "Continuous propaedeutic pedagogical practice. Methodical recommendations for applicants for higher pedagogical education of the first level (bachelor's degree) of the second year of study ". The team of authors. Dated August 5, 2019.

2. № 91303 Brochure "Methodical recommendations for pedagogical practice for applicants for higher education (master's degree) of the second year of study." The team of authors. Dated August 5, 2019.

3. № 91302 Book "On the tablets of history of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University". The team of authors. Dated August 5, 2019.

 

SCIENTIFIC ACTIVITY

S. Luparenko’s research interests are: issues of childhood in Ukrainian and world pedagogical thought; Waldorf pedagogy.

She is an author of more than 200 scientific papers, including 3 monographs (2 co-authored), 10 articles in international publications indexed in Scopus, WOS databases, about 100 articles in professional collections of scientific works in Ukraine and foreign periodicals, 70 conference proceedings at various levels. One PhD (candidate's) dissertation was defended under the scientific guidance of S. Luparenko. It was O. A. Zhadko’s thesis named "Organization of interaction of general secondary education institution and local self-government bodies in the educational space of the region" (2020).

She is head of scientific research of applicants for the degree of Doctor of Philosophy / Doctor of Science in the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences".

She is a eviewer, official opponent of dissertation research in the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences".

In 2020 – until now, she is a member of the Specialized Academic Council D 64.053.04 at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

She is Editor-in-Chief of a scientific journal included in the list of scientific professional publications of Ukraine (Collection of scientific works "Teaching languages ​​in higher educational institutions at the present stage. Interdisciplinary links" of V. N. Karazin Kharkiv National University). She is a member of the editorial board of the journal “New Collegium” and journal “Theory and Methodics of Training and Education”.

She is a member of Ukrainian Association of Teachers named after V. O. Sukhomlinsky.

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Internship at the Higher School of Linguistics (Czestochowa, Poland), from October 10, 2017 to January 20, 2018, CRC certificate 18/137 dated January 20, 2018. Topic: "Innovative teaching methods and technologies: innovations in European education practice ".

Certificate of B2 level in English, certificate №002-A / 18 (2018).

 

AWARDS AND HONORS

2018 - Personal scholarship of the Verkhovna Rada of Ukraine for the most talented young scientists.

 

IMG_20210427_081230.jpg
IMG_20210427_081210.jpg
IMG_20210427_081220.jpg
IMG_20200409_212359.jpg
IMG_20210531_164600.jpg
IMG_20210531_164541.jpg
IMG_20200409_212434.jpg
IMG_20210531_164332.jpg
IMG_20210531_164300.jpg
IMG_20210531_164516.jpg
IMG_20210531_164232.jpg
IMG_20210531_163553.jpg
IMG_20210531_163817.jpg
IMG_20210531_163958.jpg
IMG_20210531_163033.jpg
bottom of page