top of page

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 2003 по 2008 рр. навчалася на фізико-математичному факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика, інформатика», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя математики та інформатики.

З 2008 по 2013 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У 2013 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

З 2017 по 2019 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 2020 до 2021 рр. навчалася в магістратурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

У 2020 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 2006 по 2007 рр. – за сумісництвом вчитель інформатики Харківської загальноосвітньої школи № 44.

З 2007 по 2008 рр. – за сумісництвом вчитель математики Харківського ліцею будівництва та архітектури.

З 2013 по 2020 рр. – доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 2020 по 2021 рр. – доцент кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

3 08.02.2021 по 15.12.2021 р. – виконувачка обов’язків завідувачки кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

3 15.12.2021 по –  завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, зокрема, «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка», «Актуальні питання компаративістських досліджень», «Грантова та проєктна діяльність».

Є членом проєктної групи з розробки освітньої програми у галузі 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Неодноразово була членом акредитаційних комісій підготовки бакалаврів і магістрів з педагогіки середньої освіти.

З 2021 р. член робочої групи МОН України з підготовки Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти.

У 2021 р. стала експертом НАЗЯВО з акредитації освітніх програм.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – питання змісту, форм і методів організації освіти дорослих в Україні та провідних країнах світу; розвиток вищої освіти і корпоративної освіти в Україні та країнах Європи; компетентнісний підхід у вищій освіті; забезпечення якості вищої освіти та здійснення адміністративного управління у закладах вищої освіти.

У 2019 р. була координатором грантового проєкту «Візуальне мистецтво як засіб подолання та профілактики емоційного вигорання педагогів» за підтримки Українського культурного фонду.

У 2020 р. отримала персональний грант на навчання у Міжнародній школі бізнесу в Гаазі за підтримки підтримки Німецького культурного центру «Ґете-Інститут» при Посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

У 2021 р. була координатором грантового освітнього проєкту «Інклюзивний АРТ-ХАБ», реалізація якого відбувалась у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за підтримки Українського культурного фонду.

Має більше 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, методичні видання, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях.

Під керівництвом Боярської-Хоменко А.В. захищено дві кандидатські дисертації та одну на здобуття ступеня доктора філософії (Єланцева І.І. «Розвиток соціально-педагогічних служб та установ для дітей в Україні (друга половина ХХ століття)» (2019), Васильєва М.П. «Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної діяльності в системі освіти дорослих» (2021), Науменко С.С. «Організація професійного навчання обдарованих учнів у школах КНР» (2022).

Керівник наукових досліджень здобувачів наукового ступеня доктор філософії / доктор наук зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Рецензент, офіційний опонент дисертаційних досліджень зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

 

Рецензент монографій, підручників і посібників, наукових статей.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2020 р. по теперішній час – член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи».

З 2019 р. по теперішній час – керівник науково-методичної лабораторії освіти дорослих і педагогічного проєктування Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 2019 р. по теперішній час – член оргкомітету науково-просвітницького заходу «Сковородинівська академія молодих учених».

З 2018 р. по теперішній час – член редакційної колегії наукового журналу «Теорія та методика навчання та виховання», який включено до переліку фахових наукових видань МОН України.

З 2013 р. по теперішній час – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація В.О. Сухомлинського».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2017 р. – сертифіковане стажування у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Республіка Польща) за програмою «Інноваційні методи та технології навчання: новітні в європейській освітній практиці».

2019 р. – підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за програмою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації освітнього процесу у закладах вищої освіти».

2021 р. – сертифіковане міжнародне підвищення кваліфікації у Люблінському науково-дослідному інституті (Республіка Польща) за програмою «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM та MOODLE».

2021 – підвищення кваліфікації у Національній академії національної гвардії України на тему «Удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення й розширення професійних знань, умінь і навичок, здобуття нових професійних компетентностей з психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів та формування лідерських якостей, набуття науково-педагогічного досвіду».

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2015 р. – почесна відзнака ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Взірець професійної майстерності».

2019 р. – почесна відзнака ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Інноваційний прорив року».

2021 - Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України

Boiarska-Khomenko Anna,

Dr. hab. in Pedagogy,

acting head of the Department.

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

From 2003 to 2008 she studied at the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv National  Pedagogical University in the specialty «Mathematics, informatics», after which she received a diploma with honors and a qualification of a teacher of mathematics and informatics.

From 2008 to 2013 she studied in graduate school at H. S. Skovoroda Kharkiv National  Pedagogical University.

In 2013 she defended her dissertation and received the degree of PhD of Pedagogical Sciences in "General Pedagogy and History of Pedagogy".

From 2017 to 2019 she underwent scientific training in doctoral studies at H. S. Skovoroda Kharkiv National  Pedagogical University.

From 2020 to 2021 she studied for a master's degree at V.N. Karazin Kharkiv National University, majoring in Administrative Management.

In 2020 she defended her dissertation and received the degree of Dr. hab. of Pedagogical Sciences in "Theory and Methods of Vocational Education".

PROFESSIONAL CAREER AND MANAGEMENT EXPERIENCE

From 2006 to 2007 – part-time teacher of informatics of Kharkiv secondary school № 44.

From 2007 to 2008 – part-time mathematics teacher at the Kharkiv Lyceum of Construction and Architecture.

From 2013 to 2020 – Associate Professor of the Department History of Pedagogy and Comparative Pedagogy, H. S. Skovoroda Kharkiv National  Pedagogical University

From 2020 to 2021 - Associate Professor of the Department Pedagogy, H. S. Skovoroda Kharkiv National  Pedagogical University.

3 08.02.2021 to the present time – Acting Head of the Department of Education and Innovative Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National  Pedagogical University.

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK

During her work at the university she taught various disciplines, in particular, "Pedagogy", "History of Pedagogy", "Comparative Pedagogy", "Current issues of comparative research", "Grant and project activities".

She is a member of the project group for the development of an educational program in the field of 01 Education / Pedagogy, specialty 011 "Educational, pedagogical sciences" for students of the third (educational-scientific) level of higher education.

She has repeatedly been a member of accreditation commissions for bachelors and masters in secondary education pedagogy.

Рисунок (16).jpg
Рисунок (24).jpg
Рисунок (15).jpg
Рисунок (14).jpg
Рисунок (21).jpg
Рисунок (12).jpg
Рисунок (23).jpg
Сертификат Варшава.jpg
Рисунок (18).jpg
Рисунок (26).jpg
Рисунок (13).jpg
Рисунок (17).jpg
Диплом автора Вена.png
Рисунок (19).jpg
Боярська-Хоменко Сертифікат.JPG
Боярська-Хоменко Анна.jpg
Boiarska_Khomenko Anna.jpg
Боярська-Хоменко.jpeg
Боярська-Хоменко Канада.JPG
202201242137361000.jpg
202201242136491000.jpg
bottom of page