top of page

Башкір Ольга Іванівна,
доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

Упродовж 2001–2006 р.р. навчалася на українському мовно-літературному факультеті імені Г. Ф. Квітки-Оновʼяненка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

Упродовж 2006–2010 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації в процесі фахової підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Упродовж 2016–2018 р.р. навчалася в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України (початок XX – початок XXI століття)» за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки та отримала ступінь доктора педагогічних наук.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2006-2010 р.р. – аспірантка кафедри загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2010-2016 р.р. – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2016-2018 р.р. – докторант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

з 2018 р. – професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

з 2019 р. – голова ради молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

з 01.06.2024 р. - завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала такі дисципліни, як «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Основи освітньої інноватики», «Наукові підходи в педагогічних дослідженнях», «Методологія науково-педагогічного дослідження та впровадження його результатів».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сферою наукових інтересів є проблема готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації в процесі фахової підготовки (теоретико-методологічний аспект) та роль педагогічних кафедр закладів вищої педагогічної освіти України в процесі професійної підготовки майбутніх педагогічних і науково-педагогічних працівників (історичний аспект).

Автор понад 100 наукових досліджень, серед них 1 монографія, 4 методичні рекомендації, 4 навчально-методичні посібники, 2 інформаційно-художні видання, статті у провідних фахових виданнях України, зарубіжних періодичних виданнях, у збірниках матеріалів і тез доповідей на науково-практичних конференціях.​

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2019 р. по теперішній час – голова ради молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; член ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації.

З 2020 р. по теперішній час – член оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених ««Наука та освіта в дослідженнях молодих учених».

З 2013 р. по теперішній час – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація В.О. Сухомлинського».

З 2022 р. по теперішній час - член Харківської обласної громадської організації "Науковий центр дидактики менеджмент-освіти"

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації у школі-семінарі НТУ «ХПІ» на тему «Сучасні педагогічні технології в освіті»;

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації на онлайн-тренінгу «Будь у тренді» МІГ в онлайн»;

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації на тему «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» за напрямами «Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта», «Психологія», «Інтегроване навчання», «Практичні прийоми»;

2020 р. – сертифіковане стажування у ХНУ імені В.Н. Каразіна на тему «Оновлення  компетентностей науково-дослідної діяльності та реалізації методологічних підходів під час проведення наукових досліджень у педагогічній галузі».

2021 р. – сертифіковане стажування за сприяння Польсько-української фундації «Інституту Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» на тему: «Академічна доброчесність: виклики сучасності».

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Нагороджена пам’ятними посвідченнями ХНПУ імені Г.С. Сковороди за перемогу в номінаціях «Взірець професійної майстерності» (2014), «Кращий науковець» (2018), Почесною грамотою ХНПУ імені Г.С. Сковороди «За високі показники в науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки» (2016), Лист подяки від Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2021). Переможець в номінації «Молодий науковець року» ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2019), «Викладач очима аспірантів» (2020).

Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2020-2021).

Башкір Ольга.jpg
ScanImage035.jpg

Bashkir Olga,

PhD in Pedagogical Sciences,

associate professor, Professor of the Department

of Education and Innovative Pedagogy

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

During 2001-2006 she studied at the Faculty of Ukrainian Literary named after G. F. Kvitka-Onovyanenko at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, in the specialty “Pedagogy and Methods of Secondary Education. Ukrainian language and literature”.

From 2006 to 2010 she studied at the postgraduate school of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and defended the dissertation for the PhD in pedagogical sciences on the topic “Formation of the readiness of future teachers for pedagogical improvisation in the process of vocational training” in the specialty 13.00.04 – theory and methods of vocational education.

During 2016-2018 she underwent doctoral studies at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. In 2019 she defended the doctoral dissertation on the topic “Scientific and pedagogical activity of the departments of pedagogy in higher pedagogical educational institutions of Ukraine (early XX - early XXI centuries)” in the specialty 13.00.01. – general pedagogy, history of pedagogy and received a doctorate in pedagogy.

 

PROFESSIONAL CAREER AND PRACTICAL EXPERIENCE

2006-2010 – Postgraduate student of the Department of General Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

2010-2016 – Associate Professor of the Department of General Pedagogy and Higher School Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

2016-2018 – Doctoral student of the Department of General Pedagogy and Higher School Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

since 2018 – Professor of the Department of Education and Innovative Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

 

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK

During the work at the university she taught such disciplines as “Pedagogy”, “Fundamentals of Pedagogical Skills”, “Fundamentals of Educational Innovation”, “Scientific Approaches in Pedagogical Research”, “Methodology of Scientific and Pedagogical Research and Implementation of its Results”.

 

SCIENTIFIC WORK

The sphere of scientific interests is the problem of the readiness of future teachers for pedagogical improvisation in the process of vocational training (theoretical and methodological aspects) and the role of pedagogical departments of institutions of higher pedagogical education in Ukraine in the process of vocational training of future pedagogical and scientific workers (historical aspect).

She is an author of over 100 scientific studies, including 1 monograph, 4 guidelines, 4 teaching aids, 2 information and art publications, articles in leading professional publications of Ukraine, foreign periodicals, collections of materials and abstracts of scientific and practical conferences.

 

PUBLIC ACTIVITIES

          From 2019 to the present – Chairman of the Council of Young Scientists of        H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, member of the Council of Young Scientists under the Kharkiv Regional State Administration.

          From 2020 to the present – a member of the organizing committee of the Ukrainian scientific and practical conference for students, graduate students, doctoral students, young scientists “Science and Education in the Researches of Young Scientists”.

          From 2013 to the present – a member of the Ukrainian public organization “Association of V.A. Sukhomlynskyi”.

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

          2020 p. – certified qualification training at schools and seminars at National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” on the topic “Current Pedagogical Technologies in Education”;

          2020 – certified advanced training at the online training “Be in trend: MIG online”;

          2020 – certified advanced training on “Effective interaction in education: tools and techniques” in the areas of “Cross-cutting skills”, “Inclusive education”, “Psychology”, “Integrated learning”, “Practical techniques”;

          2020 – certified internship at Kharkiv National V.N. Karazin University on “Updating the competencies of research and implementation of methodological approaches during research in the pedagogical field”;

          2021 – certified internship with the assistance of the Polish-Ukrainian Foundation “Institute of International Academic and Scientific Cooperation” on the topic: “Academic integrity: the challenges of today”.

 

AWARDS AND EXCELLENCES

She was awarded with commemorative certificates of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University for the victory in the nominations “Sample of Professional Skill” (2014), “Best Scientist” (2018), diploma of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University “For High Performance in Research on the Occasion of Science Day” (2016), a letter of thanks from the Department of Science and Education of the Kharkiv Regional State Administration (2021). She is the winner in the nomination “Young Scientist of the Year” H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (2019), “Teacher through the eyes of graduate students” (2020).

She has got the Scholarship of the Cabinet of Ministers of Ukraine for young scientists (2020-2021).

bottom of page