top of page

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ

Науково-методична лабораторія освіти дорослих
і педагогічного проєктування

Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування була створена при кафедрі освітології та інноваційної педагогіки. З моменту заснування та до теперішнього часу науковим керівником лабораторії з вивчення проблем освіти дорослих є доктор педагогічних наук, доцент Боярська-Хоменко Анна Володимирівна.

На сьогодні учасниками лабораторії є викладачі 6 кафедр університету: кафедри освітології та інноваційної педагогіки, кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти, кафедри природничо-математичних дисциплін, кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, кафедри наукових основ управління і психології, кафедри філософсько-психологічної антропології.

На базі лабораторії здійснюють свої наукові розвідки та апробують результати дослідження викладачі університету (М. Васильєва, А. Боярська-Хоменко) та здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (А. Воронін, Д. Сотніков, К. Шматько).

Лабораторія здійснює наукові дослідження у галузі освіти дорослих, активно бере участь у наукових грантових проєктах, проводить науково-практичні конференції та видає збірку наукових праць.

Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування плідно співпрацює з Інститутом педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладами вищої освіти України.

Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування є центром популяризації ідеї безперервного навчання та освіти впродовж життя, модернізації та розвитку інноваційних та інтегративних технологій у галузі навчання дорослих.

Науково-методична лабораторія інновацій в освіті

Науково-методична лабораторія інновацій в освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди була створена на початку 2021 р. Метою її діяльності є забезпечення інтеграції університету у світовий науковий та освітній простір, об’єднання й координації зусиль представників наукової громадськості та бізнес-структур різних країн та підрозділів університету для проведення наукових досліджень, освітньої й методичної роботи, підвищення професійної компетентності здобувачів вищої освіти, науковців та викладачів. Керівник лабораторії – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки  Ткачова Наталія Олександрівна.

До проведення наукових досліджень на базі лабораторії залучені викладачі університету, випускники аспірантури університету, які захистили дисертації на здобуття доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю  011 Освітні, педагогічні науки (доктори філософії Красін С. А., Чжан Ювень, Ду Цзінзюй), іноземні науковці (доктор наук, асоційований професор Арктичного університету Норвегії Соллід Сіссель Хайді, доктор наук, асоційований професор Арктичного університету Норвегії Сірі Соллід Мадсен, доктор філософії, професор Університету третього віку в Громадкі Дарій Пабліщи (Польща), доктор філософії, професор Економічного університету в Бидгощі Марсін Кесі (Польща), кандидат економічних наук, викладач Лоянського педагогічного університету Го Цзяфей (КНР) та інші).

Члени лабораторії беруть активну участь у наукових грантових проєктах, організації науково-практичних конференцій різного рівня, проведенні вебінарів всеукраїнського рівня, наукових і методичних семінарів для викладачів та здобувачів вищої освіти.  


Положення про науково-методичну лабораторію інновацій в освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Науково-методична лабораторія духовно-інтелектуального виховання та навчання

Науково-методична лабораторія «Духовно-інтелектуальне виховання та навчання» є спільною освітньо-науковою ініціативою кафедри освітології та інноваційної педагогіки, кафедри філософії  ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Громадської організації «Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство» (ВННОТ).

У лабораторії на громадських засадах професійного спрямування працюють науковці-педагоги – д-р п. н., проф. Рибалко Л.С., д-р філос. наук, проф. Култаєва М.Д., д-р п. н., проф. Золотухіна С.Т., д-р.п.н., проф. Штефан Л.А.,  к.п.н., доц. Цапко А.М., к. п. наук, доц. Денисенко А.О.

Представниками ВННОТ є: д-р економ. н., проф., президент ВННОТ Бабич В.П. (США, Бостон), віце-президент ВННОТ Сердюк О.Д., головний редактор Альманаха «Онтологія та життя» Хвостиченко О.М., виконавчий директор Фонду розвитку науки та освіти «Інтелект» Трусей Л. Г., голова Центру громадських ініціатив «Східна зірка» Синьов О.С., член Ради ВНООТ Бедітько О.В.

Науково-методична лабораторія працює на підставі «Положення про науково-методичну лабораторію духовно-інтелектуального виховання та навчання». Тема науково-методичної лабораторії «Наукові засади і навчально-методичний супровід духовно-інтелектуального виховання і навчання».

До роботи науково-методичної лабораторії долучаються активні та ініціативні здобувачі різних рівнів вищої освіти з метою поєднання навчання з дослідженням. Лабораторія  формує наукове мислення педагога-дослідника, конкурентноздатного до входження у світове освітнє середовище.

У засіданнях лабораторії беруть участь успішні випускники Університету, які долучилися до науково-дослідної роботи ще в студентські роки, захистили дисертації, продовжують наукові пошуки та готові поділятися досвідом із здобувачами та викладачами.

Науково-методична лабораторія «Духовно-інтелектуальне виховання та навчання» є освітнім та науковим осередком для самореалізації людини, збагачення та примноження її духовних цінностей, передача кращих традицій новому поколінню.

bottom of page