top of page
ЗОЛОТУХІНА-3.JPG

Золотухіна Світлана Трохимівна

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

1971–1975 рр. – Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди, фізико-математичний факультет. Кваліфікація – вчитель математики середньої школи;

1976–1979 рр. – аспірантура по кафедрі педагогіки Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди (заочна форма навчання);

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1992–1995 рр. – докторантура по кафедрі педагогіки Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди (денна форма навчання).

У 1984 р. захищена дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка вчителя до профорієнтаційної роботи в школі» : 13.00.01 – теорія та історія педагогіки ; Київський державний педагогічний інститут ім. Горького. Київ. 

У1995 р. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Розвиток теорії та практики виховуючого навчання в історії вітчизняної педагогічної думки (ІХ–ХІХ ст.)» : 13.00.01 – теорія та історія педагогіки ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА І ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1978 р. – старший викладач кафедри педагогіки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди;

з 1985 р. – доцент кафедри педагогіки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди;

з 1996 р. – професор кафедри педагогіки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди;

з 2002 р. – завідувач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

з 2021 р. – професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час праці в університеті викладала дисципліни педагогічного спрямування: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка вищої школи», «Теоретичні основи дидактичних досліджень», «Педагогічна майстерність викладача вищої школи», а також спецкурси і спецсемінари «Профорієнтаційна робота в школі», «Класний керівник». За роки праці було видано, 11 навчально-методичних посібників, зокрема «Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях», м. Харків, 2018 р.(у співавторстві)..

 У 2019 р. отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори.

У 2019-2020 рр. видано 4  методичних рекомендацій з курсів, що читають на ОНП.

 Маю досвід участі в якості голови, члена комісії з акредитації вищих закладів освіти, зокрема у Тернопільському національному економічному університеті, Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Б.Хмельницького тощо.

Член проєктної групи ОНП «Освітні, педагогічні науки» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – розробка теорії і практики виховуючого навчання, дослідження внеску педагогів, громадських діячів Слобожанщини у розвиток народної освіти; дослідження дидактики як  науки і навчального предмету; розробка навчально-методичного забезпечення курсів, що читаються на ОНП.

Створено наукову школу з питань дидактики, і історії розвитку дидактичних проблем, дослідження внеску персоналій в розвиток освіти. Під керівництвом д.п.н., проф. С.Т.Золотухіної захищено 53 кандидатські дисертації, 13 – докторських дисертацій з педагогічних спеціальностей (13.00.01, 13.00.09, 13.00.04).

З 1989 р. по 2017 р. – була вченим секретарем, згодом заступником голови спеціалізованої вченої Ради  ХНПУ імені Г.С.Сковороди Д.053.63.04 з захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Автор більше 180 наукових досліджень, серед яких – монографії, навчальні посібники, статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях:

Під керівництвом С. Т. Золотухіної захищено  53  кандидатські та 13 докторських

дисертацій.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2018 року - член редакційної колегії науково-інформаційних, науково-практичних журналів НТУ «ХПІ» «Теорія і практика управління соціальними системами»

Член редколегії  журналу "Українська професійна освіта" в ПНПУ ім. Короленка, м. Полтава.

З 2010 р. по теперішній час член міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі педагогіки, психології при НАПН України.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2017 р. – сертифіковане  науково-педагогічне  стажування на кафедрі філософії та гуманітарних дисциплін Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» за фахом у обсязі 108 годин.
2019 р. – Участь в ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» ХНПУ імені Г.С.Сковороди
П2019 р. Участь у ІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І.Поніманської «Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти, Рівенський державний гуманітарний університет. 
2020  р. – участь у сертифікованій  науково-практичній конференції  на тему: «Integration of scientific bases info practice». Стокгольм, Швеція.
2020 р. – Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід».
2021 р. – підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України на тему: «Проблеми організації інтегрованого навчання у вищій школі»
2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за програмою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації освітнього процесу у закладах вищої освіти».
2021 р. – сертифіковане міжнародне підвищення кваліфікації у Люблінському науково-дослідному інституті (Республіка Польща) за програмою «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM та MOODLE».
2021 р. – Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ І НАГОРОДИ

1995 р. - Переможець конкурсу «Людина року», ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

1996 р. - Почесна грамота МОН України.

2004 р. - нагрудний знак «Відмінник освіти України.

2005р. - нагрудний знак «А. С. Макаренко».

2006 р. - медаль НАПН України «К. Д. Ушинський».

2007 р. - Іменна стипендія Харківської обласної державної адміністрації імені В. Н. Каразіна (Гуманітарні науки).

2015 р. - нагрудний знак «Г. С. Сковорода».

2018 р. -  медаль НАПН України «Володимир Мономах».

2018 р. - переможець у номінації «Завідувач кафедри» ХХ ювілейного обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».

2019 р. -   Почесна грамота Верховної Ради України

2021.р. -  Лист Подяки, Держ.обл. адміністрації.

2021.р. - Почесна грамота ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

2022 р. - Почесна відзнака Харківської обласної ради «Слобожанська слава».

2023 р. - Подяка Харківського міського голови.

2023 р. - Диплом заслуженого професора, ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

2023 р. - Почесна грамота Донбаського державного педагогічного університету.

2023 р. - Почесна грамота Центрального українського державного університету імені Володимира Винниченка.

2023 р. - Почесний знак «За особистий внесок у розбудову університету». Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.

Профіль у  Google Академія

E-mail:  svitlana.zolotuhina@hnpu.edu.ua

Scan10002.jpg
Scan10006.JPG
Scan10005.jpg
Zolotukhina Svitlana.jpg
Scan10013.jpg
Scan10010.jpg
bottom of page