ЗОЛОТУХІНА-3.JPG

Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1971–1975 рр. – Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди, фізико-математичний факультет. Кваліфікація – вчитель математики середньої школи;

1976–1979 рр. – аспірантура по кафедрі педагогіки Харківського державного педагогічного інституту              ім. Г. С. Сковороди (заочна форма навчання);

1992–1995 рр. – докторантура по кафедрі педагогіки Харківського державного педагогічного

інституту ім. Г. С. Сковороди (денна форма навчання).

 

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка вчителя до профорієнтаційної роботи в школі» : 13.00.01 – теорія та історія педагогіки ; Київський державний педагогічний інститут ім. Горького. Київ, 1984.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Розвиток теорії та практики виховуючого навчання в історії вітчизняної педагогічної думки (ІХ–ХІХ ст.)» : 13.00.01 – теорія та історія педагогіки ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 1995.

 

Професійна кар’єра

З 1978 р. – старший викладач кафедри педагогіки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди;

з 1985 р. – доцент кафедри педагогіки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди;

з 1996 р. – професор кафедри педагогіки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди;

з 2002 р. – завідувач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 

Науково-дослідна діяльність

Автор більше 180 наукових досліджень, серед яких – монографії, навчальні посібники, статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях:

1. Лекції з педагогіки вищої школи : навчальний посібник / за ред. В. І. Лозової. Харків : «ОВЗ», 2006. 496 с.

2. Історія педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Г. В. Троцко. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. 545 с.

3. Золотухіна С. Т., Онипченко О. І. Педагогічна рада: історія і досвід. Харків : Основа, 2008. 170 с.

4. Хрестоматія з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / В. І. Лозова, А. В. Троцко, О. М. Іонова, С. Т. Золотухіна ; за заг. ред. В. І. Лозової. Харків : Віровець А. П. «Апостроф», 2011. 408 с.

5. Хрестоматія з історії педагогіки [Текст] : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закл. України : у 2 т. Т. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНАДУ, 2011. 455 с. 

6. Хрестоматія з історії педагогіки [Текст] : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закл. України : у 2 т. Т. 2 / за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНАДУ, 2011. 523 с.

7. Золотухина С. Т., Лозовая В. И. Пташный О. Д. Контроль учебно-познавательной деятельности студентов (историко-педагогический аспект) : монография. Харьков : Издательство Вировець А. П. Издательская группа «Апостроф», 2012. 288 с.

8. Статистические методы в педагогических исследованиях высшей школы : [учеб. пособие] / С. Т. Золотухина, М. П. Згурская, Е. Н. Ионова [и др.] ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороды, Нац. техн. ун-т "ХПИ". Харьков : ХНПУ : НТУ "ХПИ", 2013. 160 с.

9. Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : колективна монографія / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. Харків. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. 324 с.

10. Педагогіка : баз. підруч. для студентів ВНЗ III – IV рівнів акредитації / [Прокопенко І. Ф. та ін.] ; за ред. д-ра пед. наук, проф., акад. НАПН України І. Ф. Прокопенка. Харків : Фоліо, 2015. 571 с.

11. Золотухіна С. Т., Башкір О. І. Т. П. Гарбуз, І. І. Синепол: педагоги, реабілітовані історією. Education and pedagogical sciences. 2016. № 1. С. 69–78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2016_1_10.

12. Educational Studios: Theory and Practice : monograph / edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. 420 p.

13. Золотухіна С. Т., Жерновникова О. А. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях : Навч. посіб. / за ред. д.п.н., член-кор. НАПН України В. І. Лозової. Харків, 2018. 108 с.

14. Золотухіна С. Т., Стяглик Н. І. В. О. Сухомлинський про особливості організації науково-дослідної роботи в школі. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : Матеріали науково-практичної конференції / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2019. С. 53–58.

15. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / Ministry of Education and Science of Ukraine, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University ; edit. I. M. Trubavina, S. T. Zolotukhina ; responsible for the issue S. Ye. Luparenko. Vienna : Premier Publishing, 2019. 370 p.

 

Входить до редакційних колегій наукового інформаційного журналу «Новий колегіум» та науково-практичного журналу НТУ «ХПІ»  «Теорія і практика управління соціальними системами».

Член Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології.

Під керівництвом С. Т. Золотухіної захищено  53  кандидатські та 13 докторських дисертацій.

Викладає навчальні дисципліни

«Теоретичні основи дидактичних досліджень».

 

Отримання грантів, премій, стипендій

Іменна стипендія Харківської обласної державної адміністрації імені В. Н. Каразіна (Гуманітарні науки, 2007)

Почесні звання і нагороди

Переможець конкурсу «Людина року» (1995), Почесна грамота МОН України (1996), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2004), нагрудний знак «А. С. Макаренко» (2005), медаль НАПН України «К. Д. Ушинський» (2006), нагрудний знак «Г. С. Сковорода» (2015), грамота Верховної Ради України (2017), медаль НАПН України «Володимир Мономах» (2018), переможець у номінації «Завідувач кафедри» ХХ ювілейного обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2018), грамота Верховної Ради України (2019).

 

Сфера наукових інтересів

Розвиток педагогічної думки  на Слобожанщині; внесок харківських учених у розвиток дидактики.

 

Профіль у  Google Академія

E-mail:  svitlana.zolotuhina@hnpu.edu.ua