top of page
Наукова школа професора Зеленської Л. Д.
з історії освіти в Україні
Наукова школа_сертифікат.png
Зеленська 2.jpg
Зеленская.png
Зеленська 1.jpg

Науковий світогляд, формуванню якого послугувала базова історична освіта, креативна педагогічна діяльність, генерування нових ідей у царині навчання й виховання дітей та молоді стали запорукою започаткування наукової школи професора Зеленської Л. Д. Провідною її ознакою є широта проблемно-тематичного, хронологічного й регіонального діапазонів ретроспективного вивчення питань становлення й розвитку системи освіти в Україні, що забезпечує цілісність її розгортання в логіко-проблемній послідовності й дає змістовну, культурологічну та прогностичну інформацію для визначення провідних напрямів творчого використання теоретичних напрацювань і набутого досвіду в сучасних умовах. Під керівництвом Л. Д. Зеленської захищено одну докторську й одинадцять кандидатських дисертацій, 2 дисертації докторів філософії (спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки).

 

Зокрема, за останні 5 років: Гуріна В. О. «Розвиток мистецької освіти в жіночих навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2018 р.); Фомін В. В. «Теорія і практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні (кінець XVIII -  початок ХХ століття)» (2019 р., докторська дисертація); Литовченко Г. В. «Тенденції розвитку змісту шкільних підручників із образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ – початок XXI століття) (2019 р.); Іванова О.В. «Організація інклюзивного навчання в країнах Західної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» (2019 р.); Калініченко Т. М. «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні (1901-1933)» (2019 р.); Бондар Т. В. Громадсько-просвітницька діяльність Товариства «Знання» в Україні (друга половина ХХ – початок XXI століття)» (2021 р. PhD); Бурлаченко Н.В. «Організація проблемного навчання у закладах вищої освіти України другої половини XX – початку XXI століття (за матеріалами педагогічної періодики)» (2021 р. PhD).

 

Представниками наукової школи видано 5 монографій, 1 підручник, 20 методичних рекомендацій, 2 науково-популярних видання, опубліковано понад 150 статей у фахових виданнях України, 20 – у міжнародних періодичних виданнях, 15 – проіндексовано в базах Scopus, WOS. Отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права, підготовлено аналітичні звіти з історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Учительського інституту, Інституту шляхетних дівчат, кафедри педагогіки, видатних діячів освіти і науки Слобожанщини. Організовано 14 і взято участь більше ніж у 150 науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського і регіонального рівнів.

bottom of page