top of page

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра педагогіки_2020

   Кафедра освітології та інноваційної педагогіки є провідною кафедрою Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сьогодні кафедра має потужний потенціал: 14 докторів педагогічних наук, з яких 11 професорів, 5 кандидатів педагогічних наук, доцентів, 1 - викладача кафедри, 3 – старші лаборанти.

Діяльність кафедри охоплює такі напрями: навчально-методичний, організаційно-методичний, науково-дослідний, професійно-виховний.

   Навчально-методична робота є провідним напрямом діяльності кафедри. Вона здійснюється через читання обов’язкових навчальних дисциплін: «Загальна педагогіка» та «Провайдинг освітніх технологій» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти); «Інноваційна педагогіка» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти); «Розвиток світової та вітчизняної педагогічної думки», «Теорія та методика викладання у вищій школі», «Інноватика в галузі освіти», «Методологія науково-педагогічного дослідження та презентація його результатів», «Грантова та проєктна діяльність» (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти). Разом з тим кафедра освітології та інноваційної педагогіки пропонує здобувачам усіх рівнів широкий перелік дисциплін для циклу за вільним вибором: «Сучасні педагогічні технології в освіті» «Науковий СтендАП (Science Slam): практикум», «Дизайн науково-педагогічного мислення: практикум», «Проєктна діяльність у закладах освіти», «Коучингові технології в освіті», «Іміджеві технології», «Педагогіка успіху», «Франдайзенгова діяльність в освіті», «Актуальні питання компаративістських досліджень» тощо.

     З метою підвищення ефективності організації освітнього процесу, викладачі кафедри регулярно оновлюють методичне забезпечення курсів (робочі програми, силабуси, методичні рекомендації, посібники) з урахуванням побажань і пропозицій роботодавців, здобувачів освіти, випускників, громадських організацій.

Важливе місце у роботі викладачів кафедри посідає організація активної взаємодії зі студентами, аспірантами, вчителями та учнями загальноосвітніх шкіл м. Харкова і області. Кафедра веде постійний діалог з директорами шкіл та завідувачами районних відділів освіти через особисті зустрічі, спільні круглі столи, тренінги-семінари, майстер-класи тощо.

Значна увага приділяється організаційно-методичній роботі, яка охоплює тематичні засідання кафедри, стажування професорсько-викладацького складу і здобувачів освіти як в Україні так і за її межами, проведення і аналіз відкритих лекційних і семінарських занять викладачів кафедри, обговорення матеріалів дисертаційних досліджень тощо.

       Важливим напрямом діяльності кафедри є науково-дослідницька робота, яка включає підготовку науково-педагогічних кадрів, написання дисертацій, монографій, наукових видань; організацію та проведення міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій; участь у роботі спеціалізованих учених рад; керівництво науково-дослідницькою роботою студентів; підготовку і проведення студентських наукових конференцій та олімпіади тощо.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки для українських та іноземних здобувачів наукового ступеня «доктор філософії», підготовка яких здійснюється за відповідною освітньо-науковою програмою. Кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих учених, які володіють компетентностями сучасного дослідника, можуть самостійно здійснювати фундаментальні та прикладні наукові дослідження у галузі 01 Освіта/Педагогіка.

Викладачі кафедри працюють над розробкою теми «Наукові основи і навчально-методичний супровід педагогічного процесу в закладах освіти: історико-педагогічний, компаративний, прогностичний аспекти» (державний реєстраційний номер 0121U107474 від 22.01.2021). Керівник теми – професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор С. Т. Золотухіна.

    Надзвичайно актуальним напрямом діяльності кафедри є організація професійно-спрямованої виховної роботи із здобувачами вищої освіти усіх рівнів, що передбачає проведення національно-патріотичної та профорієнтаційної роботи, організацію конкурсів педагогічної майстерності та тижнів педагогіки на факультетах, зустрічей студентів із видатними діячами науки і освіти, представниками громадських організацій і закладів освіти України та країн Європейського Союзу тощо.

bottom of page