ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра педагогіки є провідною кафедрою у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Як самостійний структурний підрозділ вона налічує 31 співробітника, із яких 14 – доктори педагогічних наук, професори, 14 – кандидати педагогічних наук, доценти, 3 – старші лаборанти.

Кафедра працює за такими напрямами: навчально-методичний, організаційно-методичний, науково-дослідний, професійно-виховний.

Провідним напрямом діяльності кафедри є навчально-методична робота, яка здійснюється через читання навчальних курсів «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка» (для бакалаврів); «Питання сучасної дидактики», «Педагогіка вищої школи», «Педагогічний менеджмент» (для магістрів); «Педагогіка вищої школи», «Культура педагогічних досліджень», «Основи освітньої інноватики», «Методологія педагогічного дослідження», «Гуманізація управління в системі освіти», «Теоретичні основи дидактичних досліджень», «Теорія і методика виховання», «Моніторинг результативності виховання», «Статистичні методи в педагогічних дослідженнях» (для здобувачів наукового ступеня «доктор філософії»).

У межах навчально-методичного напряму викладачами кафедри підготовлено методичне забезпечення курсів: робочі програми, силабуси, методичні рекомендації, посібники. Важливе місце у роботі викладачів кафедри посідають організація і проведення тренінгів-семінарів для студентів університету, вчителів та учнів закладів середньої освіти м. Харкова й області.

Значна увага кафедрою приділяється організаційно-методичній роботі, яка охоплює: тематичні засідання кафедри; стажування її професорсько-викладацького складу; проведення і подальше обговорення відкритих лекційних і семінарських занять викладачів кафедри тощо.

Важливим напрямом діяльності кафедри є науково-дослідницька робота, яка включає підготовку науково-педагогічних кадрів, дисертацій, монографій, наукових видань; участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях; участь у роботі спеціалізованих учених рад, керівництво науково-дослідною роботою студентів, підготовку і проведення студентських наукових конференцій та олімпіади з педагогіки тощо.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки для українських та іноземних здобувачів наукового ступеня «доктор філософії», підготовка яких здійснюється за відповідною освітньо-науковою програмою (ОНП). Професори кафедри забезпечують викладання як нормативних, так і вибіркових дисциплін, що заявлені в ОНП.

Викладачі кафедри працюють над розробкою теми «Наукові основи і навчально-методичний супровід педагогічного процесу в закладах освіти: історико-педагогічний, компаративний, прогностичний аспекти» (державний реєстраційний номер 0121U107474 від 22.01.2021). Керівник теми – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор С. Т. Золотухіна.

Провідним напрямом діяльності кафедри є організація  професійно-спрямованої виховної роботи зі студентами, національно-патріотичне виховання,  профорієнтаційна робота, зокрема, проведення конкурсів педагогічної майстерності на факультетах, організація зустрічей студентів із викладачами-ветеранами вчительської праці.

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди