top of page
DSC_9041.jpg

Ялліна Вікторія Леонідівна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 2002 по 2007 рр. навчалася на факультеті психології та соціології  Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди., після закінчення отримала кваліфікацію  психолога, викладача вищого навчального закладу.

З 2007 по 2010 рр. навчалася в аспірантурі. Вчене звання доцента отримала у 2011 р.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

З 15.08.2007 по 30.09.2007 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

З 1.10.2010 по 2015 рр. – викладач кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

З 14.03.2012 р. – доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

З 01.05.2020 по 02.2021 рр. - доцент кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

З 02.2021 р. по теперішній час доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

З 12.09.2017 – психолог у КЗДНЗ № 66 – 0,5 ставки (за сумісництвом).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальны дисципліни: «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка», "Провайдинг освітніх технологій".

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси: проблема розумового виховання у вітчизняній педагогічній думці; питання підготовки педагогічних кадрів   в історії педагогічної думки України; проблеми дошкільного виховання (історико-педагогічний аспект)

Автор більше 20 наукових досліджень, з яких є одна монографія у співавторстві, навчально-методичний посібник, статті у фахових вітчизняних виданнях. 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2019 р.- сертифіковане підвищення кваліфікації ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, Науково-методичний тренінговий центр соціального та професійного розвитку людини, курс «Сучасний викладач ЗВО»;

2020 р. - сертифіковане стажування на кафедрі педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, за програмою «Науково-методична, дослідна, практична діяльність кафедри педагогіки».

2020 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації  Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності, курс  «Онлайн-сервіси для вчителів» на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності.

2020 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації Академія української преси, Фонд Фрідріха Наумана за Свободу, авторський онлайн-тренінг «Будь у тренді: МІГ в онлайн»

2021 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації Національна академія педагогічних наук України Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М.Ярмаченка «Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами»

2021 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації ХНПУ ім.Г.С.Сковороди VІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» 31.03.2021-01.04.2021

2022 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації  ХПІ «ХІХ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», 02-04.02 2022, Сертифікат учасника

2022 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації ХНПУ ім.Г.С.Сковороди VІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» 20.05.2022-21.05.2022

2022 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації ТОВ «Академія цифрового розвитку»

«Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» Базовий рівень. (03.10.2022 по 16.10.22)

2022 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації ГО «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» «Навчання технік зцілення для батьків, осіб, що їх заміняють, та спеціалістів, які працюють з дітьми».

2022 р. - стажування «Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти» (180 год) Державний заклад ПНПУ імені К.Д.Ушинського 11.10.2022-21.11.2022

2023 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації у центрі українсько-європейського наукового співробітництва за програмою «Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft skills ХХІ століття в освітньому процесі» 180 годин. 06.03 - 16.04.23

2023 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації БДПУ  “Інноваційні методи навчання у вищій школі як засіб активізації професійної підготовки фахівців” 08.05.2023-10.06.2023

2023 р. - сертифіковане підвищення кваліфікації БДПУ “Техніки візуалізації різних форм навчальних занять та  відповідне програмне забезпечення” БДПУ 08.05.2023-10.06.2023

 

Профіль у Google Академії

E-mail: yallinavika@gmail.com

Yallina Viktoria Leonidivna

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Department of osvitology and innovative pedagogy.

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

2007. A University Degree in the psychology and sociology from Kharkiv national pedagogical university by G.S.Scovoroda. Speciality “Psychologist, Lecturer of institution of higher education”

2011. Ph.D. in

Awarded the academic rank of the Docent of Pedagogics Department.

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

 15.08.2007 - 30.09.2007 рр. – lecturer of Pedagogics Department;

1.10.2010 - 2015 рр. - lecturer at the Department of history of pedagogy and comparative pedagogy

14.03.2012 р. Assistant Professor at the Department of history of pedagogy and comparative pedagogy

 01.05.2020 - 02.2021 Assistant Professor of Pedagogics Department

 02.2021 р. Currently Assistant Professor at the Department of osvitology and innovative pedagogy.

12.09.2017 – Currently psychologist in a preschool educational institution № 66 - 0.5 rate (part-time).

Training experience

During her work at the univercity she taught the following subjects: Hystory of pedagogics, compfrative pedagogics

RESEARCH ACTIVITIES

Research interests: the problem of mental education in domestic pedagogical thought; issues of teacher training in the history of pedagogical thought in Ukraine; problems of preschool education (historical and pedagogical aspect)

Author of more than 20 scientific researches, from which there is one monograph in co-authorship, the educational-methodical manual, articles in professional domestic editions.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

2019 - certified advanced training of KhNPU named after GS Skovoroda, Scientific and methodical training center of social and professional human development, course "Modern teacher ZVO";

2020 - certified internship at the Department of Pedagogy Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko, under the program "Scientific and methodological, research, practical activities of the Department of Pedagogy."

2020 - certified professional development National Online Platform on Digital Literacy, course "Online Services for Teachers" on the National Online Platform on Digital Literacy.

 2020 - certified advanced training Academy of the Ukrainian Press, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, author's online training "Be in trend: MIG online".

bottom of page