Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки

Освіта

1991–1995 рр. – Харківський педагогічний коледж. Спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація – учитель початкових класів, керівник гуртка образотворчого мистецтва;

1995–1997 рр. – Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність – «початкове навчання», кваліфікація – вчитель початкових класів;

1998–2001 рр. – аспірантура, кафедра теорії та методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (денна форма навчання);

2008–2011 рр. – докторантура, кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (денна форма навчання).

 

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Теорія і практика навчання образотворчого мистецтва учнів початкових шкіл Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2001.

Дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему : «Теорія та практика духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів України (середина ХІХ – початок ХХ століття)» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ;  Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2012.

 

Професійна кар’єра

1995–1998 рр. – вчитель початкових класів загальноосвітньої  школи І–ІІ ступенів с. Цупівка Дергачівського району Харківської області;

1998–2001 рр. – викладач кафедри теорії та методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (за сумісництвом);

2001–2008 рр. – доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2008–2010 рр. – доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (за сумісництвом);

2011–2012 рр. – доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

з 2013 р. –  професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Науково-дослідна діяльність

Автор понад 60 наукових публікацій, серед яких монографії, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

 1. Russian Poets and the October Revolution: Alexander Blok, Sergey Yesenin, Mikhail Kuzmin and Others. Amazonia Investiga, 9(27), 436-444. (у співавторстві).

2. The Impact of Summer Reading on Young Learners’ Foreign Language Acquisition. Journal of Educational and Social Research, 10(2), 5-14 Doi: 10.36941/jesr-2020-0022 0 (у співавторстві).

3. Філософсько-етичні основи духовно-морального виховання дітей в історії України. Педагогічний дискурс. Вип. 14. 2013. С. 114-119.

4. Витоки духовно-морального виховання дітей в Україні крізь призму суперечностей сучасності / Український світ у наукових парадигмах. Харків, 2014. С. 142-147.

5. Конструктивне освітнє середовище у контексті сучасних новацій у вищих навчальних закладах / Зб. наук. пр. ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання». Харків, 2017. Вип. 43. – 5-15. (у співавторстві) – Index Copernicus.

6. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дошкільників \ Міжн. наук. журнал «Освіта і наука» - Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ Академія ім. Я. Длугоша, 2018. С. 92-100. (у співавторстві)

7. Досвід Фінляндії щодо організації виховання батьків учнів: цільовий і змістовий компоненти \\ Зб. наук. пр. ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання». Харків, 2017. Вип. 46. С. 37-48. (у співавторстві) - Index Copernicus

8. Формування педагогічного оптимізму студентів ресурсами матеріалів творчої спадщини Григорія Сковороди. Новий Колегіум. 2019. № 4 (98). С. 39-43. (у співавторстві)

9. Formation of the personality of the future teacher as a key condition for establishing the organization of constructive activity of children \ Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series «Pedagogy and Psychology»: collection of scientific articles/ed. board: Tovkanets Hanna(Ed. in Chief) and others. - Mukachevo: MSU publ., 2017. - Issue 2 (6). – 123-126 - Russian Scientific Citation Index (Russia); Research Bib (Japan), IndeMX Copernicus: ICV 2016: 51.60 (Poland), CiteFactor, Infobase Index (India), Genamics JournalSeek, Academic Keys (the USA), ACNPCatalogue (Italy) (у співавторстві)

10. Духовно-моральне виховання дітей у загальноосвітніх закладах України (історико-педагогічний аспект) : Наукова монографія. Харків : Основа, 2012. 328 c.

11. Духовно-моральне виховання дітей в історії вітчизняної педагогічної думки : Монографія. Харків : ХНПУ, 2013. – 358 c. (у співавторстві)

12. Історія педагогіки : навч. посіб. / За заг. ред. проф. Г.В. Троцко. Харків, 2008. С. 16-20, 87-91, С. 114-119, С. 215-218, С.258-266, 368-375, С. 325-336. - З грифом МОН України, Лист № 1-4/18Г-1108 від 11.07.2007 р. (у співавторстві)

13. Духовно-моральне виховання дітей : історія і сучасні тенденції : навч. посіб. Харків : Основа, 2011. – Р. 2. – С. 48 – 173. - З грифом МОН, молодьспорту України, лист № 1/11-6539 від 22.07.2011 р. (у співавторстві)

14. Хрестоматія з історії педагогіки : в 2-х т. / за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А.В. Троцко. Харків : ХНАДУ, 2011. Т.1. С. 5-73 ; 319-346 ; Т.2. С. 23-28 ; 78-89 ; С. 137-152 ; С. 272-285 ; С. 367-372 - З грифом МОН, молодьспорту України, лист № 1/11-8048 від 29.08.2011 р. (у співавторстві)

15. Естетичне виховання у школах Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історико-педагогічний аспект : навчальний посібник. ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2014. 166 с. (у співавторстві)

16. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія педагогіки». Харків, 2013. 62 с. (у співавторстві)

17. Педагогічне бієналє «Особистість викладача університету очима студентів» / Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи в школі: патріотичне та інтернаціональне виховання / За ред. канд. пед. наук, проф. Н. В. Тучиної. Харків, 2011. С. 32-33.

18. Робочий зошит з історії педагогіки. Харків, ОВС, 2013. 92 с. (у співавторстві)

Викладає навчальні дисципліни

«Педагогіка»;

«Менеджмент освіти» ;

«Розвиток світової і вітчизняної педагогічної думки».

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача

 Мукачівський державний університет (довідка про проходження стажування № 495 від 14.03.2018)

Сфера наукових інтересів

Історико-педагогічний і компаративний аналіз досвіду виховання дітей і молоді в Україні та світі.

 

Профіль в ORCID

 

E-mail: gorbatykvv@ukr.net

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди