Ворожбіт-Горбатюк.jpg

Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професорка кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

Освіта вища. У 1997 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди факультет початкового навчання за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.

З 01.10.1998 р. по 31.07.2001 р. – аспірантка кафедри теорії та методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Кандидатська дисертація на тему «Теорія і практика навчання образотворчого мистецтва учнів початкових шкіл Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» захищена в 2001 р. за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, диплом кандидата наук ДК №013153, рішення президії ВАК України від 09 січня 2002 року. Вчене звання доцента кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки присвоєно рішенням Атестаційної комісії протокол №5/53-Д 23.12.2002 р., атестат доцента ДЦ №006386.

З 01.10.2008 р. по 30.09.2011 р. – докторантка кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Докторська дисертація на тему «Теорія та практика духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів України (середина ХІХ – початок ХХ століття)» захищена в 2012 р за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, диплом доктора педагогічних наук ДД №001809, рішення Атестаційної колегії від 01 березня 2013 року. Вчене звання професора кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки присвоєно рішенням Атестаційної колегії від 14.02.2014, протокол № 2/01-П, атестат професора 12ПР №009341.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 01.09.1995 р. по 30.09.1998 р. – вчителька початкових класів загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів с. Цупівка Дергачівського району Харківської області. Розроблено та апробовано авторську навчальну програму інтегрованого курсу для учнів 1-4 класів «Художня творчість».

З 01.09.2001 р. до 30.09.2008 р. – доцентка кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 01.10.2011 р. 02.05.2020 р. – професорка кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 02.05.2020 – професорка кафедри педагогіки, з 09.02.2021 – професорка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Науково-педагогічний стаж з 01.10.1998 року – до теперішнього часу, загальний педагогічний стаж з 01.09.1995 року.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала навчальні дисципліни: «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка», «Розвиток світової та вітчизняної педагогічної думки», «Педагогічний стендап», «Дизайн науково-педагогічного мислення».

З 2017 року – членкиня проєктної групи освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

З 2020 року – членкиня проєктної групи освітньо-професійної програми «Освітологія» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Є співавтором чотирьох навчальних посібників, з них – три з грифом МОН, молодьспорту України для здобувачів другого і третього освітньо-наукових рівнів вищої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – розробка теоретико-методичних основ формування культури майбутнього вчителя; створення освітнього середовища; історія і компаративний аналіз проблем виховання, світовий досвід організації педагогічної освіти.

З 2020 р. членкиня спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

Підготовлено три кандидати педагогічних наук: П.Г. Біліченко (ДК№059272 від 28 квітня 2009 року), В.М. Кузнецова (ДК№003488 від 29 березня 2012 року), О.М. Попович (ДК№043548 від 26 червня 2017 року).

Керівництво науковою роботою студентів: підготовка до друку тез виступів на науково-практичних конференціях : Я. Фатєєв, Д. Дудник, Я. Козир, Д. Кравцов, Л. Лобас, Д. Торяник, А. Хруслова (2018/2019 н. р), Алієв Е., Канецул С., Фатєєв Я., Цирдава М. (2019-2020).

Має близько 200 наукових, навчально-методичних праць, науково-популярних та дискусійних публікацій з наукової і професійної тематики, серед яких монографії, навчальні посібники, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, публікації просвітницького змісту.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у профоб’єднанні «Всеукраїнська асоціація педагогів імені В.О.Сухомлинського»

Наукове консультування - Обласний комунальний заклад «Харківський театр для дітей та юнацтва» щодо організації духовно-морального виховання засобами театрального мистецтва дітей і молоді, головний адміністратор Милованова М.О.

Державний НВК №1 Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області.

Благодійний фонд «Карітас Харків».

Приватна школа «Веселі сходинки», м. Харків.

З 2021 року є членом громадської організації "Миротворці України", консультант з питань освіти.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Науково-педагогічне стажування у Мукачівському державному університеті, довідка про проходження стажування № 495 від 14.03.2018.

Науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку (республіка Польща) термін проходження: 3 серпня – 11 вересня 2020 р., тема: «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Педагогічні та психологічні науки» в обсязі 6 кредитів (180 год), сертифікат №PSI-31116-KSW від 11.09.2020.

Курс «Права людини в освітньому просторі» - 10 год. Студія онлайн-освіти EdEra, МОН України

Курс «Академічна доброчесність» - 4 год. Студія онлайн-освіти EdEra, МОН України

Участь в ІХ Міжнародній Болонській конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації», 22 грудня 2020 р., онлайн-платформа ZOOM, 14,5 год.

Виступ «Історичний підхід у вивченні проблематики духовно-морального виховання молоді» на Науково-методологічному семінарі з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій» 21 жовтня 2020 року, Київ (сертифікат)

Курс «Робота у СДО MOODLE (базовий рівень)», обсяг 30 год., сертифікат ДО № 0001

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ Zoom та Moodle», м. Люблін, Республіка Польща (дистанційно), сертифікат ES №3981/2021, 15.02.2021

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

1997 р. – почесна відзнака і медаль імені Г.С.Сковороди

Профіль Ворожбіт-Горбатюк В.В. у Google Scholar

E-mail: gorbatykvv@ukr.net

Vorozhbit-Horbatiuk Viktoriia Viktorivna,

Dr. hab. in Pedagogy, Professor,

Professor of the Department of Education and Innovative Pedagogy of

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

Higher education. In 1997 she graduated from H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Faculty of Primary Education, majoring in "Primary Education" and qualified as a primary school teacher.

From 01.10.1998 to 31.07.2001 - graduate student of the Department of Theory and Methods of Vocational Education of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Candidate's dissertation on "Theory and practice of teaching fine arts to students of primary schools in Slobozhanshchina (late XIX - early XX century)" was defended in 2001 in the specialty 13.00.01 - General Pedagogy and History of Pedagogy, Diploma of Candidate of Sciences DK №013153, decision of the Presidium HAC of Ukraine of January 9, 2002. The academic title of associate professor of the Department of History of Pedagogy and Comparative Pedagogy was awarded by the decision of the Certification Commission protocol №5 / 53-D 23.12.2002, certificate of associate professor DC №006386.

From 01.10.2008 to 30.09.2011 - PhD student of the Department of History of Pedagogy and Comparative Pedagogy of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Doctoral dissertation on "Theory and practice of spiritual and moral education of students of secondary schools of Ukraine (mid-nineteenth - early twentieth century)" was defended in 2012 in the specialty 13.00.01 - General Pedagogy and History of Pedagogy, Doctor of Pedagogical Sciences DD №001809, decision Attestation board from March 1, 2013. The academic title of Professor of the Department of History of Pedagogy and Comparative Pedagogy was awarded by the decision of the Certification Board dated 14.02.2014, protocol № 2/01-P, certificate of Professor 12PR №009341.

 

PROFESSIONAL CAREER AND MANAGEMENT EXPERIENCE

From 01.09.1995 to 30.09.1998 - primary school teacher of secondary school of

I-II grades in the village of Tsupivka, Derhachiv district, Kharkiv region. The author's curriculum of the integrated course for students of grades 1-4 "Art" has been developed and tested.

From 01.09.2001 to 30.09.2008 - Associate Professor of the History of Pedagogy and Comparative Pedagogy of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. From 01.10.2011 to 02.05.2020 - Professor of the Department of History of Pedagogy and Comparative Pedagogy of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

From 02.05.2020 - Professor of the Department of Pedagogy, from 09.02.2021 - Professor of the Department of Education and Innovative Pedagogy of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Scientific and pedagogical experience from 01.10.1998 - till now, general pedagogical experience from 01.09.1995.

 

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK

During her work at the university she taught the following disciplines: "History of Pedagogy", "Comparative Pedagogy", "Higher School Pedagogy", "Pedagogy", "Development of World and Domestic Pedagogical Thought", "Pedagogical Standup", "Design of Scientific and Pedagogical Thinking" .

Since 2017 - a member of the project group of the educational and scientific program "Educational, pedagogical sciences" in the specialty 011 Educational, pedagogical sciences.

Since 2020 - a member of the project group of the educational-professional program "Osvitology" in the specialty 011 Educational, pedagogical sciences.


She is a co-author of four textbooks, three of them with the stamp of the Ministry of Education and Science, youth sports of Ukraine for students of the second and third educational and scientific levels of higher education.

 

RESEARCH ACTIVITIES

Research interests - development of theoretical and methodological foundations for the formation of the culture of the future teacher; creating an educational environment; history and comparative analysis of problems of education, world experience of organization of pedagogical education

Since 2020, a member of the specialized academic council D 64.053.04 at

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Three candidates of pedagogical sciences were prepared: P.G. Bilichenko (DK№059272 of April 28, 2009), V.M. Kuznetsova (DK№003488 dated March 29, 2012), О.М. Popovych (DK№043548 dated June 26, 2017).

Management of students' scientific work: preparation for publication of abstracts at scientific and practical conferences: Ya. Fateev, D. Dudnyk, J. Kozyr, D. Kravtsov, L. Lobas, D. Toryanyk, A. Khruslova (2018/2019 academic year) ), Aliyev E., Kanetsul S., Fateev J., Tsyrdava M. (2019-2020).

She has about 200 scientific, educational and methodical works, popular science and discussion publications on scientific and professional topics, including monographs, textbooks, scientific articles in professional domestic and foreign publications, educational publications.

 

SOCIAL ACTIVITIES

Participation in the trade union "V.O. Sukhomlinsky all-Ukrainian Association of Teachers"

Scientific consulting - Regional Municipal Institution "Kharkiv Theater for Children and Youth" on the organization of spiritual and moral education by means of theatrical art of children and youth, chief administrator Milovanova M.O.

State NEC №1 of Dergachiv City Council of Derhachiv District of Kharkiv Region.

"Caritas Kharkiv" Charitable Foundation.

Private school "Merry Steps", Kharkiv.

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Scientific and pedagogical internship at Mukachevo State University, certificate of internship № 495 dated March 14, 2018.

Scientific and pedagogical internship at Kuyavian University in Wloclawek (Poland) term: August 3 - September 11, 2020, topic: "Pedagogical and psychological education as part of the education system of Ukraine and the EU" in the specialty "Pedagogical and psychological sciences" in the amount of 6 credits (180 hours), certificate №PSI-31116-KSW from 11.09.2020.

Course "Human rights in the educational space" - 10 hours. EdEra online education studio, Ministry of Education and Science of Ukraine.

Course "Academic Integrity" - 4 hours. EdEra online education studio, Ministry of Education and Science of Ukraine.

Participation in the IX International Bologna Conference "European integration of higher education in Ukraine in the context of the Bologna process: the role of assessing the quality of teaching and learning in the accreditation process", December 22, 2020, online platform ZOOM, 14.5 hours.

Speech "Historical approach to the study of spiritual and moral education of youth" at the Scientific and Methodological Seminar on the History of Education "Research Approaches to Historical and Pedagogical Explorations: From Traditions to Innovations" October 21, 2020, Kyiv (certificate).

Course "Work in SDO MOODLE (basic level)", volume 30 hours,

certificate K № 0001

International advanced training (Webinar) of scientific, scientific and pedagogical staff of the Free Economic Zone and employees of educational institutions on the topic: "Use of distance learning tools for training specialists in psychology and law enforcement on the example of Zoom and Moodle platforms", Lublin, Poland (remote) , certificate ES №3981 / 2021, 15.02.2021

 

AWARDS AND DISTINCTIONS

1997 - honorary award and medal of H.S. Skovoroda.

 

Profile of Vorozhbit-Horbatiuk V. V. in Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=TyvvS4gAAAAJ&hl=ru

http://myscience.tilda.ws  

https://m.facebook.com/profile.php?id=100017403398975

Ворожбіт- сертифікат 2.jpg
Ворожбіт_сертифікат.jpg
Ворожбіт-сертифікат 3.jpg
ВГ_IConMaS.jpg
Вікторії ВОРОЖБІТ-ГОРБАТЮК.jpg
Viktoriia Vorozhbit-Horbatiuk.jpg
ВГ_логос_грудень20.jpg
Vorozhbit-Horbatiuk Viktoriia.jpg
Ворожбіт-Горбатюк В..jpg
ВГ_стаж_Польща2с.jpg
Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна.jp
ВГ_НАЗЯВО.jpg
pifaSpiker_page-0001.jpg
0-02-05-1a22386ac3aa122d6f672bd0c7d33ac1
+Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна_p
+Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна_p
IPPOSpiker_page-0001.jpg
ВГ_диво.jpg
! Серттифікат_мудл012.jpg
pifaSpiker_page-0001.jpg
ВГ_сертифікат про стажування180 год_page-0001.jpg
ВГ_диплом_pifaSpiker (2)_page-0001.jpg
ВГ_диплом_pifaSpiker_page-0001.jpg
ВГ_диплом_pifaSpiker (1)_page-0001.jpg
Certificate_page-0001.jpg
Жовтень_page-0001.jpg