top of page
портретне фото Твердохліб.jpg

Твердохліб Тетяна Сергіївна,

доктор педагогічних наук,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

У 2004 р. закінчила навчання на історичному факультеті Харківського державного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди, отримала диплом із відзнакою і кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства.
З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди.
У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Науково-педагогічні ідеї та діяльність викладачів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)».
2017 – 2019 рр. – наукова підготовка в докторантурі на кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди.
У 2020 р. захистила дисертацію на тему: «Теорія і практика розвитку педагогічної освіти у системі навчальних закладів Православної Церкви в Україні (ХІХ – початок ХХст.)» та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2002 – 2009 рр.  – учитель історії та правознавства Дергачівського ліцею № 2;

2012 – 2017 рр.  – викладач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

З 2017 р. на посаді старшого викладача, а з 2020 р. – доцента кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 09.02.2021 р. по теперішній час – доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала навчальні дисципліни «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка вищої школи», «Інформаційно-педагогічні студії», керувала педагогічною практикою студентів, написанням курсових робіт.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера науковий інтересів: питання організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах Православної Церкви в Україні (історичний аспект), теорія і практика педагогічної освіти, навчання та виховання школярів. Автор понад 30 одноосібних публікацій у провідних українських фахових виданнях, а також 6 – в інших вітчизняних та зарубіжних журналах. Має більше 10 статей у співавторстві зі студентами.

Окремі видання:

1. Рогова Т.В., Твердохліб Т.С. Педагогічна спадщина викладачів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : монографія. Харків, 2013. 159 с.

2. На скрижалях історії Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди / заг. ред. С.Т. Золотухіної. Харків, 2016. 114 с.

3. Педагогика : учебное пособие / под. общей редакцией С.Т. Золотухиной. Харьков, 2016. 107 с.

4. Твердохліб Т.С. Педагогічна майстерність класного керівника в організації виховної роботи : навч.-метод. посіб. Харків, 2017. 156 с.

5. Боярська-Хоменко А.В., Твердохліб Т.С., Прокопенко І.А., Чеботова Я.В. Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів. Методичні рекомендації до проведення семінару-практикуму / за ред. І.А. Прокопенко. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. 52 с.

6. Твердохліб Т. С. Розвиток педагогічної освіти в навчальних закладах  Православної церкви в українських губерніях Російської імперії  (ХІХ – початок ХХ століття) : монографія. Харків : «Мітра», 2019. 449 с.

Автор понад 20 тез, представлених на  конференціях, значна частина яких мала міжнародний статус, зокрема:

1. Europejska nauka  XXI  powieką- 2017 ( Przemyśl , 07 -15 maja 2017 roku);

2. Освіта у констеляціях постсучасності  (Харків, 5-6 грудня 2017 року);

3. Православ’я в Україні: «Українська Церква в історії українського державотворення». До 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію (Київ, 20 листопада 2018 року);

4. Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі (Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.);

5. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи (Харків, 6-7 лютого 2020 р.).

Брала участь у реалізації грантового проєкту «Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів». Грант наданий Українським культурним фондом (програма «Н.О.Р.Д.») (липень-жовтень 2019 р.).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Лютий 2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за освітньою програмою «Особливості інституційного аудиту в ЗЗСО»

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за високі показники в науково-дослідній роботі та з нагоди «Дня науки» (2015 р.)

Грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за підготовку та реалізацію грантового проєкту  «Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів» (2019 р.)

Профіль у Google Академії

 

E-mail: tetyana.tverdohlib@hnpu.edu.ua,  tst.khnpu@gmail.com

Tverdokhlib Tetiana Serhiivna,

DSci (Education)

Associate Professor of the Department of Educology and Innovative Pedagogy

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

In 2004 she graduated from the Faculty of History of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and received honours degree and a qualification of a teacher of History and Social Sciences.

She took up post-graduate course at the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in 2009-2012.

In 2013 she defended her thesis for the Candidate’s degree in Pedagogical Sciences on the topic: “Scientific and pedagogical ideas and activities of teachers of the Kiev Ecclesiastical Academy (the second half of XIXth – beginning of XXth century)”.

2017 – 2019 – Scientific training at doctoral programme at the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

She defended her thesis on the theme: «Theory and Practice of Development of Pedagogical Education in the System of Educational Institutions of the Orthodox Church in Ukraine (the 19th - early 20th century)» and got the Doctor’s degree in Education in speciality 13.00.01 – «General Pedagogy and History of Pedagogy» in 2020.

PROFESSIONAL CAREER

2002 – 2009 – Teacher of History and Jurisprudence of Derhachi Lyceum № 2;

2012 – 2017 – Lecturer at the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

2017– 2020 – Assistant Professor, 2020 - 2021– Associate Professor of the Department of Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Since 09.02.2021 – Associate Professor of the Department of Educology and Innovative Pedagogy

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK 

During her work at the university she taught the disciplines “Pedagogy”, “Fundamentals of Pedagogical Skills”, “Pedagogy of Higher Education”, “Information and Pedagogical Studies”, managed the pedagogical practice of students and preparation of term papers.

RESEARCH ACTIVITY

Research interests: issues of organization of the educational process in educational institutions of the Orthodox Church in Ukraine (historical aspect), theory and practice of pedagogical education, teaching and education of schoolchildren. She is the author of more than 30 individual publications in leading Ukrainian professional editions and 6 in other domestic and foreign journals as well. She has more than 10 papers co-authored with students.

Some publications:

1. Rohova T. V., Tverdokhlib T. S.  Pedagogical heritage of teachers of the Kyiv Theological Academy (second half of the XIX - beginning of the XX century) : monograph. Kharkiv, 2013. 159 p.

2. On the tablets of history of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University / under general edition of S. T. Zolotukhina. Kharkiv, 2016. 114 p.

3. Pedagogy: textbook / under general edition of S. T. Zolotukhina. Kharkiv, 2016. 107 p.

4. Tverdokhlib T. S. The pedagogical skills of the class teacher in the organization of educational work : instructional guide. Kharkiv, 2017. 156 p.

5. Boiarska-Khomenko A.V., Tverdokhlib T. S., Prokopenko I.A., Chebotova Ya.V. Visual art as a means of preventing and overcoming emotional burnout of teachers. Methodical recommendations for conducting the workshop / edited by I. A. Prokopenko. Kharkiv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2019. 52 p.

6. Tverdokhlib T. S.  Development of pedagogical education in educational institutions of the Orthodox Church in the Ukrainian provinces of the Russian Empire (the 19th – early 20th century): monograph. Kharkiv : «Mitra», 2019. 449 p.

She is the author of more than 20 abstracts presented at conferences, many of which had international status, in particular:

1. Europejska nauka  XXI  powieką- 2017 ( Przemyśl , 07 -15 maja 2017 roku);

2. Education in the constellations of postmodernism  (Kharkiv, December 5-6, 2017);

3. Orthodoxy in Ukraine: a collection of materials of VIII International Scient. conf. “Ukrainian Church in the history of Ukrainian statehood” (Kyiv, November 20, 2018)

4. Development of Modern Pedagogist’s Professionalism in the Post-Non-Classic Paradigm (Cherkasy, April 9-10, 2019);

5. Adult Education: World Trends, Ukrainian Realities And Prospects (Kharkiv, February 6-7, 2020).

She participated in the implementation of the grant project «Visual art as a means of preventing and overcoming emotional burnout of teachers». The grant was provided by the Ukrainian Cultural Foundation (N.O.R.D. program) (July-October 2019).

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

February 2021 - certified professional development at the Kharkiv Academy of Continuous Education under the educational program “Features of Institutional Audit in Institutions of General Secondary Education”.

February 2021 – training under the educational professional development program “Online joint work EdCamp Ukraine: for the mind and heart. # 1/2021 Autonomy and Gamification in Education for the Development of Civic and Communication Competences”.

March 2021 – training under the educational professional development program “Finnish-Ukrainian training course “New Ukrainian textbook. Methods and Tools for Assessing the Quality of Educational Literature for New Ukrainian School. Module 2 - Anti-Discrimination Expertise: Main Directions and Criteria”.

March-April 2021 – scientific internship “Academic Integrity” (online) at Cardinal Stefan Wyszynski University (Warsaw, Poland) with the assistance of the Polish-Ukrainian Foundation “Institute for International Academic and Scientific Cooperation”.

AWARDS, DIPLOMAS

Certificate of Appreciation of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University for high performance in research activities and on the occasion of “Science Day” (2015)

Certificate of Appreciation of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University for the preparation and implementation of the «Visual art as a means of preventing and overcoming emotional burnout of teachers» grant project (2019)

IMG_20200705_190650.jpg
IMG_20200705_185252.jpg
Твердохліб стажування зарубіжне.jpg
IMG_20200705_190106.jpg
IMG_20200705_185656.jpg
Твердохліб стажув_сертиф_онлайн толока_p
IMG_20200705_185446.jpg
Твердохліб свідоцтво стажування Інст.ауд
Твердохліб стажув_сертиф_антидискрим_екс
bottom of page