top of page
портретне фото Твердохліб.jpg

Твердохліб Тетяна Сергіївна,
доктор педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

У 2004 р. закінчила навчання на історичному факультеті Харківського державного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди, отримала диплом із відзнакою і кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства.
З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди.
У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Науково-педагогічні ідеї та діяльність викладачів Київської духовної академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)».
2017 – 2019 рр. – наукова підготовка в докторантурі на кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університет імені Г.С. Сковороди.
У листопаді 2020 р. захистила дисертацію на тему: «Теорія і практика розвитку педагогічної освіти у системі навчальних закладів Православної Церкви в Україні (ХІХ – початок ХХст.)» та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки. У лютому 2021 р. отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук
зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2022 р. отримала вчене звання доцента.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2002 – 2009 рр.  – учитель історії та правознавства Дергачівського ліцею № 2;

2012 – 2017 рр.  – викладач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

З 2017 р. на посаді старшого викладача, а з 2020 р. – доцента кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 09.02.2021 р. по теперішній час – доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала навчальні дисципліни «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка вищої школи», «Інформаційно-педагогічні студії», «Ліцензування й акредитація освітньої діяльності», «Провайдинг освітніх технологій», керувала педагогічною практикою студентів, написанням курсових і магістерських робіт. Є автором 1 навчально-методичного посібника, входить до складу колективу співавторів 1 навчального посібника, 5 методичних рекомендацій, має 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера науковий інтересів: питання організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах Православної Церкви в Україні (історичний аспект), теорія і практика педагогічної освітив Україні та Китаї, якість освіти, навчання та виховання школярів.
Автор близько 100 наукових праць, серед яких 2 монографії (1 у співавторстві), понад 40 публікацій у провідних українських фахових виданнях, а також 6 – в зарубіжних журналах та 2 – у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази WebofScience.Має близько 30 тез доповідей на міжнародних, Всеукраїнських і регіональних конференціях, більше 10 статей у співавторстві зі студентами.
Рецензент, офіційний опонент дисертаційних досліджень зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».
З 2022 р. є членом редакційної колегіїнаукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи».
Здійснює керівництво студентським науковим гуртком «Педагогіка і мистецтво», який успішно функціонує на факультеті мистецтв.
Брала участь у реалізації грантового проєкту «Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів».

Грант наданий Українським культурним фондом (програма «Н.О.Р.Д.») (липень-жовтень 2019 р.).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

  Лютий 2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за освітньою програмою «Особливості інституційного аудиту в ЗЗСО».
  Лютий 2021 р. – навчання за програмою підвищення педагогічної кваліфікації «Онлайн-толока EdCampUkraine: для розуму і серця. №1/2021 Автономізація і гейміфікація в освіті для розвитку громадянської і комунікаційної компетентностей».
  Березень 2021 р. – навчання за програмою підвищення педагогічної кваліфікації «Фінсько-український навчальний курс «Новий український підручник. Методи та інструментарій оцінювання якості навчальної літератури для нової української школи. Модуль 2 – Антидискримінаційна експертиза: основні напрямки та критерії»

  Березень-квітень 2021 р. – наукове стажування «Академічна доброчесність» (онлайн) (м. Варшава, Польща) у Вищому Семінаріумі Духовному університету UKSW за сприяння Польсько-української фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці».
Червень 2021 р. – проходження курсу «Академічна доброчесність в університеті». ВУМ ONLINE. Організоване за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Жовтень 2022 р. – навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), перед вищої та вищої освіти «Цифрові інструменти Google для освіти». Базовий рівень.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Почесна грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за високі показники в науково-дослідній роботі та з нагоди «Дня науки» (2015 р.).
Грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за підготовку та реалізацію грантового проєкту «Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів» (2019 р.).
Диплом ХНПУ імені Г. С. Сковороди у номінації «Кращий молодий науковець» на загальноуніверситетському заході «Сковородинівський олімп – 2022».

Профіль у Google Академії

Профіль у Web of Sciensce

E-mail: tetyana.tverdohlib@hnpu.edu.ua,  tst.khnpu@gmail.com

Tverdokhlib Tetiana Serhiivna,

DSci (Education), Associate Professor

Associate Professor of the Department of Educology and Innovative Pedagogy

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

In 2004, she graduated from the Faculty of History of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and received honours degree and a qualification of a teacher of History and Social Sciences.

She took up post-graduate course at the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in 2009-2012. 

In 2013, she defended her thesis for the Candidate’s degree in Pedagogical Sciences on the topic: “Scientific and pedagogical ideas and activities of teachers of the Kiev Ecclesiastical Academy (the second half of XIXth – beginning of XXth century)”.

2017 – 2019 – Scientific training at doctoral programme at the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

She defended her thesis on the theme: «Theory and Practice of Development of Pedagogical Education in the System of Educational Institutions of the Orthodox Church in Ukraine (the 19th - early 20th century) » in November, 2020 and got the Doctor’s degree in Education in speciality 13.00.01 – «General Pedagogy and History of Pedagogy» in February 2021.

In 2022, she received the academic title of Associate Professor.

PROFESSIONAL CAREER

2002 – 2009 – Teacher of History and Jurisprudence of Derhachi Lyceum № 2;

2012 – 2017 – Lecturer at the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University;

2017– 2020 – Assistant Professor, 2020 - 2021– Associate Professor of the Department of Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Since 09.02.2021 – Associate Professor of the Department of Educology and Innovative Pedagogy

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK 

During her work at the university, she taught the disciplines “Pedagogy”, “Fundamentals of Pedagogical Skills”, “Pedagogy of Higher Education”, “Information and Pedagogical Studies”, “Licensing and accreditation of educational activities”, “Provision of educational technologies”, managed the pedagogical practice of students and preparation of term papers and master theses. She is the author of one textbook, a member of co-authors team of one textbook, five methodological recommendations, and has five certificates of copyright registration.

RESEARCH ACTIVITY

Research interests: issues of organization of the educational process in educational institutions of the Orthodox Church in Ukraine (historical aspect), theory and practice of pedagogical education in Ukraine and China, education quality, teaching and education of schoolchildren. She is the author of about 100 scientific papers, among which there are 2 monographs (1 co-authored), more than 40 publications in leading Ukrainian professional editions, 6 publications in foreign journals as well as 2 publications indexed in Web of Science. She has about 30 abstracts at international, national and regional conferences and more than 10 papers co-authored with students.

Reviewer, official opponent of dissertation research in the specialty 011 “Educational, Pedagogical Sciences”.

Since 2022, she has been a member of the editorial board of the scientific periodical included in the list of scientific professional editions of Ukraine “Means of Educational and Research Work”.

She is the head of the student scientific club “Pedagogy and Art”, which successfully works at the Faculty of Arts.

She participated in the implementation of the grant project «Visual art as a means of preventing and overcoming emotional burnout of teachers». The grant was provided by the Ukrainian Cultural Foundation (N.O.R.D. program) (July-October 2019).

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

February 2021 - certified professional development at the Kharkiv Academy of Continuous Education under the educational program “Features of Institutional Audit in Institutions of General Secondary Education”.

February 2021 – training under the educational professional development program “Online joint work EdCamp Ukraine: for the mind and heart. # 1/2021 Autonomy and Gamification in Education for the Development of Civic and Communication Competences”.

March 2021 – training under the educational professional development program “Finnish-Ukrainian training course “New Ukrainian textbook. Methods and Tools for Assessing the Quality of Educational Literature for New Ukrainian School. Module 2 - Anti-Discrimination Expertise: Main Directions and Criteria”.

March-April 2021 – scientific internship “Academic Integrity” (online) at Cardinal Stefan Wyszynski University (Warsaw, Poland) with the assistance of the Polish-Ukrainian Foundation “Institute for International Academic and Scientific Cooperation”.

June 2021 - completion of the course “Academic Integrity at the University”, VUM ONLINE. Organized with the support of the International Renaissance" Foundation.

October 2022 - studying under the educational program for the advanced training of pedagogical, scientific and pedagogical workers of preschool, general secondary, out-of-school, vocational, pre-university and higher education institutions "Google Digital Tools for Education". Basic level.

AWARDS, DIPLOMAS

Certificate of Appreciation of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University for high performance in research activities and on the occasion of “Science Day” (2015)

Certificate of Appreciation of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University for the preparation and implementation of the «Visual art as a means of preventing and overcoming emotional burnout of teachers» grant project (2019)

Diploma of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in the nomination "Best Young Scientist" at the all-University event "Skovoroda Olympus - 2022".

SCIENTOMETRIC PROFILES

Google Scholar Profile

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=ZStfLysAAAAJ

Web of Science Profile

https://www.webofscience.com/wos/error/generic?message=No%20Author%20found%20for%20RIDACO-6772-2022

E-mail: tetyana.tverdohlib@hnpu.edu.ua,  tst.khnpu@gmail.com

IMG_20200705_190650.jpg
IMG_20200705_185252.jpg
Твердохліб стажування зарубіжне.jpg
IMG_20200705_190106.jpg
IMG_20200705_185656.jpg
Твердохліб стажув_сертиф_онлайн толока_p
IMG_20200705_185446.jpg
Твердохліб свідоцтво стажування Інст.ауд
Твердохліб стажув_сертиф_антидискрим_екс
bottom of page