Трубавіна Ірина Миколаївна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки,

член ГО "Ла Страда-Україна",

Голова наукової ради ВГО "Ліга соціальних працівників України"

Освіта

1990 – закінчила  з  відзнакою Харківський державний педагогічний інститут  імені Г.С.Сковороди,  вчитель  початкових  класів;

1995 – закінчила  аспірантуру Харківського  державного  педагогічного  університету інститут  імені Г.С.Сковороди, кандидат  педагогічних  наук.

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Випереджаючі пізнавальні завдання як засіб  організації  самостійної  роботи  молодших  школярів» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.  Харків, 1995.

Дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних  наук на тему : «Теоретико-методичні основи  соціально-педагогічної  роботи з  сім’єю» : 13.00.05 – соціальна педагогіка ; Луганський національний університет  імені Тараса  Шевченка. Луганськ, 2009.

Професійна кар’єра

1990-1991 – вчитель початкових  класів середньої  школи №9 м. Харкова;

1991-1993 – вчитель початкових  класів середньої  школи №35 м. Харкова;

1992-1995 – аспірант Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;

1995 – по  цей час – старший викладач, доцент, професор  кафедри загальної  педагогіки та педагогіки  вищої  школи Харківського  національного  педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;

2010-2012 – керівник центру соціальної  роботи  і соціальної  педагогіки Харківського  національного  педагогічного університету імені Г.С.Сковороди в Науково-дослідному інституті імені В.О. Сухомлинського.

Науково-дослідна діяльність

Публікації - 326, серед  яких  1 одноосібна монографія, 7 колективних, 2  з  яких  видані в ЄС англійською  мовою під особистою редакцією; близько  30  підручників і посібників,  численна кількість статей у фахових  і закордонних виданнях, матеріалів міжнародних  та українських  науково-практичних  конференцій. Серед  них:

МОНОГРАФІЇ

1. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні: теорія і методика : [монографія]  Х. : Нове слово, 2007. 395 с.

2. Education  studies: Theory and Practice Monograph / edit.by S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. Vienna-Kharkiv:  Premier Publishing, 2018

3. Трубавіна І. М., Цибулько  Л.Г. Формування загальних  компетентностей майбутніх  соціальних  педагогів у світлі нових  вимог  до  розробки  освітніх  програм / Проектування життєвої компетентності учнівської  молоді/ за ред.  О.В.Кузьміноїhttp: // dnb.dnb.de  монографія Проектування життєвої  компетентності учнівської  молоді / за ред.  О.В.Кузьміної http://dnb.dnb.de  монографія. ДВНЗ «ДДПУ», 2018. Hameln: interGing / С .60-79.

4. Трубавіна І. М. Білоус Т.Л., Лазаренко  О.О., Клімова С.М. Педагогічні та соціально-педагогічні умови  формування професійної  готовності майбутніх  працівників органів внутрішніх  справ до  роботи  в екстремальних  умовах Педагогічні та соціально-педагогічні умови  формування професійної  готовності майбутніх  працівників органів внутрішніх  справ до  роботи  в екстремальних  умовах та ін.

5. Трубавіна І. М. Розвиток ідей А.С.Макаренка про  просвіту батьків у сучасних  умовах / Колективна монографія. За заг. ред. М.К.Подберезського. Харків : Цифрова  друкарня. №1, 2013. С.285-295.

6. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. T. Zolotukhina,I. M. Trubavina. Vienna : Premier Publishing, 2019. 368 p.

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Троцко  Г.В., Трубавіна І. М. Основы эвристической деятельности в управлении  Х. : ХДПУ, 1998. 219 с. авт. : С. 3-15, 30-36, 40, 53-64, 67-120, 131-138, 175-190.

 2. Трубавіна І. М. Етика соціально-педагогічної  роботи з  сім’єю : [ навч.-метод. посібник ] К. : УДЦССМ, 2001. 72 с. ( Рекомендовано  МОН  України).

 3. Трубавіна І. М. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / [Р. Х. Вайнола, З. Г. Зайцева, І. М. Трубавіна та ін.]; за ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. К. : ДЦССМ, 2000. 260 с.

 4. Трубавіна І.М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками : [науково-методичні матеріали]  К. : УДЦССМ, 2000. 86 с.

 5. Трубавіна І.М. , Бугаєць Н.А. Методи вивчення сім'ї : [наук.-метод. матеріали] / за ред.  І.М.Трубавіної. К. : УДЦССМ, 2001. 68 с.

 6. Трубавіна І.М., Бугаєць Н.А  Теорія і практика взаємодії сім'ї та школи : [навч. посіб.]; /за ред. І.М. Трубавіної. Х. : ХНПУ, 2001. 101 с.

 7. Трубавіна І.М. Підготовка соціальних працівників до супроводу дитячих будинків сімейного типу: [метод. матеріали] К. : ДЦССМ, 2002. 92 с.

 8. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю : [навч.-метод. посіб.] К. : ДЦССМ, 2002. 132 с.  (Рекомендовано МОН України).

 9. Трубавіна І.М. Консультування сім'ї : [науково-методичні матеріали для соціальних працівників, соціальних педагогів, студентів ВНЗ] К. : ДЦССМ, 2003. (Рекомендовано МОН України)., Ч. 1. 2003. 88 с.

 10. Трубавіна І.М. Соціальний супровід неблагополучної сім'ї: [науково-методичні матеріали]  К. : ДЦССМ, 2003. 85 с.

 11. Трубавіна І.М. , Т.В.Кравченко Допомога батькам у вихованні дітей: [метод. реком. для  соц. працівників] К. : ДЦССМ, 2004. 100 с. авт. : С. 5-8, 12, 33, 66-67, 75-76, 84, 90.

Член  редакційної  колегії

Журналу «Соціальна робота в Україні : теорія та практика» (з 2010р)

 

Наукове консультування державних установ і громадських  організацій, робота за проєктами

1. Науковий консультант  Державної  соціальної  служби  для дітей, сім’ї  та молоді (2000-2006) . Практичні наслідки  роботи:  6 державних  комплексно-цільових  програм, положення, стандарти  надання соціальних послуг та накази  Міністерства сім’ї  та молоді;

2. Науковий консультант  ГО «ЛА Страда-Україна» з 2000р. наслідки  роботи:  методичні рекомендації,  накази  Міністерства сім’ї  та молоді та Міністерства освіти та науки;

3. Голова наукової  ради ВГО «Ліга соціальних  працівників» з  2010р. наслідки  роботи:  3  державні  комплексно-цільові  програми, зокрема корекційна програма з  особами, які вчинили насильство  в родині, положення, методичні рекомендації,  накази  Міністерства сім’ї  та молоді;

4. експериментальний майданчик МВС  України  в Харківській області при НДІ імені В.О.Сухомлинського ХНУ імені Г.С.Сковороди, наслідком  чого є типова корекційна програма робота з  дітьми, які перебувають  на обліку в міліції - єдина в Україні, схвалена  ООН  на періодичному огляді з  прав людини в Женеві;

5. Експерт  ЄС  в МВС  України  з  корекційних  програм з  особами, які вчинили  насильство  в родині;

6. Тренер  і експерт  в проектах ЄС, ОБСЄ та інших організацій  https://www.osce.org/uk/ukraine/78488

Член  спеціалізованих  вчених  рад

1. Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» 13.00.04, 13.00.05;

2. Спеціалізована вчена рада Д 58.053.03  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ; 13.00.05. – соціальна педагогіка у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди.

Почесні звання і нагороди

Почесна грамота МОН України за кращу концепцію  реформування освіти в Україні  (2000 р.), грамота Президії  Академії  педагогічних  наук України  за значний внесок в розвиток соціальної  педагогіки (2002), медаль НАПН імені К.Д.Ушинського, грамоти  ХНПУ  імені Г.С.Сковороди  за наукову діяльність, подяки і грамоти  від  інших  закладів вищої  освіти,  органів державної  влади  і місцевого  самоврядування.

Сфера наукових  інтересів

Громадянське і сімейне виховання, підготовка молоді до  сімейного  життя,  соціально-педагогічна робота з  сім’єю, умови  реалізації  прав дитини, соціально-педагогічна і соціальна робота, соціальна профілактика торгівлі людьми  та реабілітація потерпілих, захист  від  насильства в сім’ї  і жорстокого  поводження  з  дітьми, методична робота в закладі вищої  освіти, допомога в навчанні студентам  з  соматичними  захворюваннями, наукові основи  педагогічних  досліджень, навчання творчості,  андрагогіка,  компетентнісний підхід  у вищій освіті, нова українська школа, етика наукової  діяльності, робота з  ВПО, формування толерантності та культури  миру, протидія буллінгу, медіація, педагогічна майстерність, педагогічне спілкування.

 

Профіль в гугл академії

 

e-mail: iryna.trubavina@hnpu.edu.ua,

              trubavina@gmail.com

© 2019–2020 Кафедра педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди