top of page
Собченко.jpg

Собченко Тетяна Миколаївна,
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1994 по 1998 рр. навчалася на факультеті початкового навчання Коростишівського державного педагогічного училища імені І.Я.Франка за спеціальністю «Початкове навчання», після закінчення якого отримала диплом молодшого спеціаліста та кваліфікацію вчителя початкових класів.

З 1998 по 2000 рр. навчалася на факультеті початкового навчання Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Початкове навчання», після закінчення якого отримала диплом та кваліфікацію вчителя початкових класів.

З 2001 по 2007 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У 2007 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 2000 по 2008 рр. – старший інспектор відділу кадрів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 2008 – по теперішній час доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 2016 по 2021 рр. – за сумісництвом вчитель основ здоров’я Харківської гімназії №14.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, зокрема, «Екологія», «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка Нової української школи».

Є членом проєктної групи з розробки освітньої програми у галузі 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – питання змісту, форм і методів організації інклюзивної освіти, формування ключових компетентностей здобувачів ЗВПО, організація змішаного навчання у ЗВО.

Має біля 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, методичні видання, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2013 р. по теперішній час – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація В.О. Сухомлинського».

2019 р. – волонтер команди Освіторії – участь в опрацюванні анкет учителів України в межах премії Global Teacher Prize Ukraine

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2019 р. - спікер серпневої педагогічної конференції працівників освіти Московського району (29.08.2019) Реалізація концепції «Нова українська школа» в контексті виконання Закону України «Про освіту»;

  1.  р. - спікер науково-методичного семінару «Педагогічний діалог: теорія, практика, досвід» (22-23 квітня 2020 року);

2018-2020 рр. – активний учасник громадської організації EDCAMP UKRAINE (сертифікати);

2021 проходження навчання на курсах Освітнього центру «Я і моя школа» (Коучінгові компетенції в освіті).

2021 р. – спікер ГО «Платформи ОСВІТА» «Використання педагогічних технологій у ЗЗСО і ЗПТО: теорія і практика» (сертифікати)

2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за програмою «Коучінгові технології в освіти, освітні інновації».

2021 р. – сертифіковане міжнародне підвищення кваліфікації у Люблінському науково-дослідному інституті (Республіка Польща) за програмою «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM та MOODLE».

Профіль у Google Академія

E-mail: tetyana.sobchenko@hnpu.edu.ua

Sobchenko Tetyana,

Ph.D., Associate Professor,

Department of the Educology and Innovative Pedagogy

 H. S. Skovoroda Kharkiv National

University Kharkiv 

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

From 1994 to 1998 she studied at the Faculty of Primary Education of Korostyshiv State Pedagogical School named after I.Ya. Franko, majoring in "Primary Education", after which she received a diploma of a junior specialist and a qualification of a primary school teacher.

From 1998 to 2000 she studied at the Faculty of Primary Education of Kharkiv State Pedagogical University named after GS Frying pans in the specialty "Primary Education", after which she received a diploma and a qualification of a primary school teacher.

From 2001 to 2007 she studied at the graduate school of Kharkiv National Pedagogical University named after GS Frying pans.

In 2007 she defended her dissertation and received the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in "General Pedagogy and History of Pedagogy".

PROFESSIONAL CAREER AND MANAGEMENT EXPERIENCE

From 2000 to 2008 - Senior Inspector of the Personnel Department of Kharkiv National Pedagogical University named after GS Frying pans.

From 2008 to present - Associate Professor of Education and Innovative Pedagogy, Kharkiv National Pedagogical University named after GS Frying pans.

From 2016 to 2021 - part-time teacher of basics of health of Kharkiv gymnasium №14.

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK

During her work at the university she taught various disciplines, in particular, "Ecology", "Pedagogy", "Fundamentals of pedagogical skills", "Higher School Pedagogy", "Pedagogy of the New Ukrainian School".

She is a member of the project group for the development of an educational program in the field of 01 Education / Pedagogy, specialty 011 "Educational, pedagogical sciences" for students of the third (educational-scientific) level of higher education.

img015 (2).jpg
img016 (1).jpg
img017 (1).jpg
img016 (2).jpg
img015 (1).jpg
img021.jpg
img018 (2).jpg
2939 Собченко Тетяна Миколаївна-2.jpg
814 Собченко Тетяна -2.jpg
1.jpg
Собченко Тетяна Миколаївна Шкволівські ч
Собченко Тетяна міг в онлайн.jpg
IConMaSTEd_sertificates_50 собченко.jpg
Собченко Т М сертиф..jpg
Сертифікат_ПК-К-21-03_246.jpg
ХНПУ Certificate_3-8.jpg
bottom of page