Калашнікова Любов Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

професор  кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Освіта

1994–1997рр. – Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди. Фізико-математичний факультет. Спеціальність «Фізика і математика». Кваліфікація – учитель фізики і математики;

1982–1985рр. – аспірантура по кафедрі педагогіки ХНПІ імені Г.С. Сковороди (очна форма навчання).

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему:  «Формування пізнавальної активності школярів у процесі організації їх спілкування у позаурочній діяльності» (1986р.)

Професійна кар’єра

1979-1988 рр. – вчитель фізики в ЗОШ № 78 м. Харкова;

1985-1986 рр. – викладач кафедри педагогіки ХДПІ імені Г.С. Сковороди;

1991 р.-2012 – доцент кафедри педагогіки  і ПВШ ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

з 2013 р. – професор кафедри педагогіки  і ПВШ ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Науково-дослідна діяльність

Автор більше 90 наукових досліджень, з яких є одна колективна монографія, один навчальний посібник, два навчально-методичні посібники, статті у фахових вітчизняних виданнях.

1. Робочий зошит до курсу «Педагогіка». Навчально-методичний посібник. -ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  – Х. – 2012 – 128 с.

2. Робочий зошит до курсу «Основи педагогічної майстерності». Навчальний посібник. ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  – Х. – 2012. –104 с.

3. Робочий зошит до курсу «Педагогіка віщої школи». Навчальний посібник. ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  – Х. – 2014. – 205с.

4. Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А.                                                                                  Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях. Навчальний посібник. ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  – Х. – 2017. – 260 с.

5. Калашнікова Л. М. Питання організації виробничої педагогічної практики майбутніх учителів та оцінювання її результатів. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2017 р.) / Харк. нац. пед. ун-т іменіГ. С. Сковороди. – Х., 2017. – 330 с. С. 120-124

6. Калашнікова Л.М., Шварп Н.В. Упровадження інтерактивних методів навчання у підготовку майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія»./ за загал ред.акд. І.Ф.Прокопенка,д-ра пед. наук С.Т. Золотухіної – Харків, 2018. – Вип. 59.

 7. Zhernovnykova O. A., Kalashnikova L. Higher School Pedagogy in Tables and Schemes. Manual / edit. L. D. Zelensʹka. – Kharkiv, 2019. –  263 p. 5др.арк

        Під керівництвом Л.М. Калашнікової підготовлено і захищено 5 кандидатських дисертацій з питань виховання й навчання:

1. Філатова Лада Семенівна. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування учнів у процесі розвиваючих ігор» (2002 р.);

2. Слесик Катерина Митрофанівна. «Формування умінь спілкування молодших школярів у позакласній навчально-виховній роботі» (2002 р.);

 3. Гармаш С. А. «Педагогічні умови самореалізації особистості старшокласника у позакласній виховній роботі» ( 2004р.);

 4. Дементьєва Т.І. «Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців підготовчих факультетів у процесі навчання» (2005 р.);

 5. Вакуленко Т.С. «Формування системних знань у студентів вищих педагогічних навчальних закладів схемографічними засобами навчання» (2009р.).      

         З 1986р.     відповідальна за  підготовку і організацію І туру Всеукраїнської студентської олімпіади  з  педагогіки на кафедрі  загальної  педагогіки  та педагогіки  вищої  школи. Здійснює керівництво науковою роботою студентів, підготовки їх до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,  керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком.  Переможці І, ІІ турів Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки та призери конкурсу наукових робіт студенти філологічного факультету (Говорун А.В.(1989р.)), фізико-математичного факультету (Вакуленко Т.С. (2005р), Петрова В.В. (2015р.), Смирнова Л.Ю. (2016р.), Назаренко В.В.(2018р.) Бондаренко Д.Р. (2017р. та інші)

Викладає навчальні дисципліни

«Загальної педагогіки»;

«Педагогіки вищої школи».

Почесні звання і нагороди

Нагороджена знаками: «Відмінник народної освіти» (1997р.), «В.О.Сухомлинський» (2007 р.), Г.С.Сковороди ХНПУ (2017р.)

 

Сфера наукових інтересів

Проблеми формування загальнокультурної компетентності учителя та викладача ЗВО, формування їх пізнавальної активності в умовах організації спілкування у навчально-виховному процесі.

E-mail: lyubov.kalashnikova@hnpu.edu.ua, kalashnikovaln1957@gmail.com

IMG_20200210_210626.jpg