top of page
Денисенко Анжела Олегівна .jpg

Денисенко Анжела Олегівна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

Заслужений працівник освіти України,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

 

1983–1987 рр. – Харківське педагогічне училище. Педагогічний факультет. Спеціальність «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи». Кваліфікація – учитель початкових класів, старший піонервожатий;

1990–1994 рр. – Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди. Педагогічний факультет

(заочна форма навчання). Спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання». Кваліфікація – вчитель початкових класів;

2002–2003 рр. – Інститут післядипломної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Спеціальність «Управління навчальним закладом». Кваліфікація – керівник навчального закладу з узагальненим об’єктом діяльності, організатор освіти (закінчила з відзнакою);

2005–2008 рр. – аспірантура по кафедрі історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Захищена дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему : «Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів» : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків (2008);

2011–2014 рр. – докторантура по кафедрі історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

у 2011р отримала вчене звання доктор філософії;

2016–2019 рр. – Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Спеціальність «Психологія». Професійна кваліфікація «Психолог» (закінчила з відзнакою).

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА
ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1987–1994 рр. – вчитель початкових класів у гімназії № 45 м. Харкова ;

1994–2005 рр. – викладач кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

2002–2005 рр. – заступник декана з виховної роботи факультету дошкільного виховання ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2005–2020 рр. – доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

2018–2019 рр. – доцент кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди (за сумісництвом);

2019–2020 рр. – доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін ХНПУ імені Г. С. Сковороди (за сумісництвом);

з 2020 р. – доцент кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

 з 2021 р. – доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні дисципліни, зокрема: «Методика розвитку рідної мови», «Каліграфія», «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка», «Педагогічна майстерність», «Менеджмент професійної освіти», «Методологія НУШ в дошкільній освіті», "Загальна педагогіка - освіта і виховання в мультикультурному середовищі", "Педагогіка", "Освітні вимірювання та педагогічний моніторинг", "Теорія і методика викладання у вищій школі", "Професійна майстерність викладача вищої школи", "Провайдинг освітніх технологій": модуль "Педагогіка дозвілля".

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера наукових інтересів

·      методологія, методика і модернізація виховної роботи в умовах неперервної освіти;

·      питання фахової підготовки педагогічних кадрів та стимулювання професійної діяльності майбутнього вчителя;

·      становлення та розвиток педагогіки дозвілля студентської молоді;

·      національно-патріотичне виховання молоді під час воєнного стану.

- координатор грантового освітнього проекту «Візуальне мистецтво як засіб подолання та профілактики емоційного вигорання педагогів», реалізація якого відбувалася впродовж липня–жовтня 2019 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за підтримки Українського культурного фонду;

- координатор міжнародного проекту «Вертеп-фест», міжнародної акції спільно-спів «Нова радість стала» (2018, 2019, 2020);

- координатор, модератор грантового проекту «Дев’ять життів традиції» (2019).

Автор понад 100 наукових праць, серед яких : монографії, науково-методичні рекомендації для вчителів, студентів, аспірантів та навчальні посібники. Активний учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

 1. Робота над формуванням словника в дитячому садку : методичні поради та дидактичний матеріал. Київ : Українське видавництво, 1997. 148 с.

2. Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі : метод. рекомендації у 3-х ч. Харків : Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2007. 

3. Підготовка соціально-педагогічних кадрів в Україні та Великий Британії: порівняльний аспект : навч. посіб. Харків, 2010. 316 с.

4. Хрестоматія з історії педагогіки : в 2-х т. / за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко. Харків : ХНАДУ, 2011. Т. 2. С. 109–135, 307–333. (у співавторстві)

5. Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки» (минуле, сучасне, майбутнє) : збірник / За заг. ред. д-ра пед. наук, чл.-кор. НАПН України, проф. А. В. Троцко. Харків : ХНАДУ, 2012. 104 с.

6. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів-вихователів в умовах організації студентського дозвілля (з досвіду виховної роботи факультету мистецтв та дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди) : метод. посіб. / За заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Т. П. Танько. Харків : «Оберіг», 2013. 172 с.

7. Виховна робота як важливий чинник формування особистості майбутнього виховання (із досвіду виховної роботи факультету дошкільної освіти Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди) / За заг. ред. д-ра пед. наук, проф. Т. П. Танько. Харків : 2018. 172 с.

8. Мовленнєве джерельце України: методичні поради та дидактичний матеріал. Харків : ФОП Шейніна О. В., 2019. 158 с.

9. Досуг студенческой молодёжи в послевоенное время (первое десятилетие). Zbior raportow naukowych «Теория и практика актуальных научных исследований» (29.07.2013–31.07.2013). Lublin: Wydawca: Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2013. С.10–15.

10. Становлення ідеї організації дозвілля у світовій і вітчизняній педагогічній думці. Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол.ред.: М.Т . Мартинюк]. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. Ч. 2. С.112–122.

11. КВН – унікальна «міжнародна» форма організації студентського дозвілля. 5th International Scientific Conference «European Applied Sciences modern approaches in scientific researches»: Papers of the 6th International Scientific Conference. Jctober 28–29, 2013, Stuttqart, Germany. C. 28–30.

12. Розвиток вітчизняної інфраструктури дозвілля молоді у 70–80-х рр. ХХ ст. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології :  Зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету. Вип. 1 (10). Херсон : Грінь Д. С., 2014. С. 81–84.

13. Форми організації дозвілля студентської молоді в Україні у 80–90-х рр. ХХ ст. Актуальні проблеми педагогічної науки : Матеріали XI Міжн. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 10–11.11.2017) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. Миколаїв : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. С. 89–92.

14. Змістовне дозвілля майбутніх педагогів як фактор вивчення, збереження, популяризації традицій народу України. Дев’ять життів традиції : Матеріали всеукраїнського форуму-семінару (13–15 вересня 2019, Харків). Х. : ФОП Шейніна О. В. 2019 р. С. 49–55.

15. Деякі аспекти студентського дозвілля у гуртожитку.  “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 10th International Scientific Conference. October 25, 2019, Stuttgart, Germany. P. 410–416.

16. Роль куратора академічної групи в організації студентського дозвілля. Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. ХНПУ імені Г. С. Сковороди «» / За заг. ред. член-кор. НАПН України А. В. Троцко. Харків, 2017. Вип. 43. С. 79–89.

17. Денисенко А.О. Педагогіка дозвілля – духовність, інтелект, стратегія. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. 470 с.

18. Anzhela Denysenko, Grygoriy Griban, Svitlana Vasylieva, Igor Verbovskyi, Alona Liashevyc, Iryna Lupaina, Olena Grechanyk, Olha Temchenko, Lesia Vysochan, Tetyana Skyrda. Formation of Professional and Communicative Competencies in Future Coaches in Olympic and Professional Sports. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 13 (5) ISSN 1989, С. 145-161.

19. Денисенко А, Мкртічян О., Білецька С., Ковтун А. Педагогіка дозвілля – запорука формування професійних компетентностей. Новий колегіум, № 2, 2020 (100), С.66-71. 

20. Денисенко А.О., Боярська-Хоменко А.В. З досвіду організації наукової, навчально-методичної та виховної діяльності кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки. Новий колегіум, № 4 2019 (98). С. 73-77.

21. Денисенко А.О. Сьогодення патріотичного дозвілля. Modern science: problems and innovations / Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden 23-25 August 2020. С. 222-225.

22. Денисенко А.О. Деякі питання громадянської компетентності і педагогіки дозвілля. The 4th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (November 18-20, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. С. 455-463.

23. Денисенко А.О. Змістовне дозвілля проти булінгу. The 3 rd International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (November 25-27, 2020) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2020. 1092 p. С. 434-440

24. Денисенко А.О., Кін О.М. Характеристика системи формування національної самосвідомості студентської молоді в процесі громадської діяльності. Інноваційна педагогіка, Вип.36, Одеса, Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 213-217.

25. Попова О.В., Денисенко А.О., Васильєва С.О. Моніторінг якості освіти. Теорія та методика навчання та виховання. Харків, 2021. № 51с. 133-145.

26. Денисенко А.О., Башкір О.І. Особливості командоутворення в хореографічних колективах. Зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання»: зб.наук.пр / За заг.ред. член-кор. НАПН України А.В.Троцко. Харків, 2022. С. 9-20.

27. Денисенко А.О., Друганова О. М., Білик В. М. Досвід формування вчителя-лідера в харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. Теорія та методика навчання та виховання. 2022 р. Випуск 53, С.26-38.

28. Денисенко А.О., Кін О.М., Собченко Т.М. Сутність та структура концепції як науково-педагогічної категорії. Наукові інновації та передові технології. 2023 р. Вип.4(18). С.424-433.

29. Денисенко А.О., Башкір О. Забезпечення доброчесного освітнього середовища закладу вищої освіти. Вісник науки та освіти. 2023. Вип.5(11). С.372-382.

30. Денисенко А.О., Білик В.М. Друганова О.М. Актуальність ідей К.Ушинського в умовах розбудови нової моделі підготовки сучасного вчителя. Теорія та методика навчання та виховання. Харків, 2023, №54. С.51-60.

31. Денисенко А.О., Твердохліб Т.С., Громова Н.В. Просвітницько-популяризаторська діяльність викладачів як складник реалізації політики академічної доброчесності педагогічних ЗВО України. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах". 2023, №87.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

1. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2018 р.). Тема стажування: «Інноваційні методи викладання дистанційних курсів у педагогічних ВНЗ».

2. «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #2 Перезавантаження: зміст і форма» (1.07.2020). Напрям: Інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. Обсягом: 2.75 годин (0,09 кред.ЄКТС). Сертифікат № оТ2 2020/33.

3. «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #3 Нові сили й ідеї – для нового навчального року» (04.08.2020). Напрям: Інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. Обсягом: 7.33 годин (0,24 кред. ЄКТС) Сертифікат № оТ3 2020/235.

4. «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #6 Інструменти якості освітніх матеріалів, безпеки та доброчесності в підсумках року» (22.12.2020). Напрям «Інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних, та цифрових технологій в освітньому процесі» . Обсягом: 5,33 годин (0,18 кред. ЄКТС). Сертифікат № оТ6 2020/147.

5. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Педагог майбутнього. Практичні навички та інструменти» (13-14 серпня 2020) Курси підвищення кваліфікації «Організація освітнього середовища засобами G Suite for Education» та тренінг за темою «Інтерактивні вправи в освітньому процесі». (15 годин) Сертифікати № 7278474788, № 7278474784v. Диплом №727847478.

6. Участь у Всеукраїнській науковій онлайн-конференції "Дистанційне навчання від теорії до практики. Сервіси та навички" ("Ігрові елементи та музичні руханки на уроках НУШ онлайн. Інструменти", "Групова взаємодія під час дистанційного навчання", 22-23 листопада 2020 (6 годин (0,2 кред. ЄКТС) Сертифікат № 80396974651, Сертифікат № 803969746-52v. Диплом № 803969746D.

7. Участь у Всеукраїнській науковій онлайн-конференції "Здоров’язбережувальне освітнє середовище в сучасній школі", Теми "Психолого-педагогічні особливості роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі", "Медіаграмотність як сукупність найважливіших життєвих навичок в інформаційно-цифровому суспільстві", 27-28.11.2020 (04 кред. ЄКТС) Сертифікат №83347926858, Сертифікат №83347926864, Диплом № 833479268D.

8. Всеукраїнська практична онлайн-конференція «Фахове вдосконалення вчителя в умовах реалізації концепції НУШ» («Платформа ОСВІТИ», 29-30 листопада 2020 р). Курси підвищення кваліфікації за темою «Інструменти, методи та технології в умовах реалізації «НУШ»» (15 годин, 0,5 кредиту ЄКТС). Сертифікат № 85837739426.

9. Онлайн-тренінг «Будь у тренді: МІГ в онлайн» (АУП та Фонд Фрідріха Науманна за Свободу, 4-6 грудня 2020р), (12 годин, 2,5 кредити ЄКТС). Сертифікат № AUP-511-DEC-20.

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти», (18.12.2020, ХНЕУ імені С.Кузнеця) Сертифікат.Вертеп-фест в інтернет та Колядка-Батл (8-10.01.2021) Сертифікат.

11. Всеукраїнська практична онлайн-конференція «Педагог на часі змін. Професійні навички НУШ» (05-06.02.2021р.) (15 годин, 0,5 кредиту ЄКТС). «Форми зворотного зв’язку з учнями та батьками нової української школи», Сертифікат №1383635166-34v, «Дистанційна освіта: переваги, недоліки», Сертифікат № 138363516637. Диплом № 1383635166D.

12. Стажування. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів "Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM та MOODLE" 15-22.02.2021р (45 год, 1,5 ECTS) Lublin, Republic of Poland, Сертифікат ES№4541/2021.

13. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Використання технологій навчання в закладах середньої і професійної освіти» (26-27.02.2021) (15 годин, 0,5 кредиту ЄКТС) КВЕД 85.89.  «Критерії, правила та процедури оцінювання здобувачів освіти, Сертифікат № 74155907599

14. «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #1/2021 Автономізація і гейміфікація в освіті для розвитку громадянської і комунікаційної компетентностей» (27.02.2021). Напрям: Інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. Обсягом: 5.17 годин (0,17 кред. ЄКТС) Сертифікат № оТ1 2021/201.

15. Всеукраїнська практична онлайн-конференція «Особливості впровадження інноваційних освітніх технологій ЗЗСО» (20-21.03.2021) (15 годин, 0,5 кредиту ЄКТС) КВЕД 85.89. «Створення рівного доступу до якості освіти по вимогам ДСЯО», Сертифікат №71350540067.

16. Участь у Всеукраїнській практичній конференції "Компетентності педагогічних працівників. Різнобічність та ефективність", "Театральна педагогіка. Методи адаптації учнів у суспільстві", Сертифікат №714362348189, "Компетентність педагогічного партнерства. Вчитель-коуч" 03-04.04.2021 (15 год./5 кредиту (ЄКТС)) Сертифікат №714362348-187v.

17. Участь у міжнародній конференції "Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика" (31.03.-02.04.2021, Харків, ХНПУ імені Г.С.Сковороди) (18 годин)

18. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Педагогічні інновації та техніки для професійного розвитку. Інклюзія» (12-13.06.2021) (15 годин).

19. In the international skills development (the webinar) on the theme «Distanse learning tools on the example of zoom and moodle platforms». Workload of the international skills development (the webinar) is ECTS credits (45 hours): 12 hours from them are lecture, 20 hours from them are practical, 13 hours from them are independent work in the following disciplines: Pedagogy. 15- 22 березня 2021, Люблин. Польша. Онлайн. Сертификат № ES № 4541/2021.

20.Закінчила курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus». Кількість годин – 60 (7.10.2021, 2 кредити ЄКТС) Сертифікат.

21. Курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» Кількість годин – 30. Сертифікат №19GW-056 (4.10-18.10.2021). Код КВЕД 85,59 ТОВ «Академія цифрового розвитку».

22. Тренінг «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», Тестування в дистанційному форматі: якісний зворотній зв’язок (04-05.11.22 – 15 год). Сертифікат № 6754569868388.

23. Тренінг «Інновації в сучасній освіті: методології, технології, дидактичні та виховні аспекти». «Командний коучинг як інструмент збільшення продуктивності учасників освітнього процесу» Сертифікат № 1154631527166. Тренінг «Тімбілдинг: від групи до команди. Інструменти класного керівника в сучасних реаліях» (06-07.11.22 – 12 год). Сертифікат №1154631527170

24. Тренінг «Основні принципи допомоги людям в кризисній ситуації». (16, 23, 30 серпня 2023, 10 год) Сертифікат of Participation (ISRAEL TRAUMA COALITION)

25. Тренінг «Освітні інструменти сучасного вчителя» «Особливості коучингових запитань в освітньому процесі» Сертифікат №398308574951465, «Використання цифрових технологй для підвищення ефективності психологічної підтримки в умовах війни» (30.09.-1.10.23, 4 год). Сертифікат № 398308574951470.

26. Тренінг «Освіта в умовах воєнного стану. Організація навчального року 2023-2024: перші висновки і плани». «Розвиток комунікативної компетентності. Риторика надихаючого педагога» (07-08.10.23, 6 год). Сертифікат №388346355775633.

27. Тренінг «Освітні інструменти сучасного вчителя», «Надихаючий педагог від А до Я. Особливості коучингових запитань в освітньому процесі. Сертифікат №398308574951465. «Використання цифрових технологій для підвищення ефективності психологічної підтримки в умовах війни» (30.09-1.10.23 – 4 год). Сертифікат №398308574951470.

28. Тренінг «Методологія, теорія, практика у 2023-2024 навчальному році», «Нові можливості Padlet та Canva для організації групової роботи учнів на онлайн уроках» Сертифікат№418462489086842, «Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагога. Онлайн інструменти та алгоритми їх використання» (14-15.10.23 – 4 год). Сертифікат№418462489086859.

29. Тренінг «Новітні методики викладання. Професійний розвиток вчителів», «Засоби звільнення від конфліктів та хвилювань учнів під час воєнного стану. Підсилення почуття власної особистостісної цінності учнів». Сертифікат №188497850837600. «Новітні методики викладання. Професійний розвиток вчителів». (21-22.10.23 – 4 год). Сетрифікат № 188497850837606.

30. Тренінг «Інтернет-ресурси на кожен день: досвід та перспективи», «Організація позакласної роботи в умовах дистанційного навчання» (04-05.11.23 – 15 год). Сертифікат № 818626736626443

31. Тренінг «Методичні ідеї та впровадження інноваційних методик навчання» (11-12.11.23, 6 год). Сертифікат № 418663846042494.

32. Інтернет-конференція «Стратегії організації навчального процесу в кризових умовах: сервіси, психологія, підтримка». напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Психологія», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» (23.11.23, 8 годин). Сертифікат № К140-4982591.

33. «Обмін досвідом: методики викладання, інноваційні методики та форми роботи, інклюзивне освітнє середовище, «Формування громадянської та інноваційно-цифрової компетентності педагогічних працівників», Сертифікат№918772749224879, «Трансформація виховної діяльності: використання цифрових сервісів у сучасному освітньому процесі» (25-26.11.23, 8 годин). Сертифікат №918772749224880.

34. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: «Трансфер освітніх технологій в країнах європейського союзу та УКРАЇНІ» (20-27 листопада 2023р  м. Люблін (Республіка Польща). Сертифікат ES №17322.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член координаційної ради з національно-патріотичного виховання студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Всеукраїнської асоціації педагогів імені В.О. Сухомлинського (2005). Є членом журі районного етапу обласного конкурсу «Вихователь року» у Харківському районі Харківської області) (з 2019 р.); членом журі дитячої та юнацької творчості «Дивограй» та «Веселі дзвіночки» (серед освітніх закладів Харківського району Харківської області) (з 2015 р.); головою журі районного етапу фестивалю конкурсу «Місто талантів» (2017 р.), головою журі міжнародного фестивалю-конкурсу «Золотий олімп» (2014 р.), членом журі команд ЮІР серед закладів освіти Харківського району Харківської області (з 2017 р.), координатором волонтерського руху в ХНПУ імені Г. С. Сковороди (волонтерський загін «Злагода»), членом волонтерської організації «Help army».

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Нагороджена грамотами : Міністерства освіти і науки України (2015),

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (2009),

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2015, 2016);

дипломами : Харківської обласної державної адміністрації (2015),

Харківської обласної ради (2018);

подякою Міністра оборони України (2017).

З 2014 р. за значний особистий внесок в організацію та надання всебічної допомоги особовому складу військових частин і підрозділів Збройних Сил України, Національної Гвардії України та активну громадську позицію нагороджена грамотами, подяками, пам’ятними медалями та відзнаками від керівництва різних військових підрозділів.

Має відзнаки «Волонтер Українського козацтва» (2015), «Патріотка України» (2016), «За заслуги» ІІ ступеня (2016), пам’ятні медалі «За безкорисне служіння Батьківщині» (2016), «З Україною в серці» (2016).

А також ушанована :

- відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» (від 17.02.2016, 54/2016, серія ВА №04616);

- відзнакою МО України – медаллю «За сприяння Збройним Силам України» (№ 90, 02.02.2016);

- медаллю «За жертовність і любов до України» (Указ Патріарха №17441, 24.03.2017);

- нагрудним знаком «Знак пошани» (Наказ Міністра оборони України № 561 від 08 10.2019).

Нагороджена: 

- медаллю «За співпрацю» від командувача Національної гвардії України (03.06.2022);

- пам’ятною медаллю «За оборону міста-Героя Харків» (наказ №278 від 5.12.2022, №3162);

- орденом «Берегиня України» ((№18/23, від 19.05.2023).

У 2019 р. отримала почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

У 2022 р. за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України та подолання її наслідків, Денисенко А.О. була нагороджена відзнакою Президента України «Золоте серце».

Профіль у Google Scholar 

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0086978 

 

E-mail: angela.denysenko@hnpu.edu.ua

DSC_0798.jpg
DSC_0799.jpg
DSC_0800.jpg
IMG_4497.jpg
DSC_0793.jpg
DSC_0794.jpg
DSC_0791.jpg
DSC_0780.jpg
DSC_0796.jpg
DSC_0789.jpg
Безымянный 1 (Рух, 18.08).jpg
Безымянный 3 (Рух, 23.11).jpg
1.jpg
Денисенко (физ восп).jpg
Denysenko Anzhela.jpg
Безымянный 6 (ІППО, 27.11).jpg
Безымянный 4 (ІППО, 30.11).jpg
Денисенко Анжела.jpg
ITeacher37_page-0001.jpg
pifa67_page-0001.jpg
RUH189_page-0001.jpg
RUHvisitor_page-0001.jpg
IPPO99_page-0001.jpg
141692445_265328151614258_12757953863427
IMG_4506.jpg
DSC_8792.jpg
AtomsHUB217_page-0001.jpg
AtomsHUB260_page-0001.jpg
Certificate_page-0001.jpg
19GW-056 Сертифікат_page-0001.jpg
Denysenko Anzhela.png
Screenshot_1_edited_edited.jpg
Screenshot_3.jpg
spk_RUH388346355775633_page-0001.jpg
spk_pifa188497850837600_page-0001 (1).jpg
spk_pedrada398308574951465_page-0001.jpg
Screenshot_9.jpg
spk_IPPO418462489086842_page-0001.jpg
spk_IPPO918772749224879_page-0001.jpg
spk_ITeacher818626736626443_page-0001.jpg
Anzhela Denysenko.jpg
bottom of page