Дейниченко.jpg

Дейниченко Геннадій Володимирович,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

З 1978 по 1984 рр. навчався в Харківському авіаційному інститут ім. М.Є. Жуковського за спеціальністю «Авіаційні двигуни», після закінчення якого отримав кваліфікацію «інженер-механік».

З 2005 по 2008 рр. навчався в аспірантурі по кафедрі загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (денна форма навчання).

У 2005 – 2009 рр. отримав базову другу вищу освіту на факультеті заочного навчання у ХНПУ імені Г.С. Сковороди за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» зі спеціалізацією «математика».

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка студентів природничо-математичних спеціальностей до технічного конструювання у вищих педагогічних навчальних закладах»: 13.00.09 – теорія навчання; отримав диплом кандидата педагогічних наук із сертифікаційним додатком Ph.D. in Pedagogy «theory of teaching».

Учене звання доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  отримав у 2012 р.

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА
ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 2000 по 2002 рр. – викладач кафедри фізики ХНПУ імені Г.С. Сковороди (за сумісництвом).

З 2008 по 2010 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2010 р. дотепер – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2020 р. – кафедру перейменовано в кафедру педагогіки; 2021 р. – в кафедру освітології та інноваційної педагогіки).

З серпня 2012 р. до березня 2013 р. – заступник декана з навчальної роботи природничого факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладав різні навчальні дисципліни, зокрема:

«Педагогіка»; «Основи педагогічної майстерності»; «Педагогіка вищої школи»; «Педагогічний менеджмент» «Методологія і методика науково-педагогічних досліджень»; керує педагогічною практикою бакалаврів, магістрів.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У колі наукових інтересів – дидактика і методики навчання предметів природничо-математичних дисциплін у середній та вищій школі.

Автор понад 80 публікацій, з яких три колективні монографії, шість навчально-методичних, три методичних посібники, понад 40 наукових статей, надрукованих у провідних фахових вітчизняних і закордонних виданнях, зокрема, що входять до наукометричної бази Scopus:

Блудов Яків Семенович // На скрижалях історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-49.

Training the students of natural-mathematical specialties in engineering design at higher institutions of pedagogical education // Educational Studios: Theory and Practice: monograf, Prague-Vienna: Premier publishing, 2018. – pp. 315-322 (у співавторстві).

Підготовка майбутнього вчителя до технічного конструювання (теоретичний аспект) : навчально-методичний посібник. – Харків, 2011. – 105 с.

Науково-технологічне забезпечення підготовки майбутнього вчителя до технічного конструювання : навчально-методичний посібник. – Харків, 2011. – 83 с.

Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами елективного курсу : навчально-методичний посібник. – Харків, 2010. – 52 с. (у співавторстві).

Геометричне моделювання: (Спецкурс з геометрії) : навчально-методичний посібник. – Харків, 2010. – 52 с. (у співавторстві).

Теорія ймовірностей та математична статистика: навчально-методичний посібник. – Харків, 2013. – 85 с. (у співавторстві).

Безперервна пропедевтична педагогічна практика: методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти першого (бакалаврського) рівня другого року навчання. – Харків, 2019. – 43 с. (у співавторстві).

Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 та 4 року навчання. – Харків, 2019. – 44 с. (у співавторстві).

Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другового (магістерського) рівня другого року навчання. – Харків, 2019. – 46 с. (у співавторстві).

Surface plasmon-polaritons in graphene, embedded into medium with gain and losses / Journal of physics: Condensed matter. – Volume 31. – Number 46. – Bristol, 2019, р. 2-9 (у співавторстві).

Педагогічна підтримка іноземних здобувачів з КНР освітньо-наукового рівня вищої освіти у вивченні математичної статистики // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Х., 2020. – Вип. 63. – С. 43-50 (у співавторстві).

Проєктна діяльність як основа підвищення професійної компетентності вчителя математики // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія. – Харків, Київ, Харків: Інститут освіти дорослих НАПН України імені І Зязюна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2020. – С. 389-394 (у співавторстві).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

За останні 5 років проходив сертифіковане підвищення кваліфікації:

- м. Харків, УІПА, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти (термін стажування з 02.04.2018 по 30.04.2018 з відривом від виробництва). Тема: «Методика і специфіка підготовки студентів УІПА на кафедрах вищої та прикладної математики і педагогіки, методики та менеджменту освіти». Посвідчення № СТ 02071228/000062-18 від 30.04.2018 р.;

- м. Люблін, Республіка Польща, Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян». Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle». Обсяг вебінару: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС); тривалість: з 09.11.2020 р. по 16.11.2020 р. у дистанційній формі. Сертифікат наукового стажування ES № 2157/2020 від 16.11.2020.

Профіль у Google Академії

ORCIDID (0000-0002-1497-0513)

 

E-mail: gennadii.deinychenko@hnpu.edu.ua, gdeinic@gmail.com

GENNADII VOLODYMYROVYCH DEYNYCHENKO

Associate Professor of the Educology and Innovative Pedagogics Department

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

EDUCATION AND ACADEMIC TRAINING

1978 – 1984 Studied at Kharkiv Aviation University named after M. Y. Zhukovskii Major – Aircraft Engine Received qualification ‘Mechanical Engineer’

2005 – 2008 Did postgraduate studies at the General Pedagogics Department of G. S Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

2005 – 2009 Received second basic education at the Faculty of Distance Education of G. S Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University Major – Mathematics (Teacher Training)

2009 Defended a thesis and received an academic degree of Candidate of Pedagogical Sciences

Thesis subject – Training of Science and Mathematics Faculty Students in Technical Construction at Higher Pedagogical Educational Institutions:

13.00.09 – Theory of Teaching

Received a Candidate of Pedagogical Sciences Diploma with the certifying supplement for PhD in Pedagogy: Theory of Teaching

2012  Received an academic title of Associate Professor of General Pedagogics and Higher Education Pedagogics

PROFESSIONAL CAREER AND MANAGEMENT EXPERIENCE

2010 – present            Associate Professor of General Pedagogics and Higher Education Pedagogics of G. S Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (in 2020 the department was renamed to Pedagogics Department; in 2021 it was renamed to Educology and Innovative Pedagogics Department)

August 2012 – March 2013   Vice Dean for Education Affairs, Science Faculty of G. S Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

2008 – 2010 Lecturer in Pedagogics, General Pedagogics Department of G. S Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

2000 – 2002 A part-time lecturer in Physics, Physics Department of G. S Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK

During his work at the university he taught various disciplines, in particular:

Pedagogics; Elements of Teaching Excellence; Higher Education Pedagogics; Pedagogical Management; Methodology and Methods of Scientific Pedagogical Research;

guides Bachelors’ and Masters’ teaching Practice.

SCIENTIFIC RESEARCH

In the sphere of academic interests: Didactics and Methods of Science Teaching in Secondary Schools and Higher Educational Institutions.

Author of more than 80 publications including three collective monographs, six teaching guides, three methodological guides, more than 40 scholarly articles published in leading national and foreign specialized editions (inclusive of Scopus abstract and citation database).

Professional Development

Advanced professional training (with the subsequent issuance of a certificate) within last five years:

  • From 02 April 2018 to 30 April 2018 (off-site training)

Pedagogics, Methodology and Education Management Department of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine

  • : Methodology and Particularity of Pedagogical Training of Students at Higher and Applied Mathematics Department and Pedagogics, Methodology and Education Management Department of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

Certificate # СТ 02071228/000062-18 issued on 30.04.2018

  • From 09 November 2020 to 16 November 2020 (remote format)

Research Institute of Lublin Science and Technology Park () and ‘International Educators and Scientists Foundation’ (IESF), Lublin, Poland

International skills development webinar for

  • : Online Teaching as Unconventional Format of Modern Education on the Example of Moodle Platform.

Duration of the webinar: 45 hours (1.5 credits ECTS)

Certificate of research training # ES № 2157/2020 issued on 16.11.2020

  • 08 February 2021 – 21 March 2021 (on-site training) 

The National Technical University ‘Kharkiv Polytechnic Institute’, Kharkiv, Ukraine

Order # 168С as of 05.02.2021

сертиф.3.jpg
сертиф.2.jpg
сертиф.1.jpg
сертиф.jpg