top of page
IMG_1046.jpg

Білик Вікторія Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

У період 1983-1988 рр. навчалась у Харківському державному педагогічному інституті  імені  Г. С. Сковороди на природничому факультеті за спеціальністю «Біологія та хімія», після закінчення якого отримала диплом і кваліфікацію вчителя біології та хімії. В 1987/88 н.р. працювала учителем біології у школі № 126 м. Харкова.

У період 1988-1991 рр. навчалась в аспірантурі при кафедрі педагогіки ХДПІ імені Г. С. Сковороди. У 1991 р. відбувся захист дисертаційного дослідження на тему «Взаємодія школи, сім’ї та громадськості у формуванні особистості (1917-1933 рр.)» у Вченій раді ХДПІ імені Г. С. Сковороди.

Викладацьку діяльність почала в грудні 1991 р. на кафедрі педагогіки та методики початкової освіти старшим викладачем, з 1992 р. кафедрі педагогіки.    У 1996 р. отримала звання доцента. Після реорганізації кафедри у 1994 р. переведена на посаду доцента сектора педагогіки. З 2002 по 2020 рр. – доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки. З травня 2020 – доцент кафедри загальної педагогіки.

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА
ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1996 року по теперішній час – доцент кафедри.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Під час роботи в університеті викладала різні дисципліни «Вступ до спеціальності», «Педагогіка», «Основи педмайстерності», «Історія педагогіки»,  «Порівняльна педагогіка», «Інформаційно-педагогічні студії» на факультетах: початкової освіти, історичному, економічному, фізичного виховання, мистецтв, іноземної філології, психології та соціології, українському мовно-літературному, природничому, заочному.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – педагогічний супровід дитини в історії педагогічної думки; педагогіка партнерства; евристична діяльність викладача. Має більше 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких навчальні посібники, наукові статті у фахових вітчизняних виданнях. Під керівництвом доцента Білик В. М. захищена дисертація Г.Г. Свиридової (2011р.).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2014 р. – сертифіковане стажування на кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

2020 р. – сертифікований онлайн тренінг «Будь у тренді: МІГ в онлайн».

Профіль у Google Академія 

 

E-mail: bilykvita@ukr.net  

Bilyk Victoria Nikolaevna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

In 1983-1988 I studied at the Kharkiv State Pedagogical Institute named after G.S. Skovoroda at the Faculty of Natural Sciences, majoring in «Biology and Chemistry», after graduation I received a diploma and qualification of a teacher of biology and chemistry. In 1987-1988 I worked as a biology teacher at  school № 126 in Kharkiv.

In 1988-1991 I studied in graduate school at the Department of Pedagogy of KSPI named after Skovoroda. In 1991 I defended my dissertation on «Interaction of school, family and community in the formation of personality (1917-1933)» in the Academic Council of Khmelnytsky State Pedagogical Institute named after G.S. Skovoroda.

I began teaching in December 1991 at the Department of Pedagogy and Methods of Primary Education as a senior teacher, since 1992 at the Department of Pedagogy. In 1996 I received the title of associate professor. After the reorganization of the department in 1994 I was transferred to the position of associate professor of the pedagogy sector. From 2002 to 2020 - Associate Professor of History of Pedagogy and Comparative Pedagogy. From May 2020 - Associate Professor of General Pedagogy.

 

 PROFESSIONAL CAREER AND MANAGEMENT EXPERIENCE

From 1996 to present - Associate Professor.

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK

While working at the university I taught various disciplines «Introduction to the specialty», «Pedagogy», «Fundamentals of pedagogical skills», «History of pedagogy», «Comparative pedagogy», «Information and pedagogical studies» at the faculties: primary education, history, economics, physics education, arts, foreign philology, psychology and sociology, Ukrainian linguistic and literary, natural, correspondence.

RESEARCH ACTIVITIES

Research interests - pedagogical support of the child in the history of pedagogical thought; partnership pedagogy; heuristic activity of the teacher. I have more than 40 scientific and educational works, including textbooks, scientific articles in professional domestic publications. Under the supervision of associate professor Bilyk V. M. the dissertation of G.G. Sviridova (2011).

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

2014 - certified internship at the Department of Informatics of Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovoroda.

2020 - certified online training «Be in trend: MIG online».

1594028736229.jpg
Білик Вікторія.jpg
bottom of page