top of page
БАЛАЦИНОВА.jpg

Балацинова Алла Дмитрівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1990 р. по 1995 р. навчалася на історичному факультеті Харківського державного університету за спеціальністю «Історія», після закінчення якого отримала диплом спеціаліста з відзнакою та кваліфікацію історика, викладача історії та суспільно-політичних дисциплін.

З 2006 р. по 2007 р. навчалася на енергетичному факультеті Української інженерно-педагогічної академії за спеціальністю «Управління навчальним закладом», після закінчення якого отримала диплом магістра з відзнакою та кваліфікацію професіонала з управління навчальним закладом.

З 2007 р. по 2010 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

У 2011 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності "Загальна педагогіка та історія педагогіки".

Учене звання доцента отримала в 2015 році.

З 2019 р. по 2021 р. проходила наукову підготовку в докторантурі.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

1998–2000 рр. – вчитель історії Харківського обласного вищого гуманітарного училища.

2000–2001 рр. – викладач кафедри громадянської освіти та виховання Харківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та менеджменту.

2001–2004 рр. – методист Центру експертизи та моніторингу Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти.

2004–2006 рр. – заступник завідувача Центру експертизи та моніторингу Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти

2010–2012 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

2012–2019 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

2021 р. – теперішній час – доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, зокрема, "Основи педагогічної майстерності", "Педагогіка", "Теоретичні основи дидактичних досліджень". Була начальником збору-семінару з підготовки студентів 3-х курсів до роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

З 2015 року є членом експертної групи з історії України при Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – педагогічна підтримка обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти; історія освіти і шкільництва на українських землях у складі Російської імперії; ІКТ у підготовці сучасного вчителя.

Має більше 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких навчальні посібники, методичні рекомендації, наукові статті у фахових вітчизняних і закордонних виданнях.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2006 р. є членом журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2017 р. – сертифіковане стажування в Центрі електронного навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна) за програмою "Дистанційні технології навчання".

2019 р. – сертифіковане стажування в Західно-Фінляндському коледжі  (м. Гуйттінен, Фінляндія) за програмою " Проєктний підхід в організації навчального процесу в закладах освіти Фінляндії".

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2004 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

2015 р. – Подяка ХНПУ імені Г. С. Сковороди

2017 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України

2018 р. – Грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди

2019 р. – Грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Профіль Балацинової А. Д. у Google Академії

Профіль Балацинової А. Д. у Researchgate

E-mail: alla.balatsynova@hnpu.edu.ua

BALATSYNOVA ALLA

Ph.D., Associate Professor at the Department of Educational Studies

and Innovative Pedagogy 

 

EDUCATION AND SCIENTIFIC TRAINING

1990–1995 – studied at the Faculty of History at Kharkiv State University, in the specialty ‘History’, graduated and received a Specialist diploma with honours and qualification of a historian, a teacher of history and socio-political disciplines.

2006–2007 – studied at the Faculty of Energy at Ukrainian Engineering Pedagogical Academy, in the specialty ‘Management of Educational Institutions’, graduated and received a Master’s degree with honours and qualification of a specialist in educational institution management.

2007–2010 – took a postgraduate course at the Department of General Pedagogy and Higher School Pedagogy at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

2011 – defended the thesis and received the academic degree of Candidate of Pedagogical Sciences in the specialty ‘General Pedagogy and History of Pedagogy’.

2015 – received the degree of Associate Professor.

2019 – 2021 – have undergone scientific training at the Institution of Doctoral Candidacy.

 

PROFESSIONAL CAREER 

1998–2000 – History teacher at Kharkiv Regional Higher Humanitarian School.

2000–2001 – lecturer at the Department of Civic Education and Upbringing at Kharkiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education and Management.

2001–2004 – methodologist at the Center for Expertise and Monitoring at Kharkiv Regional Scientific and Methodological Institute of Continuous Education.

2004–2006 – Deputy Head at the Center for Expertise and Monitoring at Kharkiv Regional Scientific and Methodological Institute of Continuous Education.

2010–2012 – lecturer at the Department of General Pedagogy and Higher School Pedagogy at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

2012–2019 – Associate Professor at the Department of General Pedagogy and Higher School Pedagogy at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

2021–present – Associate Professor at the Department of Educational Studies and Innovative Pedagogy at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

 

EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL WORK

During her work at the university she taught various disciplines, ‘Fundamentals of Pedagogical Skills’, ‘Pedagogy’, and ‘Theoretical Foundations of Didactic Research’ in particular. She was the head of the gathering-seminar on how to prepare third-year students to work in children’s health and recreation facilities.

2015 – present – has been a member of the Expert Group on the History of Ukraine at Kharkiv Regional Center for Educational Quality Assessment.

SCIENTIFIC ACTIVITIES

Scientific interests – pedagogical support of gifted students at general secondary educational establishments; history of education and schooling in the Ukrainian lands as part of the Russian Empire; ICT when training modern teachers.

She has more than 50 scientific, educational and methodological works, including textbooks, methodical recommendations, and scientific articles in professional domestic and foreign editions.

bottom of page